Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΟ ΛΑΟ' ΤΟΥ
Ψ ' Με - ”.
Η ε0ΑΜεΡ·Μ Μη! Μη πΑΝΑοκκΑϊκΜ Μ και· ”παώ" 2705 τι" ως
Αμ  
ηἴ=8 Ε
: , “ὅ
πΑΡΜεηΑκε,Μ|Λ“ΑΜΣΠοπΜκοπ# Ϊ!.
Ια] ΒπΡιΑ ΜΜΜ '7 
_;Ἡ 7 η ζ 7
ς · _ ,. = `
· "ΕΤΑ=Ε ` έ
τ·ΑΜΑεΑκ ΔιΑε·ΑγΡω
ΚΑ| ΤΗ" ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗ ΝΤΟΠΑ Τ|Σ ΠΡΩΤΕΣ
ΜΑΧΕΣ ΠΑ. .. ΒΕΡ0Α|ΝΠ
|| ΕΥΚΑ|Ρ|Α ΜΑΣ
 Ϊ τ ΕΜΦΑΝ|ΣΪ"ΚΑΝ - Ε=ΑΦΑΝ|ΖῦΝΤΑ|!
ΑΡχ·ΣεΜεπΡΜωΜει:ΡγοΑοπΑΔιΑοπΑ ,
 ΜΑΕι:πΑΡιΜηωΜπ
Ώ Τ Ἡ ε ΜΠΡπΑΣ“ωωΠΜΑ
'1ζ?`·
'Η " 3 γ 3 .Πτωκ·ΔΐΩκ “··“=·ΑΞ 
Η ΜΗΝΗΜΑ
τιΑΑΜΜΥΜ _ Ε
-- ποπ Μ" ΒΑ =ΕΜΣ|| Δ
ΜΠΑΣ . · «ΦΜΑ»
Με' · γ _ Α"0...
ΜΜΜ: . έ ΜΜΜ:
ΜΝΗΜΗ" > “ ΑΜ· οΤΑΜἔ° Ρ
 Σ Ι 7 η η Δ “ "Μ “ Το ΜΜΜ·
. η η Ξ · `- Με" Ετ.ΝικοΛοηΑΝΝΗΣ «
ΜΜΜ. '· ΜΜΜ ΑΜ "ΜΑΜ"
ς] Δ η ΜΜΜ" κ ' Μ Δ- Ε
ΠΑ Το Η ΑΑ' ΤΗΝ ΜΙΚΗΣ" ΤΑ ΜΗΝΑ ΑΝΤΡΑ ΠΜ Α0 ΒΑΡΗ Με ΠΕΡ|ΠΕΡ| (!.Α5μ.μ.) ΠΠ «Η. ΠΑΝΝΑΚ0Π0ΥΑ0Σ»
ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ (5μ.μ., ΜΜΜ ιεοἰοωε.¦τ|Ν0νΑ8ΜΤ82› ΠΑ ΕΝΑΝ ΑΝΙΜΑ ΤΗΛ!! ΣΤΗΝ ΕΣΚΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα