Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Ε¦Σ¦ΤΙΔ
ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙΡΟΣ: Τοπικα περιορισμένη
ὁρατόιτητα τίς πρωινές ώρες. Οἱ ανεμοι Η
Τετάρτη 13 Ἀπριλἰου 2016
Ἀριθμ. φύλ. 40425 |Τιμή 1,50
Αμερικής 9, ΤΚ. 10872, Αθήναι,
πνέουν μεταβλητοί ασθενείς καί σταδιακό
Μαρτίνου Παπα Ρώμης όμολσγητσύ,
στα κεντρικα ήπειρωτικα νότιοι μέτριοι. Η
θερμοκρασία έως 27 β.
Ζωίλου καί λοιπών μαρτύρων
Σελήνη 8 ήμερών
Ανατολή ἡλίου 8.52'-Δύσις 7.59'
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, Φαξ: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 213 0ί70870 - 2ί0 3227870
"Ετος ι2θον
Καθε ήμερα
πρόσθετη ζημια
Καθε ήμέρα πού περνα χωρίς συμφωνία μέ τούς
δανειστές, συνειόιΜΜρόσθΜ αιώνων ἑλληνική οἱκονομία. Χθές ΜΜΜ ότι οί έκπρόσωποι
τού «κουαρτέτου» ανεχώρησαν πάλι απρακτοι από
τήν Ἀθήνα. Αύτό σημαίνει ότι μαλλον δέν θα έχει
ύπογραΦεί συμφωνία πρό τού Πασχα, χωρίς να αποκλείεται να Φθασουμε καί στό καλοκαίρι, μέ τίς όποιες ὁδυνηρές συνέπειες θα έχει αὐτό για τόν τόπο.
°Η Κυβέρνησις Τσίπρα ανήλθε στήν έξουσία
πέρυσι τόν°Ιανουαριο. Ἀπὸ τότε έχουν περάσει 443
ήμέρες, κατά τίς ὁποίες απλώς χάνεται χρόνος. καθε μία από τίς ήμέρες αύτές έχει έπιβαρύνει μέ δεκαδες έκατομμύρια εδώ τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο καί
τήν οἱκονομία γενικώτερα. Διότι χωρίς συμφωνία
μέ τούς δανειστές, διαιωνίζεται ή αβεβαιότης μέ
αποτέλεσμα να χανονται δισεκατομμύρια ἑγχωρίου
προϊόντος καί ὲσόδων για τό δημόσιο.
Άν εἶχαν αποΦευχθεί οἱ πρόωρες έκλογές τής
25ης 'Ιανουαρίου 2015 καί εἶχε συνεχιοθεί τό πρόγραμμα τῆς Κυβερνήσεως Σαμαρα σήμεραίι ἑλληνική οἱκονομία θα εἶχε ἑτήσιο ρυθμό αναπτύξεως
τής τάξεως τού 2%. Ἀντ' αὑτοῦ ή έπίδοσίς της έξακολουθεί να είναι αρνητική. Πρακτικά, αὐτὸ σημαίνει ὁτι κατά τό τελευταίο 15μηνο χάθηκαν περίπου
4-5 δίς εύρώ σέ έγχώριο προϊόν πού θα είχε παραχθεί, τό ὁποῖο θα εἶχε αποδώσει περί τα 2 δίς εύρώ
ἑσόδων στὸ δημόσιο από πασης Φύσεως Φόρους.
ΑΜ τι, μόνον από τόν κλονισμὸ τής έμπιστοσύνης, τήν έπιβολή των κεφαλαιωςών περιορισμών
καί τίς αρνητικές συνέπειες έκ τής μή απογραφής
ὁριστικής συμφωνίας μέ τούς δανειστές, για τα μέτρα πού πρέπει να ληφθούν. Καί μπορεί οἱ κυβερνώντες να καταγγέλλουν τα μέτρα αύτα ως «Μαναπτυξιακα», ὅμως ή μή ἑΦαρμογή τους έχει τελικώς πιό αρνητικές συνέπειες στήν αναπτυξη. Διότι αφήνει τήν οἱκονομία να σέρνεται, χωρίς να παραγεται έθνικός πλούτος καί εἱσόδημα.
'Η ἔννοια τού χρόνου σέ σχέση μέ τίς απώλειες
πού προκαλούνται στήν οἱκονομία, είναι αγνωστη
για τούς κυβερνώντες. Οἱ οἱκονομικώς δρώντες πολίτες γνωρίζουν καλα ότι «ὁ χρόνος είναι χρήμα».
Καθε ή μερα πού περνα χωρίς τζίρο για τόν έμπορο,
τόν βιομήχανο, τόν βιοτέχνη καί τόν ἑλεύθερο
ἑπαγγελματία, είναι οἱκονομικα χαμένη. 'Η δέ ζημια συνήθως δέν αποκαθίσταται. Αύτό ὅμως δέν
Φαίνεται να τό απολογίζουν ὅσοι δέν έχουν δραστηριοποιηθεί έπαγγελματικώς.
Οἱ ύπουργοί τού Σύριζα είναι κατα πλειονότητα
πρώην «αγωνιστές» (συνδικαλιστές ή μέλη αλλων
Φορέων), οἱ ὁποίοι έχουν αναλώσει τήν ζωή τους σέ
απεργίες καί κινητοποιήσεις. Παρ, ότι ύποτίθεται
ότι Μερσσπίζοντο τα συμφέροντα τών έργαζομένων,
τελικώς ἑπέΦεραν τό αντίθετο αποτέλεσμα. Διότι τα
έκατομμύρια τών έργατοωρών πού χαθηκαν όλα
Μαχωω μέ τίς απεργίες, έπαιξαν τεράστιο ρόλο στήν γένεση ως σημερινής κρίσεως.
'Ενόσω λοιπόν δέν συνειδητοποιείται ή έννοια
τοῦ χαμένου χρόνου, Φοβούμέθα ότι ή ζημια στήν
Οἰκονομία θα αύξανεται διαρκώς. Καί σήμερα, ή
κυριώτερη πηγή τού κακού είναι ή διαιώνιση τής
διαπραγματεύσεως μέ τούς δανειστές, χωρίς τήν
έπίτευξη συμφωνίας.
Διχοτόμησις
στό Αἰγαίο
Οί προθέσεις τής Άγκυρας καί ή κλιμακωσις τών προκλήσεων
0ΥΔΕΠ0ΤΕ οἱ Τούρκοι προβαίνουν σέ προκλήσεις χωρίς καποιο
απώτερο σχέδιο. Εἶναι βεβαίως
γνωστό ότι ὁ τελικός τους στόχος
είναι ή διχοτόμησις τού Αἰγαίου,
ώστε να θέσουν ὑπό τόν δικό τους
έλεγχο (έπιχειρησιακό καί οἱκονομικὸ) όλη τήν θαλασσία περιοχή
ανατολικώς τού 25ου μεση μβρινού.
"Ομως αφ· ἑνὸς ξέρουν να περιμένουν τίς κατάλληλες συγκυρίες, οι·
ἑτέρου κατα περίπτωση θέτουν
ένδιαμέσους στόχους τούς ὁποίους
εύκολώτερα ἐπιτυγχανουν. >Επί παραδείγματι, κατα τήν δεκαετία τού
380 παραβίαζαν τόν έναέριο χώρο
τού Αἰγαίου κινούμενοι από βορραν
πρὸς νότον, ἐλπίζοντας ότι μια
αβλειγία τής Πολεμικής μας Ἀεροπορίας θα τούς έπέτρεπε να ἰσχυρισθούν ότι ή αμερικανική βασις τής
Σούδας ήταν εύπρόσβλητη σέ ἐπιθέσεις σοβιετικών αεροσκαφών
καί να διεκδικήσουν έτσι «ένισχυτικό» ρόλο στήν αεραμυνα τού
έλληνικού Ἀρχιπελαγους.
Ἀπὸ προχθές έχουν αποδυθεί σέ
πολυεπίπεδες κλιμακούμενες προκλήσεις. Παραβιαζουν τα έθνικα
χωρικα ύδατα καί κανουν ύπερπτήσεις σέ ακριτικα νησια.Ἐ'Ετσι, αμφισβητούν τήν μέση γραμμή ὁριοθετήσεως τών συνόρων, θέτοντας
στήν πραξη θέμα «γκρίζων ζωνών».
Παραβιαζουν τὸν έθνικό έναέριο
χώρο.”Ετσι, αμφισβητούν τήν ζώνη
τών δέκα μιλίων όλων τών έλληνικών νησιών. Διεξαγουν ασκήσεις
στήν μέση του Αἰγαίου χωρίς να
ύποβαλλουν σχέδια πτήσεως.”Ετσι,
αμφισβητούν τήν αρμοδιότητα τής
έλληνικής (Υπη ρεσίας Πολιτικής
Ἀεροπορίας να έλέγχει τήν ασφαλεια πτήσεων στό ΠΚ Ἀθηνῶν.
Καί όλα αύτα ἐνώ στήν θαλασσα
περιπολούν πολεμικα πλοία τού
ΝΑΤΟ... Τα ὁποῖα, δια τών ήλεκτρονικών συσκευών τους, έχουν
πλήρη εἰκὸνα όλων τών τεκταινομένων. Τὸ λιγώτερο πού μπορεί οἱ
Τούρκοι να έπιδιώκουν εἶναι ή δημιου ργία τετελεσμένων.
”Ηδη ἐπέτυχαν να έχουν «λόγο» στό Αἰγαίο, αφ· ότου αφρὸνως
ή (Ελλας παρεσύρθη να συμφωνήσει στήν διεξαγωγή μιας ΝΑΤΟίκής ναυτικής έπιχειρήσεως ή
ὁποία απεδείχθη ατελέσφορη, χωρίς να έκδοθεί καποιο έγγραφο
έπιχειρησιακών ὁδηγιών πού να
αναγνωρίζει τα ἑλληνικα δίκαια.
Αύτὸ ήταν τὸ πρώτο βήμα. Τώρα
γινόμαστε μαρτυρες ἑνὸς δευτέρου
βήματος πού αρχισε από προχθές,
μέ ύπερπτήσεις καί παραβιασεις.
Οἱ έλληνικές αντιδρασεις περιορίζονται σέ ἐνέργειες ρουτίνας, χωρίς καν να δίδεται εύρεία δημοσιότης στό σύνολο τών προκλήσεων.
Γνωρίζουμε δέ έκ πείρας τήν τακτική τών Τούρκων, οἱ ὁποίοι δέν
σταματούν αν δέν τούς σταματήσει
καποιος. Καί αὐτὸ δέν εἶναι έργο
μόνον τών πιλότων πού αναχαιτίζουν. Ἀπαιτεί κυρίως σταθερή πολιτική αποτροπής.
(Λεπτομέρειες σελ. 3)
Καχεξία γενική
Γραφει ὁ ΓεώργιοςΚ. Στεφανάκης* 
τών δικηγόρων τελεί σέ απόγνωση.
Απεργεί απ' αρχής τού έτους (ί). Αντικατσπτρίζεται (καί) έτσι ό ανόρθσλσγισμός τής έλληνικής
πραγματικότητας.
ί'. κάθε ένταξη στήν αγορα ἐργασίας πρέπει
να είναι οίκσνσμικα χρήσιμη. Μόνον τότε είναι
(καί) ἐπωφελής.'Ἀλλως (ή ένταξη) δημιουργεί
κοινωνικό βαρος. Καλούνται οί πολίτες να
είσφέρσυν ώστε να διατηρηθεί κλαδος πληθωριζόμενσς.
