Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Καραμπόλα για το χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠαἴταητΡοτίκί.ἔΓ
Τρίτη 12 ΑΠριλίου 2016 /τιμΠ: 1.30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΕΡΓΑΝΗ
Μαριώς Ζω θ
/““Μ““Ξ
` αστε
ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ
ΣΤΟ Β° ΕΞΑΜΗΝΟ
σήμερα στη Ν
ΤρόΠεζες: Πώς θα αλλαξουν
τα διοικητικό συμβούλια
Σε Πλήρη αναμόρφωση της εικόνας των διοικητικών συμβουλίων και βασικών εΠιτρόΠών θα
Πρόχωρήσόυν οι τρόΠεξες μέσα στό εΠόμενό
δίμηνο, με βαση την αξιολόγηση Που θα «τρέξει» το
Ταμείο ΧρηματόΠιστωτικής Σταθερότητας. Εκτιμόται ότι ανα ΠερίΠτωση ώς και τό 50% των
συμμετεχόντων στα δ.σ. θα αλλαξει, στό Πλαίσιο
εφαρμογής του νομου Πόυ αΠόκλείει Παρόγόντες
της εΠιχειρηματικής Ζωής της χώρας, οι όΠόίόι
έχουν μακρό Παρουσία και Πρόσφορό στα δ.σ. >'| 5
Πειραιας: Κέρδη και διεκδικήσεις του δήμου αηό τον 0ΛΠ
Μεγαλύτερα έσοδα, εΠενδυσεις, αλλα και φωνή
στο διοικητικό συμβουλιο του ΟΛΠ εξασφαλίζει ό
Δήμος Πειραια, στο νέο τοΠίο Που διαμορφώνεται
στό μεγαλο λιμανι της χώρας, με την αΠόκτηση αΠό
την κινεακή Εό5ςό της Πλειόψηφίας των μετόχων
θέτει Παρόλληλα και τις διεκδικήσεις του, Ζητώντας
να αΠόδόθεί στην Πόλη η Παγόδα και τα 70 στρέμματα στο Καστρόκι, ενώ την ίδια στιγμή ό υΠόυργός
Ναυτιλίας θοδωρης Δρίτσας ξεκαθαρίζει τη θέση
του όσον αφόρό την Πώληση του ΟΛΠ, αφου
δηλώνει ότι «δεν έχω καμία διαφόρόΠόίηση αΠό την
κυβέρνηση». > ί 4
Με 35 Πλοία ενισχύθηκε
το ελληνικό νηολόγιο
Σημαντικό στήριξη Προσφέρουν στο ελληνικό νησλόγιό ισχυροί Ελληνες εφόΠλιστές Που εΠέλεξαν το
τελευταίο τρίμηνο να υψώσόυν στα Πλοία τους την
ελληνική σημαία. Συμφωνα με τό συστημα «Δίαυγεια» του υΠουργείόυ Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικός, σε 35 Πλοία αΠό τις αρχές του έτους
μέχρι και Πριν αΠό λίγες ημέρες υψώθηκε η ελληνική σημαία. Τα Πλοία ανήκουν σε 12 ελληνικών
συμφερόντων Παραδόσιακόός ναυτιλιακούς όμίλόυς. ΛΠόφόσεις του είδους αυτου είναι αΠόλυτως
αναγκαίες και για την αΠασχόληση, καθώς στα
Πλοία με ελληνική σημαία αΠασχόλοόνται τουλαχιστον 4-6 Ελληνες ναυτικοί αναλογα με τό μέγεθος
του Πλοίου. >ί 3
Δυο «φαουλ» στην υΠοβολή
φορολογικών δηλώσεων
Με δυο σημαντικό λαθη της Γενικης Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων στην ΠρόσυμΠλήρωση συγκεκριμαιων κωδικών του ηλεκτρονικού εντυΠόυ Εί
ξεκίνησε η Περίοδος υΠοβόλής των φετινών φόρολογικών δηλώσεων. Πρόκειται για την
ΠρόσυμΠλιίρωσΠ κωδικών του εντόΠου ΕΤ Που
αφορουν τα Πρόνοιακό εΠιδόματα των ΑμεΑ Που
μΠήκαν σε λαθος κωδικό και τα Ποσό των τεκμηρίων διαβίωσης των |.Χ. αυτοκινητων για κατόχους
όι όΠόίόι κατό τη διόρκεια του 201 5 έθεσαν τα |.Χ.
