Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Μας ετοιμάζουν νέο μνημόνιο για να μειωθεί το χρέος!Recognized text:
ν ·ζνπτ·κὶοτ συκωτι: γ
1 ι· Π°λ°|ἩΣΗ ΑΠΟΪΜΜΤΜμ
' Λεπτομέρειες στη σελίδα 5
Όταν ο λαόε φοβότα1 τον
κυβέρνασα, υπαρχει τυραννία
'Οταν α κυβέρνπσα φοβότα1
τον λαό, υπαρχει ελευθερία!
Αρ. Φύλλου: 106
Τόμω Πόρων, Τρίτπ
ο» φαω των ΗΠΑ (1801-1809) 12 Απριλ1ου 2016
πιο: 1 ε
ΒΑΡΗ" Δ|ΧΩΣ ΠΑΤΟ Η Ο|κΟΝΟΜ|κΗ ΑΦΑ|ΜΑΞΗ ΤΟΥ ΜΟΥ·  1 ΞεΦγΓε απεναντι-ι κΡιΣτιΝ ΛΑΓκΔΡΝτ
7 _ η , Ξ “ 4 · Ι
  «οι απο
η; “ο Ϊ Δ _7 Ι
 τα Μ" "ΜΜΜ"
~ _¦ 7. 'Ήττα ΒΙ"»!
ωε αωστὲ5 τα ααα1τὴω15 των όαναατὡν Ο Παρα8έκε1αι¦ ομοια.
το ΜΒΜ με Με ιιοῆῆατιΗααιαατέ8¦ που έφεραν ύφεση
κ κ· έ ὰ η ι Ν ῇ¦
λ · γ ¦ α η · > ' ξ .Δ - 4 ~ Ι Ρ ΣΥΝΕΧ|ΖΕΤΔ|ΗΕΞΕΓΕΡΣΗΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε|ΔΟΜΕΝΗ
Ύλ ΜΝ. τμ χ ρ: 'Εκί|81αανα που
οιεταίροιθααποιτιίαουνκιαῆῆαοκῆηοήουμφωνία¦μεμέτραυψου51,8ὁια.ευρώ  
Μετα την αυτου" και μέσα στο 2018 προγραμματίΖονται απο τώρα τα νέα καρότσα ο ΜΜΟ γιο την ΜΜΜ “οι Σκοπιανών στο ΜΜΜ έδωσε
θρίῆερ ατιεδιαπραγματεωα8με το κουαρτέτο: Μούτσου. διαφωνία και κενο 700 εκατ. ευρώ ' κ'νῦ"°8 ΜΜΜ" °Ι° Μ" "ω"6°"ῦ'ε' ο ΜΚ" Σ“ῇῆ°γ°5 "ῖ'ἑ3;Ἑ
Σελ.: 12
ΜΜνΜ 01κΜνόΜον ΔΡΑΜΑτικΗ ΕΚΚΛΗΣΗ του ΑΜΕΑ Στου πΡαΘγπογΡτο
Με“'““βέρν“Μ“- ν «Μέεη¦ προστατευαετιε συντάξετε μα8>> 
Μπαμ" Μο κ°Εἔ: 2 · αΜαΧαίρι» και για του8 αναπόρου8 θἐΠαυν οι Βανειατἑ8 τ ω”
κοιτα Ε1κ1κπ!ειΑΣ τον οΜπΑΜΛ φατσα κόψωωχ°ρπ¦ῇἱꦻ·εἱ“ε σε °“νέἩωεή το" ιΔρνοΗκετο ΔΝτιπΜοΝΔεοΣ τον ΔΝΤ
- Ι ο υποψήφιων για το χρίσμα του Ρεπουμπῆικανικου κόμματοε Στη Σογκὁ η η 
Ο Τραμ" δεν θα βρςι ούτε του Ταμείου των ΜΟΒ
την ιμπφο των παιόιων του! 
ἴ Χτ- ` 1ΑΞονΞΔ1κΑιονκονΣκοιΝΩΝικοντονΡιτΜον
ο Ψ·' _ κ
«Μονοί Ματ μου το ότι δεν
φούντα για το αύριο τα Λίβανο:
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΣΤΗΝ
σε νησιά με πρόσφυγεε
Σολτ"
ΠΑΡΑ Τ|Σ Δ|ΕθΝΕ|Σ ΑΝΤ|ΔΡΑΣΕ|Σ
«Το στα" στο ποδόσφαιρο Ι Ι
είνα' Τελικό,ουπωόφτΜγιατοκρίσματουΡεπουμπλικανικοόΚόμματοα ΝτόναλντΤραμπδενθα κ|νεΖο| ερευνΜε
βρει στπν καλππ τπν ψήφο των δυο παιδιών του, στις προκριματικ8 εκλογέ8 τυο Νἑαα Υόρια19.
Γιατί; Δεν πρόλαβαν τπν προθεσμία που αυτο οριστεί για να εγγραφούν στομα εκλογικούα κατα- « Π εαν» ο Ν Λ  ύ 
ο "ῇεΨ8 το" ΜΝ Βου κο' Π "ν ο χ" ω λόγους του κόμματοο. γεγονόο το οποία σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουν να ψαφίσουν τον πατέρα
Με Εθν|κΠ5 η6ῇο εκΜπι την 91ωνία του αουτ τπν επόμενπ εβδομαδα απο προκριματικἑ8 εκλογἑ9 του Νέαα Υόρκπα! Ο ίδιοα¦ παντοτε. σε Πο να ισ κάνουν ο" ω ῇ"ι° ων 'ό 
ω_¦ 6 ραδιοφοΜκπ του συνέντευξπ αστειαατπκ£. λέγοντας ότι θα. .. τουο κόψει τα χαρτζιλί1α!
,Σαλ.:9
ΠνοΒΑτΖεΝεΜκΑιΠ1ΜΜΜΠεΖικΜΔννΜ ,_ , ο
Δυστριακή τραΠεΖα
Ι - `1'τε1ετιτνΔοο11νκΑΒΑΝκκυτνΜε[email protected]ε1νμοτπου@
Η 1 ¦:“·; · ·: τι Η' έ. 'ΠΠ
τ ι κ 1 Ι τ
1 ·Μ·)<ι/,/|ἴ ;
&ὶιι!“ιΜιι Μι·ΜΜα
. 1 1 ν .υ
Μ-Μ“_Τ “μΜΜ Δ
κουρεψε ομόῆογα
Δεν παει καῆα π Ηγῳ ωρα του “Σω Ω
'ΜΜΜ ΜωΜ·