Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ 
·οεοεπον@οω“ετ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|Κ|·| ΚΔ' Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΕΚΛΗΜΕΡΗ ΠΡΟΘΕΣΜιΔ ΠΑ ΣΥΜΦΩΝ|Λ Με ΤΟΥΣ ΘΕΣΜογΣ
ί |:?
Σια αν». ω
η πιο ΜιΜ
ἶ'Μ ` 'Γ Μ Ε Ν Η :ο
Ο', Με." `· >>`
ΞΕ|(|ΝΑΕ| ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ωωΜεωωμε
"Τα μέτρα δεν θα τα φπφίσουμε...
Εμείς. ένα μείγμα πολιτικός που θα
στρανναλίσει τον οικονομία¦ θα τπν
ο5πνιίσει σε περισσότερπ ασφυξία.
Αποφεύγουμε Το Οια" 
Βουλή για πι συμφωνία με τους θα·
νειστές.
Μιλώντας σε ραδιοφωνικό
:η ν, τ σταθμό " ειπε, μεταξύ άλλων: "Αυτά
τα περί πιέσεων πρωτίστως αφοροόν τον κ. Τσίπρα... Η άμεσπ απο·
δοκιί υποδείξεων από το Βερολίνο
και άλλες πρωτεύουσες έχει γίνει
πια σταθερό καρακτπρισπκό τας
πολιτικός του. Επομένως. να μπν
κάνει μαθήματα σε κανέναν και πά
ΣΕ 53.38Ι ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ Ο! ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
# πως όκι σαι Ν.Δ.".
“ __    "θεωρούμε ότι π φοροεπιδρο# .Μ . `  ' ν μή, π οποία έρκεται, θα Μπαλί-  ο -¦ σει ων οικονομία. θα τι· ρίξει σε
|'ι :"·- ι η .
τοπ" ω
ϋΝ|ΟΕΡ
. γ ακόμα θαθυτερπ ύφεσπ και δυστυ'ί ε . ' .έ φ _ κώς. επειδή δεν πρόκειται έτσι να
“ Λ· . Μ · ` κ- ανακάμφει π οικονομία, αρκί2ει
ζμ | | στο θάθος να αποφαίνεται ήδπ ένα
! .ο Ί ν 1  β τέταρτο Μνπμόνιο. Είναι ό8π κάτω
ε ·εκ·απενιε π σου ω ε 
Σ Μας διαφόρων στιμαντικών παι
¦ Ο στον. όπως του κ. Σόιμιιλε πρό
° σφατα" υποστήριξε ο κ. Κουμουτσά
κος. Μόνο που ξανά π αντιπολίτευ
α“δληλέγγυων 'Μην Ειδομένη
,·> ί: ι ›
_ _ ..σκιφ . Β Μ Δ Ο “Μα
τ·  .η
ο· Μι·β·Μς της
Μπόκο ΧαράμΣΜ
σπ ότι το περασμένο καλοκαίρι σύρθπκε σε σπίριξπ τπς συμφωνίας με
τους δανειστές μπροστά στο ενδεκόμενο δω. Και όσο και αν διαφωνούν τώρα. τα μέτρα θα υποκρεωθοόμε να τα πάρουμε ανεξάρτπτα
από το ποιος θα τα φπφίσει.