τους σε ακινησία ή αΠοφόσισαν να διακόψουν την
ακινησία τους και να τα θέσουν ξανό σε κυκλοφόρία για μερικους μήνες. >7
[διαηραγματευση] Κορυφώνεται το μΠ ρα ντε φερ μεταξύ Ελλαδας. ευ ρωΠαϊκών θεσμών, ΔΝΤ
Ι(αραμΠόλα για το Χρέος
ΣΤΗΝ ΟΥΑΣ|Τ|(ΤΟΝ ΠΡΟ|(Ε|ΤΑ| ΝΑ Δ|·|ΦΟΟΥΝ Ο' ΟΡ|ΣΤ||(ΕΣ
Α|'|ΟΦΑΣΕ|Σ ΠΑ Τ|·| Β|ΩΣ|Ρ|ΟΤ|·|ΤΑ ΤΟΥ ΕΜΗΝ||(ΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Ι(λιμακώνονται οι κόντρες μεταξύ Ελλαδας. ΔΝΤ και ευ ρωΠαῖκών θεσμών. στο Παρα Πέντε της συνεδρίασης της «Ομαδας της
Ουασιγκτον». κατα την οΠοία θα συζητηθεί
η διευθέτηση του ελληνικού Χρέους. Οι διαΠραγματεύσεις για την όλσκληρωση της
Πρώτης αξιολόγησης μΠσ- η οΠοία θα της δώσει
ρεί να κορυφώθηκαν Χθες ιοΧυραεΠιΧειρηματα στις
σε τεΧνικό εΠίΠεδσ στην Η' Τ°Υ "|Ε""Ρ|°Υ διαΠραγματεύσεις για τη
Αθηνα. ωστόσο. για το με- διευ θέτηση του Χρέσυ ς.
γαλο ζητουμενο για την Αισιοδοξία Αντιθετα, η ελληνικη ανΕλλαδα και την οικονομια Ι τιΠροσωΠεια θα βρεθει
Που είναι η ελαφρυνση ΠΠΟΤ] ργων σε δυσμενη θέση. εαν δεν
του Χρέους, όλα θα κρι- Ι υΠαρξει συμφωνία με το
θούν στο Περιθώριο της για συμφωνια «κουαρτέτο». Ο Γερμανός
εαρινης συνόδου του ΔΝΤ. (ΣΕΟ ασ φΠλΙΟΪΙ1(Ο υΠ. Οικονομικών Βόλφγστο τέλος της εβδομάδας κανγκ ΣόιμΠλε ΧαμΠλωσε
στην αμερικανικη Πρω- ΣΠμείΠ τσνΠΠΧητων Προσδοκιών
τευόυσα. Λιγα Ζ4ωραΠριν Ι για το Χρέος, ενω η εΠιαΠό τη συνεδρίαση της Π ροσεγγ1σΠς κεφαλης του ΔΝΤ. Κρ. Λαγ«Ομαδας της Ουασιγκτων». για τΠ διΠΧείρισΠ καρντ. ΠαραδεΧθηκε τα
κο ρυ φωνεται το μΠρα ντε Ι λαθη στον σχεδιασμό του
φερ μεταξύ: ' Της Ελλα- των «κόκκινων» Π ρογραμματός. αλλα
δας Που Ζητεί την εκΠλΠ- δανείων >5 εΠέρριψε ευθύνες στις ελ
ρωση της υΠόσΧεσης για
τη διευθέτηση του Χρέους. ' Του ευ ρωΠαίκού
αξονα των θεσμών. Που θεωρεί ότι η διευθέτηση του Χρέσυς δεν είναι του Παρόντος.
