Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΐΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/ντι4ς: ο. Νικαπαῖ6ιις
Διειι0ιιντας Συνταξεως: ΠΡΑ402 ΜΑΚΡΗΣ
Τοπ" 42 ΑπΡιΛι0γ 2040 α Αα. 45034 @3 7
' ' ται·
< απ ατα αε 7.000 απαααατ
ι Μαΐ. ααα πιατα" ότι α ααα-ά
 μπιανατ αΙναι ταπειωμἑνατ. ματ
'Ϊ τα 0-2 ταν Ρέντπ. αι παικτες ταν
πιαταα -μαὐα · τα κατω·
τπτ παπα". έαειΞαν εμφανώς
Μπαταρια ναι μείωσαν αα 2-4 τα
αειρα των πμιτεπινων
νι° °°ΡΪ°'"":
Μπ°Ρε· Η”
ΞΞΠΞΡΑ¦Ξ'
'ΟΠ Δ¦ΛΗΚΑΡ"
των θΕΩΡΩ
ΠΙΟ Διανα τα ΚΑΙ
“ἄ°·:;;;ω_ πιο αγαπα"χοπ... 'Ηνωμένα
στα αι ωραΜ- -·· ααμαααππ παν ένα
ατακα". Μανωπααν να Μ αταν ωρτααμιαμενέἔἔ ανα. ααα νπ2ι:αι ναπιατωαι
_ Νεα τσεκαρα·- αν πταπαπαατα
πωπω” σε μια μανα- πραααντα ται· να· να
Μ ΜΒ ΜΒΜ' Μπα· από ταν πατα
Μ Μ' “ΝΕΠ °Γ° τον να νιντι πια ανετα.
°Χ°Μ' να απΜππτται α· αντιπαταω ναι αναπαΙντ0τ
α Μπαρ·Ι να τα ναναι·
' ·0 Καντανπτ αν Μι Μα από “ΜΝ
. . ειναι απαΜνως α Μ α ΜΜΜ ω
· ααα Με· να· ΜαΜΜ ο Μ τα· αι ναμαι;
' ΜΒΜ Μπακ” νόμους. Μ Μ Μη Μα` Μι; πα πωπω ταν: ϋΜύθΜ νια τα τα.
ι ανταατ παν Μαν τα ΜΜΜ ο ιι ΗΜ
_ Δ 1 τιν· ναμ0τα Ματ αι απαίαι δεν ταρααντα·
τε ανα ματς ααα μααρααατ ναππιατα να παταω· 4-8. Μ
Ντα τα πρῶτα απ παν μπαρ” α Μαν ατα κατω. α αααμαιανατ τναντ τραπν0 τα” να· τα ααανπατ ατα τα· μαραν α
πωπω αρνινα αα 4-4 μ· πικαπ ται· ταααν μετα ααα
αμανα ται· ναννινανιι ναι ααα ται· κιμΜτ ι2·-20ι ναι παν·
τα τρΙτα απ ατα 47-20 α τα αμκ αι παντα ταιι ων τατιΕαν αιινντντρωμ2ναι στα ταιναα 24-24) να με απτο τα”
των Ταμπααρατζα-κανιανανα αιαμαρω·αντ τα 23-28
_ Ί' 
πια ταν αρναμα -Μ ταν πινακα
μαι· αταν 0παμαιανα. νανναπα ένινα αιΜ”Μι
ταν πρώτα Μ Με· α αα πμααν ααα με ταν πα ρα ται·
Η Μπέντια Μ Μ" Μ“ΜΜ Μ '°' ΚΨΜ!” τα” ωρας πιναπαἱαας ται· ατπν αμνναρια α 'οταν πασα αταν
οπαμπιαν0. ααιιννΜαΜ8 ΜΜΜ Μή' "Ψ" Ο Μπαντ· 'ΜΟΗ ΗΜ να πω ατι 02% 0παμιιαν0. α πρώτ” ανθρωπας
ναντι αν έναν 88πΜ_ππ0'. α οποία σε' αρωμα Μονό· ναρα αν αντιναν παπα αταν τντατ ααυωι“ω ααα ένα" πατα
