Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
...ΓΓ 
θΕΔ©ΥΝΨκἶ
ΝΑ? ΡΙΞγΝ:
ΤΗΝ Πιο!
:1 :χαφ/Ω. Δω:: 5 ΜΒ 
': Νέα! Ώ· .#-ὡ'2.ω ω· “Δω
ΤΡΙΤΗ 12 ΛΠΡΙΛΙΟΥ 2016
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30 ο 
|(ΛΡΔΒΙΤΗΣ
Ο ΞΓΑβΜ Ωω
^ξ:“:μὡυ:4
' του
Μ· ..
ἐΚ' =:ὑΜ
ἡ κ Μέ >.. ` . Δ - ΣΕΛ.
Ϊ _· ¦ Ε.
 Ο Μ . Ξ. . )
δ. Λκ Σε^
- Ο ':` .Ϊ . ἱἶ . "
2. Ί 'ι :ς (ι ` Ε(
τ ϊ Η·
τ  ?ί Υ; ο ΜΜΜ
'. · '. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 'ω1ἑῦε1Ξε Πως
. ι.. ΤΩΝ ΔκρΔΙΩΝ ›. “ η
ω ρ -“¦, ΕρΝΔΝΙ' :Ἑ(:.] ΠΠ] ΝΟΠΕ;
γΜΝοΙ Απο το
"ΜΜΟ Νοηογ ΑΓΡΙΝΙογ
Π , έ. ωρωω; ΠΑΙΖΕΙ.. ,ε ο.::ἑ:Δ .341
` ΘωΡ)5ῷἔμ με Ρεθυμνο Ξερω¦μΞς ω
. “ωωφεΜω οΜαπζαρης!χ Η κ, :Ιω ω
ε· σ·ω;“'ψΒωω“ Ή£3=ἐν:ΒἘ” ` 2 “Η ” ' Μ
 Με? ῦ “ ῦ' ο ί . Ϊ >^ ωμ2“ΠΞ.Ρω1 ·1 :ΡΙΠ
 ““ἑτοἶμἶἔ ν Ι, έ.. ΜΒΜ ΔΗ· ο$ῷκΞ “Ι
ὁ·Μ,ὲ< ' ·-*.ὲ~ . ασ; 4η· > ϊ . ' 57? · Η ή' Λ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα