Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
· , · ·
·Ε'°||'°ς Ο ΦΜ°Μ° ΕξηργυρῶνεΙ τον καῆἡ χρονια του Μων|°
· · Ο
για ο" ω'Μ ΕΡΧ£ΪΑ' ΜΝ "ε =°ν ^ω|ς ΚΨΜ
Μονο Με τούμπα το κσῆοκσίρ· Θ ΠΑ το" ΜΜΜ .Το Βρήκε., Μίκι μεμέω ΜΜΜ
Ο ΗΜΕΡΗΣ|Α ΣΤο|ΧΗΜΑΤικΗ & ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Μ”Αὅἔ | .ΜΜΜ
 Η γατα
ο Ρίχγε'“_ άκυρο · · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2694
στον Παναθηναϊκό ΤΡ|ΤΗ 1 2 ΑΠΡ|Λ|Ογ 2016
Θ Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΠΑ ΤΟΝ 
τον Καλταα!έ
_ Μ ιι Με". του ΠΑΟ 7_ για να δεῆεααει τον Ηρακῆή Ο Η αμεση απαντησα
 Πο" ζΠϊόε' Υ|α να ΠροῆαΒει... ΑΕΚ και 0ῆυμι·ιιακό 
ξ. 4' - -. >
 : 1 ἱ . μ. > ·
·=: 3 · ο Β ν· › _ ο: ,ὅΞ*·ΐ
 Πὡ5 αυξάνουμε την αΠόδοαΠ ααό το φτωχό... Ί.Ί5
Μ  Μιτου·
Σιττ::%: τη Ρ£Πλ ΠΟ...2,3Ξ!
ο. ·` 7
 Το... ιιέ δεμα του Στρατιαταόνι «τρεῆαίνει» ἶ“
· Η... συγκριση με τον ¦, - τουε°°°Ψ°|'°τε8 η ι
Φορτοὐνη Που τον «καίει» = Πα ' Χ" ϊ ένα “›~ <· 
· Του χρονου θα · .η χ
είναι καῆυτεροε.“ ' '
. ι ' Ν ο Όῆα τα ῆεφτα τα δύο ματ5 του ΤσαμΠιονε Λιγκ
οτ ι /`/· ή ~7 γ ' | ·ι .υηα -- _
ο Η ς Ρ ι“τ?Κ.) γ η τη] _ _ Δ · 5- _  ως
° Πω5 τον ΕίδΠν ίδιον ._ - · . Ε. Β Ι Β ο Μο· μοίρασε χρήμα ο κ. Νικοῆαῖ6η5
ΟΗυμΠιακο. Πὡ5 ` _ Ο 1·` νε « Ομ εε» "ό·°η Μ"
Δ Π κή 'γ<“ · · ° ·
μΠῆεκε' η ΑντερῆεχΙ ' στ|5 κοτ"γορ|ε8 47·ΠΜτκαΜαΜΜωΜ