“να αιιώνα· ΙΒΝ ω "Με” Μ Μ“ΚΝ· Μ· 0πιιμαια να· α “πιο να ταν πταν α 2ωνρατπτ α Ήταν αααπΜ ΚΜ"Μ. απιαντατῶ μια μέρα ατα μπιανατ. απο ένα· πια ααα
παα αντ·ατέατπαε ταν ·Μαιιρκαι ατα 0-8 ταν δεύτερα· απ
ναι παρότι 7.000 θεατές έβριζαν
αν χαρώ τα μανα ταν. ὲ6808 τπν
ααααανπ ναι μαζι μ· ταν 0ιπίααῷ
έαωααν στη αταν φαω α
ταννπανιατινας να· α ταααν με
40/88 τπΜααιτ. 4 μαπα
μαιανατ α 2ωνρατατ πανω τπτ
ΜΜΜ ματ·
νραωια. μας ααναανν
ατακα” αναμετ
0πντραιπΜαΜΜαντατΜιαΜΜ- 
τΜα.ΜΜτνανΜταΜπιτααπα Ξ
τα τετ: 25-24. 24-20. 25-23. 47-25. Με 'Μ “' Μ““ 'Μ "Μ" ' ' “Ἡ :Ψ:ἴ:` , 'Ενα ααα 8
α 'Ο μαστιν
Η Νικαια αααια ττταρτιι η, ΜΝ' Μ." τας "ΜΝ Μιας
(θ Ἡ, Ἐ“=Μ°- Μ· Μπανάνα" Μαι- ψιιναπανιας ναι
αν |° Ι Η "|"° '°| σ" κ.. ΜΜΜ.
"Μ°"Ι° "ο'€ Ο· 'Μ' Μ '°" Μ°κ  
τα ταωατα ατα παντα __ Χ απς τΟ" αρταιινα
/ ι ειναι α ναπεπα ταιι.
Μαριέττα· ειναι
αιιναμαπινα ταιι και
αααναπα ατα
Μεναρα
_ ΜΑΜ: αν α παοκ στα· να μας νινπ` σαι να πρέπει να παιξει Μα ναπωαα ο
0παι των" ότι να ταρω ταναπα μα
8-0, Μπα" αμα ατι “μαπα τω. αιμαστε αραιαι να· πιω” τα ανιμα
Ι _ τ ρ' 'Ι απατα· ΜααΓραφει 0 ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι'ΕΜ°ΝΙΠΗΣ (°£ῇΙῦ° '6) ΗΜ..ΛΜ τα ΜαΚ0Μ
ΜΜΜ Μπα ατα" ινα απαανι·τι ' π
'7.ἔ:ΐ$2# τα αατχιτ ιι αναταπιιτιιι - -  - τ . .- _ Ι
ΜΜΜ 7 7 "ι Ι .. Μ | "Α θΞΜἴ^ ΙΟΥ | ·
Ι'ΙΩΡΙ'°ΥΜ
* ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ '4
Η νπανντατπ Μαριέττα.
αιῦντρααατ ταν Κόπα Μταιινπ
_ ΤΑ απατα ΤΟΥ
ΑΛΕΞ" ΒΙΡΒΙΛΙΙ ' ;' ΔΙΟΝΥΣΗ ΛΕΛΑ" Σ . _
¦ΥΝ!Χ'¦"Μ ¦ ..ιι ιαπια τα·
τανπιμαωντιναιναιταιαα- :γ ' . ; .7 ~· ΛΛ'|¦Α|Ω"»
Λ° ΧΛΜ· · "ΙΜ 84 α
2ιιννπανιατιν0 08 και" ματς
ατα πτρι20πια α αι αταααπα'
αραπνα0πναν πριν ναν ααμαπαρα0τ' τα πρῶτα απο με ταν ναναναανα. στα· ατα 47' α Γν€αιατ με
π2ναπτι ιαΜΜα· (4-4) α Στα 05'
ναι παπι α πως· ΜτρΜΜ
παρτ τα φοραω" στα αναρ μα
ανταπταπ Μπα ται· Ριζανιαννπ
(4-2) α Στα τα· αμκ α ναν με πρακαι ται· ατιν0πααα -τα'μααατ
ταν πωσ τας ιααπαπιατ
ιιΚΑ¦ῖΡ·α Η ΜΗΝΑ!
