Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Οι στόχοι της Εθνικής για το 2016, μετά και την πώληση της FinansbankRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣ'Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΡ|ΤΗ "2 ΑΠΡ|Λ'ΟΥ 2ΟΤ6
ΕΤΟΣ 27ο
ή η Πιειρήοεις &χ ο
Μ. 580.97
“ΜΜΜ ΜΜΜ
Οι Δεικτες της ημερας
ΜΜΜ· __
ΜΜΜ __
τιτακΜφ __
ΜΜΜ __
ΜΜΜ ζ  __
Γενικός Δεικτης
'82 Μ "Β Μ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5675 Τ|ΜΗ Τ,5 €
 ......... 
κ°°°°'““ 49
ΠΕΡ|ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ| ΕθΕΛΟΥΣ|Λ το ΚΑΛΜΑΡ' ΚΔ' ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΟΕΟ$ ΕΝΤΟΣ Δ|Μ|·|Ν0Υ
Ο' ΣΤΟΧΟ' ΤΗΣ ΕθΝ||(|·|Σ
για το Με μετά ιιιιι την ιιὡῇιισιι της Μικρού
Επιβράδυνση «βῆέπει» ο οοεΑ ›
Προσβηεπει σε κέρδη εχοντας την ισ
- καταγράφει επιδείνωση των προοπτικών
για τις ανεπτυγμένες οικονομίες
:ΤΕ υ αἴ- ζῖ4ἶἶ·ἶΤὲμτ `ἑ·Ξ“.Ξ;ἔΤ 
«Κόντρα» Κρ. Λανκόρντ
κατά των ποήπικὡν ήπότητας
Ο Ο"(ΟΝΟΜ|Λ 
ΧΑ.: «Πονταρει» στο θετικό
·· σενόριο της αξιοηόγησης ω. 
Σελ ή
 Αύξηση της μισθωτής
- Αη. Τσίπρα ὁίχως τέηος  απασχόηησης τον Μάρτιο
κοινό μέτωπο Εήήόόσς - Πορτογσηίσς ζ Επιπηεον 7.058 θεσεις εργασίας τον
ι έ Μάρτιο 2046 από τον Μάρτιο 2045
ΠΟ^|Τ'ΚΗ 3-5
ους στόχους της Εθνικής Τράπεζας για το 20Τ 6, μετά και την πώληση της Είηεη5δαηκ, παρουσίας . η διοίκηση της τράπεζας σε συγκέντρωση στελεχών και όλων των εκπροσώπων του δικτύου από όλη την
Ελλάδα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 9 Απριλίου.
Σε μια πολυπληθέστατη συγκέντρωση, το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας ήταν ότι έχοντας την ισχυρότερη κεφαλαιακή επάρκεια θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το ελληνικό θετικη
και την οικονομία.
Στην συγκέντρωση μύθων η Ήρα'
δρος της Εθνικής Τράπεζας, Λούκα ΚατσεΆη, ο διευθύνων σύμβουλος Λεωνίδας Φραγκιαδάκης και ο Π. Μυλωνάς,
ο οποίος παρουσιασε τα οικονομικά
στοιχεία του ομίλου.
Οι γενικές άξονες της παρουσίασης ή
Τ ) Το 20Τ 6 η Εθνική Τράπεζα θα περά
' ' σε· στην κερδοφορία και όπως φαίνε
ται, όλοςοτραπεζικός κλάδος.
2) Η εθελουσία έξοδος της Εθνικής Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι, ίσως Ιούλιο του 20Τ 6.
Ζακ 5
χυρότερη κεφαῆσιακή επόρκεια
Η τράπεζα, ωστόσο, θα προσλάβει
και νέα στελέχη από την αγορά με στόχο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το
προσωπικό.
3) Μέσα στο επόμενο δίμηνο έως τα τέλη Μαῖου του 201 6 θα έχει απαπληρώσει τα μετατρέψιμα ομολογιακά σοςοε
ύψους 2 δισεκ. ευρώ στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Μετά την αποπληρωμή των εοςοε η Εθνική Τράπεζα θα διαθέτει τση8ίδ|ο
δοοκ να'υε 6,9 δισ. ευρώ, ενώ με την
πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας “Τ θα διαθέτει ί 6,8% σοτέ θα τ .
Τα κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας είναι στα 6,9 δισ. ευρώ, με 40,3 δισ. ευρώ
μέσο σταθμισμένο ενεργητικό, εκ των
οποίων 34,1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα.
4) Μεγάλη σημασία θα δώσει η Εθνική
- Τράιτεζα στην εξωστρέφεια του δι
κτύου, στην εκμετάλλευση της καλύτερης σχέσης δανείων προς καταθέσεις που διαθέτει στο σύνολο της τραπεῦκής αγοράς·
Στόχος είναι μέσα στους επόμενους
μήνες η Εθνική Τράπεζα μέσω του δικτύου να ξαναβγεί στην αγορά στηρίζοντας τηνοικονομία. Σελ. 7
' «κώδωνα» κινόύνου
κρούει ο ΣΕΒ
«Οι αντοχές που επιδεικνύει η οικονομία
κινδυνεύουν να εξαντήηθούν»
Σελ. 45
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ
Σχεδιο για
σπεήευθερωση
πήειστηριασμὡν
  ^τι
σε “ιι Η
ΡΜ-..,Μ...-.....-Μ“.-“
ί ΑΤ" ο.ι22 € .5 Ξ
Ξ Γιατί ήταν η Μετοχή ζ
ζτης ημέρας τα. Η Ι,
“““ -.>.ω.ωῳ>.».ωΣα4.~ι
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμπήό
Σελ. Τ4-Τ7
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ'Ο
Συντήρηση
με φόντο τις
όιαπρσγματεύσεις
Στα 40.7 εκατ. ευρώ
συρρικνὡθηκε ο τζίρος τα::
ΕΠΤΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Προς επέκταση
σε νέες αγορές
η Εστον'
Τι επηρέασε τα σηστεηέσμστσ
ΤΟΟ  Σελ. Η)
Αντιὁρό
ο κηόόσς της
κα πνοβιομηχανίας
Νεος φόρος θα επιφέρει
καίριο πηήνμα. τονΖσυν τα. ε
Στους «μνηστήρες»
της Υαηοο
η θθί|γ Με"
Σε συζητήσεις με όήήους
επενδυτές τα. τα
”ΤΖ-26