'Η διαρκής ίδρυση Ανώτατων Σχολών μόνον
όλέθρια αποτελέσματα ήταν δυνατό να ἐπιφέρει. Πολλοί -καί ξαφνικοί- καθηγητές τών νέων
σχολών σημαίνει, κατ' αναγκη, αναδειξη (καί)
κακών καθηγητών. Ούδέπστε σίπολλσί είναι καί
καλοί. 'Επέρχεται πτώση τού ἐπιπέδσυ της τριτοβαθμιας παιδείας. Συνακόλουθα χαλαρωση καί
τού ρυθμού σπουδών. Αλλεπαλληλες ἐξεταστικές περίοδοι, αίώνισι Φοιτητές, τπυχία, συνεπώς,
χωρίς αντίκρισμα. Ούτως δέ ή αλλως ἐπέρχεται
πληθωρισμός πτυχιούχων. 'Αρα ἐπίταση προσφορας ἐργασίας στόν τριτσγενή τομέα. Με
ἐκεί ό κορεσμός είναι από ἐτῶν φανερός.
'Η απορρόφηση τών πτυχιούχων όδήγησε σέ
ίδρυση θέσεων απασχόλησης πού ή σίκσνσμική
πραγματικότητα δέν δικαιολογούσε (!!!).
ί". Είδικώτερα ή ταξη τών δικηγόρων, από
ἐτῶν, αντιμετωπίζει ώς κορυφαίο πρόβλημα
τόν ύπερπληθωρισμό. 'Εκεί έχει ρίζα ή κακοδαιμονία πού ταλανίζει όλη τήν λειτουργία τής
Συνέχεια στήν σελ. 8
Τό ΒτοΧἰί, τό Οια"
καί ή διαλυσις τής ΕΕ
Σήματα κινδύνου από Σούλτς καί Ρουμπινί
ΙΔΙΑΙΤΕΡΙ-Ι αίσθηση προκαλεί ή
ἐκτίμησις τού Προέδρου τού Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, κ. Μ.
Σούλτς, σέ συνέντευξη πού παραχώρησε στήν έγκριτη γερμανική έφημερίδα <<Ρτειι1ςίι1τίοτ Α1!ςοιιιοίιιο
Ζείωιιρ» 
Σύμφωνα μέ αὐτήν, «βρισκόμαστε ἐδώ καί αρκετό καιρό στήν
Εύρώπη σέ κατηφορικὸ δρόμο. (Η
έμπιστοσύνη πολλών ανθρώπων
στούς θεσμούς συνολικα, είτε
πρόκειται για έθνικούς είτε για
εύρωπαίκούς, έχει χαθεί». Καί συνεχίζει ὁ κ. Σούλτς, προσεγγίζοντας τὸ ένδεχὸμενο απομακρύνσεως τής Βρεταννίας από τή ν"Ενω
ιγουν τήν ΕΕ, θα ύπαρξει απαίτησις καί για αλλα δημοψηφίσματα
για αποχώρηση».
Ό κ. Σούλτς, όπως αντιστοίχως
καί ὁ Ἀμερικανὸς οἱκονομολόγος
κ. Ρουμπινί από τήν Νέα (Υόρκη
αναδεικνύουν μετα ἐπιτασεως τήν
ανοδο τής δη μοιτικόιτητος τών «λαϊκιστικών» (είε) κομματων -έννοούν
τα έθνοκεντρικα ή εύρωσκεπτικιστικἀ- τής Δεξιᾶς ή ως Ἀριστερᾶο
Ό κ. Ρουμπινί μαλιστα συνδέει τὸ
τυχόν ΒτοΧίι μέ ένα ένδεχὸμενο
ΟτεΧίι, έξ αἰτίας πιθανής διαφωνίας
τών Ἀθηνών μέ τούς θεσμούς, για
παραδειγμα ἐπί τού ἈσΦαλιστικού,
ἐκτιμώντας ότι μια τέτοια διαδοχή
σματα καί σε αλλες χώρες μέ πιθανή απομακρυνση-έξοδο χωρών από
τήν ΕΕ. Μεταξύ των μελών αύτών,
ὁ κ. Ρουμπινί βλέπει τήν Πορτογαλία ή τήν (Ισπανία, αποφεύγοντας
έπί τού παρόντος να μιλήσει για
τήν >Ιταλία, ακόμη καί αὐτήν τήν
Γαλλία, οί ὁποίες συγκλονίζονται
από μαζικές διαδηλώσεις έναντίον
τής λιτότητος καί τής ανεργίας.
Ό κ. Σούλτς, στήν ίδια συνέντευξή του στήνΕΑΖ, παραλλήλως
ύπογραμμίζει εύστὸχως καί έμφαντικώς: «Η ΕΕ δημιουργήθηκε ώς
ἐργαλείο για τήν ἐπίλυση προβληματων, αλλα πολλοί έχουν τήν
έντύπωση πλέον ότι εἶναι μαλλον
Ζ_ ση: τι Εαν οἱ Βρεταννοί έγκαταλεί- ἐξέλιξις θα ἐνεθαρρυνε δημοψηφί- μέρος τού προβλήματος»...
Οί «θεσμοί» έφυγαν 2 ς ν ο!
χῳρἰεσυμΦωνιμ , Ό «λεβιες» ως πολιτικο άνοιγμα
Το κουαρτέτο αναχωρησε απο Την Αθηνα «Πιάσε τό λεβιέ | κούνα τό λεβιέ, τής όπως προσπαθεί, ἐπί μακρόν, να οι μού πείτε έπίσης ότι, έξ όσων Άλλοι θα μπορούσαν να μού
χωρίς συμφωνία, αλλα ἡ
Κυ βἑ ρνησις Μωρέ-[ει |παμε πρώτη, παμε τρίτη| παμε απι- Μορθήσει τίς πύλες των ωδείο δι- γνωρίζουμε, ή <Ἀνανωπική καί Ριζοδύο σχέδια νόμου στήν Μ· καλέ)- σκογραφικών εταιρειών! Μή Ἀριοτερα›, σννήθιέε νά σνΒουλη' ΣΕΛ- 2 θὰ μπ0ωΜ νά ένα! 4<'ι°ισμοωκνΔ ω μού πείτε «Καμια δουλεια δέν Μ:: Μ «Μ
Προσσγωγές λωΜ' σὲ Μ «Τάμῖαηωμπω' είναι ΜΜΜ Μ θά Μω° Τὸ ή μπουατ, αφήνοντας τα σκυλάδικο
στήν Εἰδομένη όπως τόσα καί  που έχουν κατά είπε, ξ αλλου, καί ο Προσθαπονργός. καί .τά μπωζοΜα Νώε πασόκον5
Σὲ προσσνωνές <<ὁλλη- “ΠΜ ΤΜ Τά Μα Των Μή- ΜΜΜ Το, Μ Τον Μ' καί ΜΜΜ, πού είχαν σχελέγγυων» προχώρησε ή ήν, ΜΜΜ κατά Τήν Χα" Μαλί γικού σχεδιασμού σύμβουλό του, τό ων ΜΜιΜω δω ὰφῳᾶ στή
ΕΛΑΣ (Τήν Είδομένη' Μ πωπω ω' Μὴ, Νέα* “Μέ ὁποία! ἀΜΜ ἡ Μ° διασκέδαση. Ἀγναῖτε όμως. ότι το
'Άθλιες οι συνθῆ κες δια- Μῳίπιτὸν Εὐαγγελο ΓΜΜ. ποΜΜ, λόγω Τῶν Μῶν Τον 4% "ο ΣΥΡΙΖΑ δέν ώ Μ - Μ
βιωσεως (πο Ελληἔἑἶὲ ασ' αΜἈΜφἡ# ΜΧ ἑω-,ο .ώ απόψεων, κατά τίς ὁποῖα «Ἡ καριέρα Μ 35% ω δὲν Μάϊ" ως κόλπσραπλήσιο: «Μπα μέςστόΜπτριο- είναι Χολέρω και ἄλλα· ΜδΜ· πους του χιλιαδες Ψηφοφόρους τού
Μπόις λ” "θα Μ "Μ Μέ), Η” βωμό Σνιεπῶς.θἀΜὁπρόεδρος ΜπεζενοιαωᾶςτώγΜῶ
ΦοροαποΦ υγῆς τού όποίω λικνίσθηκαν Ματια οτε- .|ω ΚοΜΜω νὰ Μιας-Μ η ένα, καί τού Μεστά ύπαρχουν›!
Οἱ μεγαλες έταιρείες θα Μια της πρωΜιΞ Φείδας. Με έπί
πρέπει έφεξῆς να δημοσιοποιούν τα φορολογικα καί τα οἱκονομικα
τους δεδομένα. ΣΕΛ5
θ 771ίθ 70ίί37έί|
δω κατά τού ἑλληνικού κράτους έπί
είκοσι καί πλέον χρόνια
'Ελα, όμως, πού ὁ <Λεβιές› είναι
ένας από τούς «σουξέδες» πού τραγωδᾶ τρίεπιιἑβδΜσ ποδιοριοθείς
ΜΜΜ: Τα? προὲδΜ Τα Βονλῆε
σέ «Μουσική σκηνή», από τό πἀλκο
τροβαδούρο στὸ επιτελείο του, ο
αποῖος, σέ στιγμές κατά τίς ὁποίες ὁ
νόσος δω. αλλά καί ή που τήν
όποία ύφίοτονται οἱ βαθμοφόροι τής
κυβερνητικής παρατάξεως από τήν
ΜΜΜ τον: ασκ τονίζουν καί
Ψηφίζουν κατι πού δέν θέλουν!) καθιστούν αναγκαίο το «ξέσκασμω.
Συνεπώς, πολύ φυσικό τό βλέπω
να αοπασθεῖ καί ό πρόεδρος τής
Βουλής τήν ποσοκική κουλτούρα περί
νυχτερινής διασκεδόοεως καί να απο
δεχθεί τὸν «Λεβιέ› ως άσμα ίσαξιο,
τουλαχιστον, μέ Τα τραγούδια πού
οννόδευαν τον Φιντέλ, τόν τα καί τόν
μακαρίτη τόν Τσάβες!
πούν ότι τόσο ὁ αρειμανιος μύοτσξ,
όσοκαίτόγενυ<ότεροσιύλτούπροώρου, δέν είναι καί τόσο «σοφιστικέ»
καί, συνεπώς, θά ήταν δυνατόν να
είναι δικό του γούστο ή έπιλογή τού
'Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω,
καθώς γνωρίζω ότι όλη Μ ή Μ
τροφια των «Μπανιαδων» πού κνβφνᾶ η χώρα δέν ήταν μὲν Μα
των κἈνταρτικων», αλλά ούδόλως
είχε τάσεις φιλιά πρὸς τα σκυλάδικο
τής οποία
Συνεπώς, πολιτικές σκεπτόμενοι,
ας θεωρήσουμε τήν έπιλογή τού «Λτβιέ» (Μ ι:7νμβιΣ>ύλου τού τρίτου, στήν
ίσαρκα. πολίτη ως χώρας, οι από
πολιτικό ανοιγμα πρός Το ΠΑΣΟΚ καί
τίς πωσ τον.'ίσως. απο. είναι
αργα, καί ό κλεβιές» έχει κολλήσει
στήν 
ΜΟΔΑΜΟΣ
Ο Φαίνεται ότι ύπάρχουν
μουσουλμάνοι έντετάλμέ
νοι νά ύπονομεύουν κάθε
Δυτική δραστηριότητα.
”Ετσι, στήν βρετάννική ιηλεόράση, ένας κατά τά
λοιπά ασήμαντος μουσουλμάνος κάτωρθωσε νά
προκαλέσει ἐπειδή απεχώρησε από τηλεοπτικό ρηάλιτα άφού διεπίστωσε
τήν πάρουσίά ήμιγύμνων
γυναικων. Παραιτήθηκε
λοιπόν έπειδή αὐτό είναι
άντίθετο μέ τήν θρησκεία
του. Ἀλλά γιατί ύποκρίνεται ότι δέν τό έγνωριζε
πρίν δηλώσει συμμετοχή;
ο Μία έφηβη Κινεζά σκοτώθηκε στήν πόλη Φορσάν τής νοιίου Κίνας κάθως προσπαθούσε νά
τράβήξει μία φωτογράφίά τύπουεείαε μέ τό κινητό της. Είχε σταθεί
έπάνω στίς σιδηροδρομικές γραμμές λίγο έξω από
τήν πόλη, αδιαφορώντας
ή αγνοώντας τόν κίνδυνο,
πάρά τίς προειδοποιήσεις
ἐκείνων πού τήν είχαν
ίδεί Ἡ διερχόμενη άμάξα
στοιχίά τήν ἐκτύπησε
καί έκείνη βρήκε άκάριάίο
θάνατο.
ο Κατά τήν έπίσημη έιτίσκεψη στήν 7νδίσ ή Δούκισσα τού Καίμπριτζ Κάθρην έιτέσυρε όλα τά βλέμματα κατά τήν έπίσκεψη
σέ νηπιαγωγείο, όπου,
ἀντί των δημιουργιών
ύψηλῆςρΜκῆ5 Φόρεσε
ένα φόρεμα αξίας μόλις 50
λιρών από τόν οίκο εύροας διανομής ΟΙειΠοτοιιε.
Τό έν λόγω φόρεμα είναι
έμπνευσμένο από ίνδικά
σχέδιά μακρύ καί μέ μάκριά μανίκιά γιά νά μήν
προκαλέσει τήν άντίδραση των μουσουλμάνων.
Ο Τρόμος κάτελάβε ωκεάνογράφική αποστολή
στήν περιοχή των νήσων
Γκάλάπάγκος όταν μέλη
της είδαν σέ βάθος 9 μέτρων νά κολυμπᾶ ένα τεράστιο θαλάσσιο ίγκουάνα μήκους 1,8 μέτρων καί
νά κυνηγά τήν τροφή του
Δέν είχαν μέχρι σήμερα κάτορθώσει νά βιντεοσκοπή
σουν αὐτό τό είδος στό
φυσικό του περιβάλλον μέ
τόση ζωηρόπι7α Ἡ πραστίά αμφίβιά σάύρά έδινε
τήν ἐντύπωση προιστορικού τέράτος από ταινία
τρόμου. Εύτυχως πού τό
τέρας είναι άκάκο καί
απλως φυτοφάγο.
Ο Μετά από έρευνες ἐπί
δείγματος μισού έκάτομμυρίου ανθρωπων από
τήν 7άτρική Σχολή πίτσα
τού Νοσοκομείου <ἔΟρος
Σινά», ή ὁμάς τού "Ερικ
Σάντ διεπίστωσε ότι, παρά τήν μετάλλαξη σήμαντικῶν γονιδίων τους 13
άτομα έπί τού συνόλου
των έξετάσθέντων πάραμένουν ύγιή ένω επρεπε νά
έχουν ασθενήσει από διάφορες νόσους. Οί φορείς
τού γονιδίου μεταλλάξεως
από τήν κυστική ίνωση
επρεπε νά έχουν ασθενήσει, γιατί αὐτό είχε προκύψει μεχρι σήμερα Τώρα
ή έρευνά αρχίζει από τό
μηδέν
Διαβάστε τά αρθρα
«Ώτακου στές»
Χριστόφορος Χ. Ματιάτος (σελ. 3)
«Νέα ταξη βλακείας»
Ἀθαγ.-Μιλτ. Β. Κόκκινος (σελ. 5)