Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Επι ξύλου κρεμάμενοι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦ . ι η . ¦ .-“`_ ¦ “ _
. .τ τι = : 97 =·¦-<  ι κι? Η: τ. και .ι  να . . · :Ο 7 `; 7· “τη ·“< π · ΜΒ: Φ
'ό _ _ _. 'η _ Δ _____¦ ὶ°·_¦ Λ_; ι ; _¦ , _ ·-.` ›.`· >_. ζ ,_' .· -.·|- `.^.*κ.- .| - “` `· · Μ 8.· '7' _Δ'/_-'“-Ι 4 <4 _- Κ· ` κ |'» · Μ“Κ..-||μ .4 -- .'- '-.Δ .κ τῷ '.Ι»' ." Ε > · μ
Η θΕΣΗ ΜΑΣ
Η συνωμοσἱα κατα
του Καραμανλἰι!
Το αὐστατο χαίρει· του Μώην ηωυΜογοὑ Κώστα Καοαμανλὴ στον εκλεκτό αλο του
Σε στενἰι Πολιορκὶα
 ΦΩΣΣΤ0 
4 οΒενιΖέλοέ απο τουσ
 ΤΟΥ' ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΥ ακρο0ιι0λ0υ0ὐΧου8
 ΞωναειπαλιτοΚΜοΕΜαδω(ἱΜ) ΜΜ°=ΥΜΝΜΜΜΜΡ5Ιμ
ωη_Μ · - δες
 . ¦ . γ .. _ . _. . ,ο · Μ αστικομιτοὐςναΜαροσταΜε” μεὡατ8μαθπτωσΧοΜωκσυέκερΜδω |¦¦Ψ“Μ"Ψ “”ΨΜΜΜ“ Ρ Μ.ωωωψωωΜωω
' ' ' Μάσκα·
Τα Μεγαλα Εβδομαδα (το Πιθανοτερο) τι ετιαΧθτι8 συμφωνια με του8 δανειστέ8
Η" ΞΥ|'Υ
. . '
ΤΜσινρσφο απο
ΜΜΜ, Παω:
 Αδιέξοδο και Χθέέ! Η κυβέρνηση ανακοινωσέ οτι θα καταθέσει
ΤΑ  δυο νομοσχέδιο (Ασφαλιστικο και Φορολογικο), Που συγγραφέι
Παντω8 οσο κοινου με τα τέκνικα κλιμακια του «κουσρτέτου»
.:#-ν
Κ ο  ; το:: απο 131: τ ·=ἔ:·; τ το θαιτωλουνται καιτα«Ιιρασινα» δανεια στου8 γυαεέ
Το... θ ' σοε ιαιλἱων Το σκανδαλο των
Ρ9 ωστοσο . ιιιιιακΜΜΜι
πιθακων» του απορριμματων
Π ως (πα . Η οΜΙΛ.λ 8 ΜΕΕἩΜΕ|Σ-ΦΜΠ|
ο" ων "Πο Κω ω ο Η!" ΕΝ.ΜΝΜΕΠΝ
ΜΒ βιβλιο για 'δισκους της Ξ..
ΜΨίω(Μ Καταοτασα απελπι- ΕΜΠ!”
Με!” ΠΝ 'Ψέ- αἰας στο ιιρὡιιν αε- ΜΜ°ζὁϊ°ν
ρα της μαύρης ρΜμω ω" Μ 7 Η Π με την ΗΛΕτιιεττ'ου του δι- γ¦ωὐ, με τη θερμο- τη: ' . 7 >.- · · - ΜΜΜ
, “γνωστοι Ισ" Μαιο στην αίθουσα Ι · - ( Η η” Ν Μ
Τό: · Ι Γιώργου απο ΙΟ °ῳ|ξεων να Μαι γ ·.· ' _“ 
'ή Μωβ- 44 ΜΜΜ.:Ο · -' ξ · Μ 38 .4
- ω ·θ;
οΜνω στον Βέλα έ