Η αμααα τας Νότια” τινα·
ιι μανααινπ ααα αν “τι πττπ00ί ατα ατα πατώ τας ναι
και; ΜΜΜ ΜΜΜ
ι4-4› με τα Ημερα τα: ναταταΕπτ. “μωρα α αι νααταααναι αραανπ0ιιναν με ταν Μπα
αν ναι αι Φαιακ- ιωαριααν μα ταν πρναρ0ππα 4204
α Η Λαμια τα· ναι ως· Μαρια
μ· ταν Μιπιαμιττ ια. 454. ενώ
Μεινε μα αν· παίντας ατα
50'. πανω απα8απας ται·
ΜΜΜ “Μικρα ήτρινπ›
νιν0 αταν Πτιραια. αααα αι
αρωτα0ππτας πατωι να ναπαεααν μπραατα α "0 ααταπτ- τ . .' ·
ΚΤΗΜΑ ΕΔΡΑ: ατα πΜι ασ ειναι γ - - ' τα Μπα πωπω ται· .
νααας αιινταααατ και αι νινττ ' αρααν ΜΒΜ τας και” πιαα0 τω να· πέρα μἑαα ατα ννατ “ατα ΜΜΜ. όταν ρωταΕ0 αρναὑν νια να ναρἱαααν ·_ πανε αν ταν Μ· ιι ΜΜΜ
απτο ένα πρωτααπαμα Γ ' _ τπτ 2440. φταιει να ·παραααται- αα` Σ . . “ ·ῖ . ναρια μα ΜΜΜ τπν ναταναραμα7 / και Μπα· ταα νια να απαντω" ατπν
 _ πραταρια τας τααατρ Μπας α τι ένα"
0 νανττ ντιρααρ- _. ή ρ Δ· Μαιας ατα Μιρκα. παιαατ τῶν ναι τι
νικανε στα μασαΙα σανταπα Ι. ν · _ , .` απατααα μα ταν Μετα Κανν
ταιι ΜΜΜ καιω. θα Ματ·
έναν μανα ναραανα ναι στα" να · ^ _ _ ,
παιξει ααα ααα" νιαπατ. · = ι 0 Μπας· ΜΜΜ· παραμαιαα· τα
ν0ντρα ατα Μπαμ" · . Μ Μ μ· τπν αρω. ι των” ται· αννπιναιΙ Η
πρωτα·πΜ”
, τον απταν Μινι α και" ιτραα- . ι 7
ι _ ζ __ ι αααιιμ. αααα α ΜΜΜ αννα” από ι · Μαι πραναιμέ· '
Ι .- Η τα ηρα0α0Μανα· ρόστερ νια να _ η Μ “ ΜΜΜ °“_ ¦
. απιατρά·τι ατπν Α4 α Μεση ' ' γ. ω ω Μ". π" .
Σούπερ Μπα
ΜΜΟ" - "|'||ΠΜ"°¦
4-2 α Μα νναπ ται· Μανία
|ναρταίπα ΙΒ4'_ 89) παριααν τα
νι" πως ΜΜΜ. ατα -τα
πασα· α οι ναατΜναι ΜΜΜ
μα ταν Ριναρντινια. στα 05'
η 0 ανω τπτ παμΙατ. Μπα. Μαι
τα μπανανα" από
ταν Ματς
Η Μ”0Λ·"| Με 27 αγαπα: Δαρια 62. βρω" 38.
παταω ΜΝ 50. απο” 50. Λαμία 42. κιαααιαν0ς 04
Ο ΣΕΛΙΔΑ 7 Γραφει 0 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΓ0Π°ΥΛ0Σ (Μπίστι Ιβ)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα