Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Μας ετοιμάζουν νέο μνημόνιο για να μειωθεί το χρέοςRecognized text:
ό· ΜΕΜωΜΠΑ0ΗΜΑ
'· ΜΗΝΩΝ ΚΟΡΜ°Υ ανταιονΑιΜτο
· ·ἐνπτΡιάοτ οπτοααοντ
ο Η 'αν τη 3. ἔ εινα ΐ° ΜΝ" “ΜΑΜ ΜΜΜ Ϊ. .00ο 4 ·ΜοΛοπιτιι ΑποτΜΜΜ
. ο Μ0Α0'ΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΜῖΜ
μέσω του «ΕΥ-ΟΦ».
σε εννέα διαγνωστικό
ο Λεπτομέρειες στο σελίδα 5
Όταν ο λαό8 φοβάται τον
κυβέρνασα, Μύρτα τυραννία
Όταν α κυβέρνασα φοβότσι
τον λαό, υπαρχει ελευθερία!
Τόμω Πόρων,
Μ φαω των ΗΠΑ (1801-1809)
Αρ. Φύλλου: 106
Τρἰιπ
12 ΑπριλΙου 2016
αμα: ι ε
ΒΑΡΗ" Δ|ΧΩΣ ΠΑΤΟ Η Ο|κΟΝΟΜ|κΗ ΑΦΑ|ΜΑΞΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ι _ καντε εΝτεΛΩΣι-ι κΡιΣτιΝ ΛΑΓκΑΡΝτ
Υ: , · 'ό 4 Ι
 «οι αυτό
ι; Δές. ` _. 6 Ι Β
_ .Π Ι
`~ _' ._ 'Ήττα ΒΙ"»!
ι :τῶι ή;; με: :τ :]::ζ©._ 5 - Η ιό: ·ει.ζ“Ξιτῖιι
τ; 7 Θ ΟνΚαροὡνεινόῆαυ5 κυβερνόσεα. γιατί δενααοΜΧΘακαν
ωε σωστέ5 το απαιτόωτε των όανειστὡν Ο Παραόόκεαι¦ όμοιο
το Μα με Μει ιιοῆῆααΗασιαστέ8¦ σου έφεραν ύφεση
β ἴ ι Δ γ τ | 1 › Ϊ έ “ η , τι Ϊ Α ΣγΝεκιΖετΔιΗεΞετΕΡΣΗτΩΝΜΕτΔΝΔΣτΩΝΣτΗΝΕιΔοΜεΝΗ
' '_ χ γ . η ._ ι . γ . ~ . .
  Ι    η  ΜΜΜ" 8 Π αν·
Οι εταίροιθαατιαιτόσουνκιόῆῆιτοκῆαρόουμφωνία¦μεμέτραόραμα1,86ια.ευρώ  
Μετα την αξιοῇόγαοα και μέσα στο 2018 ιτρογραμματί:ονται από τώρα τα νέα καρότσα ο ΜΜΟ για ων ΜΜΜ “οι Σκοπιανών στο τρωω έδωσε
θρίῆερ στιεόιαιτραγματεόαειε με το κουαρτέτο:Συ:αποει8. διαφωνία και κενό 700 εκατ. ευρώ ' ΜΜΜ ΜΜΜ" °Ι° Μο" "ω"6°"°'ε' ο ΜΚ" "Μα "ΜΜΜ,
Σελ.: 12
ΜΝϊωΜ ο·κωΜ“ωαω ΔΡΑΜΑτικΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΜενονβέοννΜν“- . <<Μέειτ¦ ιτροστότευοετι5 ουντόξει8 μασ»
στον Μό κ°!ἑἐἑ: 2 ` ό) νΜοχσίρι» και για τουε σνσππρου8 θἑΠουν οι δονειστέ5 ω”
κι>ιΣΗ Ειιτικιἱι!ΕιΑΣ τον οΜπΑΜΑ φαω κόψωΜ°ρΜΜΜΜ σε °“νέἩε“εή του ιΔΡγοΗκετο ΑΝτιι·ιΑιτοΝΔεοτ τον Δια
β ο υποψήφιοε για το χρίσμα του Ρεπουμπῆικανικοό κόμματα» Στη Σογκὁ η η 
θ? η Ο Τραμ" δεν θα βρει ουτε του Ταμειου των ΜΟΒ
την ψηφο των Παιδιών του! 
Ι .γ . -  ΠΓ π Ύ |ιΞΞΥἔ|ΥΧΟΣ|ΩΝ|ΚΟΥΤ0ΥΡ|ΣΜΟΥ
.τη ._
<<Μεγόῆ Πόθοε μου το ότι δεν |
φρόντιοα για το αύριο τα Μαιο:
Δέκα ημέρεε διακοιτέ8
Ο Γ>|ΩΡΓΟξ ΜΑΥῇΩΤΑΣ ΣΤΗΝ «ΑΕ
” ' σε ντισια με τιροσιρυγεε
Σολτ?
ΠΑΡΑ Τ|Σ Δ'ΕθΝ Ε|Σ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
«Το αυτό στο ποδόσφαιρο _ Ή η ο Ι
είνα' Τελικα,ουπωαφιΜγιαταΧρίσμοτουΡεπουμπλικαακούΚ6μμοτοα ΝτόναλντΤραμπδεγθα κ|νεΖο| ερευνΜεε
βρει στην ιτῶππ τπν ψήφο των δυο παιδιών του. στις προκριματιὡ εκλογές τπα Νέα: Υόρκης.
Γιατί; Δεν πρόλαβαν τπν προθεσμία που εἱΧε οριστεί για να εγγραφούν στου9 εκλογικού9 κατα- α Π εαν» ο Ν Λ  ύ 
ο "ῇεῳ8 το" "στα Βου κο' Π "ν ο χ" ω λόγων; του κόμματοα. γεγονότα το οποία απμαῖνει ότι δεν θα μπορέσουν να ψπφίσουν τον πατέρα
ω8 Εθν|κη8 ηόῇο ΜΜΜ την αγωνία του τουσ τπν επόμενο εβδομαδα απο προκριμαιτκἑ9 εκλογέ9 του Νἑαα Υόρκπε! Ο ίδιοα. παντοτε. σε Πο να το κόνουν ο" ω ῇ"γ° ων 'ό 
Σελ.: θ
ραδιοφωνική του συνέντευξη αστειεότπκε. λῆοντα9 ότι θα... τουσ κόψει το χαρτζτΜκι! γ ω 9
ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ ΚΔ' ΜΜΜ Μαιο 'ΔΡΥΜΛΤΑ
Αυστριακό τρόιτεΖα
“ γ Ι' τ'τειιαιτΡιοουΕΗΛ ΒΔΝκΜΠΕΑΠΒΑΣ!ΕΙΡΝ9ΣΠΟ ΜΕΘ] 4
.ι. ι
κουρετμε ομόῆογα
Δεν που καπό η ΗΜ αρθρου _ Μ Η :που
ι .τι
ι . ι;ιζτ_=τ: ':1τιι¦;'ημ¦Λ . “ . η. Δ
ο Π .ι Λ '“ῳ'“¦-ω,=Μ ΜΜΜ_=Μ"