Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ε-πονκ-ΣΕ
Με ιιιιιιιψιιιοιοιΜιιιιω αινιιιιιιμιιιο[2Πι.
ιιιι ιιιιίκιιιιλειῦι τον Καιινιιιη¦ ιι Πλιιιιιιιιιιύς 
πριν σε Η ιη αιιιιιιωιημιιελιιιινμἑπ κ “ τη γιατη πιο Ι2·3 σει] · Μπι μια
Μαρια κι" ανιαρή Πιο Ρένη
Ι 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Καθημερινή
Εσπερίδα
Δρ. Φύλλου
Ι .7Δό.
ι κ θ 'ι · ' 7 _
ι - . ` `  Π τ ΣΠόει το κοντέρ ο .κ ιι
` ι Θ · · “μ 7 ' η..ξ.23Χρονος άσος. Οι τρεις
Ρ ρω ιι" ι. ΜΜΜ - υ
7 ;' τι '5ΜΜΝΒΠ· Πρώτοι Ποιοτμαν τηςζ”
' Η Μἶ (τν0(ΑΕΚἶτομ ΠΑΟ και του
'η. ΠΑΟΚ έχουν συνολικό
· Η Δ ,7 μ τον ιὁιο αριθμο τιοἰοι
Ο θρυλ0ς Πουλαει ακομη [12] Που ἑΧΣ1 ο Κώστας
ΚΕΠ ΠΠὁ καθεστώς... ΟΗΕΧΙΤ! μόνος του!
 ιιιιιΕιιιιΜα ρ έ η,
 η ΜΤΒ ΜΜΜ! ανόητα 
Ο Ολυμπιακός το λέει και το τ) #0;
“Δ£`ὁξἱΧνξ1... ο Περιμένει σημερα Ἀ_έ__ ρ, ` Ψ_ ν
Εις Εζελἰζεις Υια το θΠΕΧΓΓ ϊ - _η_ |
ἔκ.¦ ¦ ρ . Χ' - ,|>-ξ3
ά· - Ρ .
Ο θρύλος στην πρωτη θέση τον πίνακα των ορόόων στα φετινό ευρωπαϊκό πρωταθλήματα! ἑα1 ο Φορτοόνης
"το καλύτερο όεκόρι της Ευρώπης αυτή τη στιγμη", κατό τον ΣόΒΒα θεοόωρἱόη! Και από του Χρόνου αρωγός
θ"Ἐ ΒΗΜΑ "Ε" Η Η' 
να οΠοφὐγΣι το θΗΕΧΙΤ
ΜΠΑΣΚΕΤ β) ΜΜΜ ιιΡΩΤοιιοΡοΣ ωμΜ-. η.,
' Μ  :  ΜΜΟ. ηηρ*
“πω χ^ΡΒ^ΡΝΤΜΜ : τη::
¦ _ . ΜΜω".Μ  λ Ξιἑιιι)ιτιμγιιιιιιιιιιιιἐι|ιι1Βιιιι|ο'ι;ῖ|ιιιιιιιειιιιιιιμιιικ Ο Μ"ΜΜΜ
 ·_' / ΜΜΜ Ο ό θΠΠ"'θΜ" ·Μ6` Ο