' Του ΔΝΤ. Που Πιέζει αφενός τους Ευ ρωΠαίους να «κου ρέψ συν» αμεσα η έμμεσα το
ελληνικό Χρέος. ώστε να καταστεί «μακρο
Πρόθεσμα βιώσιμο» και να μΠορέσει το Ταμείσ να συμμετόσΧει στο ελληνικό Πρόγραμμα. αφετέρου ΠιέΖει την Ελλαδα να Μβει Πρόσθετα μέτρα. Η κυβέρνηση εΠιδιώκει να Παει στην Ουασιγκτον έΧόντας στις βαλίτσες της μια συμφωνία με τους θεσμούς.
ληνικές κυ βερνησεις. οι
οΠοίες δεν «αΠέκτησαν
την ιδιοκτησία του Προγραμματος». Η κυβέρνηση αΠαντησε στο
υψηλότερο δυνατό εΠίΠεδσ. αΠορρίΠτοντας τις εΠικρίσεις Που δέΧεται και τις αιτιασεις εναντίον της. τόσο αΠό τη Λαγκαρντ
όσο και αΠό τον ΣόιμΠλε. >3
[Χ.Δ.] Μειωμένη κατά 4% η ρευστότητα
Τι ταμείο «έκαναν»
οι εισηγμένες το 2015
«Φρένο» στην ΠροσΠόθεια των εισηγμένων εταιρειών να βελτιώσουν τη Χρηματοοικονομικό τους εικόνα έβαλαν η
Περσινη αβεβαιότητα Που υΠΠρξε στο
Πολιτικοοικονομικό εΠίΠεδσ. αλλά Περισσότερο τα €8Ρ1τ81 εοηττοΙε και η αδυναμία των τραΠεζών Που μόΧονταν να
ολόκλη ρώσσυν την ανακεφαλαιοΠοίησΠ
τους. Ετσι οι εισηγμένες, Παρα τις καλές
ΠρόσΠτικές Πόυ διαφαίνονταν στην αρΧή της Χρήσης. ολοκλήρωσαν τό 2015
με τον συνολικό δανεισμό να Παραμένει
στα ύψη -Πανω αΠό 33 δισ. ευρώ-, ενώ
κατα ΠερίΠου 4% μειωμένα. στα 10.6 δισ.
ευρώ, ήταν τα διαθέσιμα κεφαλαια στα
ταμεία τους, και αυτό Παρα την καλη Πορεία των καθαρών κερδών. ΟΠως αΠοδεικνύ εται αΠό τα στοιΧεία τα οΠοία συνέλεξε η Λέων ΔεΠόλας Χρηματιστηριακη ΑΕΠΕΥ, σε συνεργασία με τη «ΝαυτεμΠορικΠ», το 201 5 δεν συνεχίστηκε η
καλη Πορεία του 2014, όταν είχε διαΠιστωθεί μια ουσιαστική ΠρόσΠαθεια αΠομόΧλευ σης. >1 6-1 7
' - -- σε .εἑ ιειΔοι·ιιΞΠιι
«ΠΑΡΩΝ»
ΑΠΛΩΝ"
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ,
ΕΚ ΤΩΝ
Μετα τα εκτεταμένα εΠεισόδια της Κυριακής στη μεθόριό Ελλόδας-ΠΤΔΝ
-και τη δρόση αστυνομικών δυνόμεων της γείτόνός ακόμη και σε τμήματα ελληνικου εδόφόυς- τό κρατος αΠοφόσισε να κόνει αισθητή την
Παρουσία του στην Περιοχή. >28
Η ευρύτατη συναντίληψη και όι κοινές αΠόψεις Πόυ συμμερΖόνται οι
κυβερνήσεις της Ελλαδας και της Πόρτογαλίας αΠοτυΠώθηκαν χθες στην
Κοινή Διακήρυξη Πόυ υΠέγραψαν όι ΠρωθυΠόυργόί, Αλ ΤσίΠρας και Αντ.
ΚόσταΙ στό Μαξίμου. Κεντρικός Πυρήνας η εναντίωση των δυό κυβερνήσεων ότην Παρόταση των Πρόγραμμότων λιτότητας στην Ε.Ε. >29

Τελευταία νέα από την εφημερίδα