Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Με Δ·==ΔτπτΗ <
 κι· ΑΓΩΝΩΝ ·
·- "`Ξῖ·1-!Μ·ν “ΑΜΒ
”.-_·Μ
···ΜΜΜ Μ
·ΜΜ-·Μ-
Ν”ΜΜΜωΝαΜΜ··
_κ·ΜΜΜ“ωΜ·η
Ι Μ·ΜωΜ“ωωω.
”·ΜΜ κΜΔΜ·“· κ·
' ΜΜΜΜΜΜ
· Μ·Μ.ΜΜ“·ω
ω·”Μα”··ΜΜΜ
» ΜΜΜ _
/ΜΜ··Μ |-- “-`
. ”-·Μ··” |.| .. "
·_ηΜ“· ' Ν
Β*_“Μ·
ΜΜ·Μ·Μ
ΜΜΜ·Μ
Μ.·ωΜ
ω“ωΜωω~
ω·Μ··Μ”
.ΜΜΜ · “η
ΜΜΜ-"- νι:=κΜ
'Μ Β' Μ"Μ·”Μ'
Μ”ΜΜαΜ' '.
· η· “·#·ΜΜ_
ΜΜΜ”Μ· ΜΜΜ·ΜΜΜΜ··”
ὡΜΜ·Μ·Μω
α”Μ'"Μ.“·
ΜΜΜΜΜ·
ΜαΜ'·Μ
·Μ··ςΜ·Μ 
ΜΜ··ΜΜ·Μ 'ωΜ“ΜΜΜΜΜ
ΜΜΜ"ΜΜ··
Μ”·Μ·ΜμΜΜ
Μα·Μ··Μ·ΜΜ
ωΜΜΜκΜΜΜ
8'Ν "ΡΒ
Ο ····Ε Η"ῖ'·"·'
ΜΜ·Μ·κΜ.·Μ
ΜΜΜ”· α.ω,Μ
ΜΟΒ” Μ··Μ ···Μ·
ΜκΜ·Μ.Μ
ΜΜΜΜΜΜ
·Μ·····”“Ν'
ΜΜΜ·ὡ* ΜΜΟ' “ · _· .
"ΜΜΜ-Μ” 'Φ "'Ο"'
“Μ·ΜΜπΜΜ . ΟΔΟ συ”
·””_·ΜΜ Μ ' 1 _
Γρ·ο··ο £'0~'Σ" .|·||Ν[ (3"'5¦ 'Β
ο  “|···.
" ΐῖ·'
.' ΜΜΜ*
· ··Μι·
Η ··Μ .
._ Μ”Μ10 °
μ Ν” .
' Πὡ·Μ”Μ
”ΜΜ”Μ”
_·ΜΜ_Μ
Ι ··ΜηΜκ·κΜ
ΜΜηΜΜ
... .-_-.-`_.·.- _..“__-_”-_.
·"ΜΜΜ·
Μ"·Μ·Μ·
··Μς··Μ*
Μ·ΠΜΜΜ
ΜΜΜΜ~Ι
"Γ"! 0'Λ'Λ'Υ0Γ0"Ο¦ ΜΜΜ· 'Πι Ο 'Ρῆ|ΛΛ νς

Τελευταία νέα από την εφημερίδα