Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
γ ,ι τι.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Ἀριθμ. φύλ. 40424 ί Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήνας ίιιίο@εειίεηεννερι
 Γενικα αίθριος καιρός στίς ΤΩΝ', 12 Ἀπριλιου 2016
περισσότερες περιοχές τής χώρας. Οἱ ανεμοι
θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί μέτριοι καί Βασιλείου ἐπισκόπου Παρίου του ομολογητού.
12-04-2016 Ο
Σάντα
στα νότια έως 6 μπωφόρ. Ἡ θερμοκρασία θα
φθασει τούς 26β.
Σελήνη 5 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 8.54'-Δύσις 7.59'
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, ως: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
”Ετος 128ον
°Υπαίτιος
τής «λιτότητας»
Στήν κοινή ανακοίνωση πού έξέδωσαν χθές δ
Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας μέ τόν Πορτογαλο αμόλογό του κ. Ἀντόνιο Κόστα, αναφέρεται μεταξύ
αλλων καί τό έξής:
«Ἡ λιτότητα ἐμπσδίζει τήν οίκονομική Μ ί η
καί διαιρεῖτήν κοινωνία. Προκαλείανεργ@ φτώχεια,
κοινωνικό Μ' ισμό καί οίκονομική σταοτμάιητω›.
'Ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός είχε κάθε λόγο να
τό συνυπογραΨει αὐτό, αφού ή χώρα του έχει πρό
πολλοῦ έξέλθει από τό μνημόνιο καί ασκεί πλέον χαλαρότερη πολιτική ή όποία ὁδιηγεί τήν οίκονομία τής
χώρας του σέ αναπτυξη .Όμως για νατό πετύχει αὐτὸ,
έπρεπε προηγουμένως να περάσει από τα σκληρα μέτρα τού μνημονίου. Ἀφού τα έφήρμοσε μέ έπιτυχία,
τώρα καρπούται τα αποτελέσματα τής έξυγιανσεως.
Ό κ. Τσίπρας όμως, μαλλο” ν δέν νομιμοποιείται να
διακηρύσσει τα ανωτέρω, αφού ὁ ώιος είναι ύπαίτιος
για τήν διαιώνιση τής λιτότητος στήν ὁποία ύπόκειται ὁ έλληνικός λαός.Ό ώιος δέν εύθύνεται ούτε για
τό πρώτο ούτε για τό δεύτερο μνημόνιο. Εύθύνεται
όμως αποκλειστικώς για τό τρίτο, τό ὁποῖο έξελίσσεται σέ πολύ χειρότερο τών προηγουμένων. Καί βεβαίως εύθύνεται για τήν μή έφαρμογή ἐκείνων πού
έπρεπε να γίνουν, ώστε να μήν φθαοο| υμε στήν ύπογραφή τού τρίτου μνημονίου. γ
τα αρχηγός τῆς Μανασής Ἀντιπ0λιτεύσεως. ὁ
κ. Τσίπρας δέν έπαυσε να καταγγέλλει τα μνημόνια,
δυσχεραίνον'τας τήν έφαρμογή τους. Μέ τήν σταση
του εκείνη, ειναι έκτώνπ `
τό γεγονός ότι ή 'Ελλάς δέν μπόρεσε να έξέλιθει νωρίτερα από τό καθεστώς τών μνημονίων, όπως πέτυχε ή
Πορτογαλία. Άλλα ή μεγαλη εύθύνη του ανάγεται
στήν 15μηνη πρωθυπουργία του, καθώς καί στήν απόφαοή του να ρίξει πρόωρα τήν Κυβέρνηση Σαμαρα
κατά τήν προεδρική  ,
Αύτό πού τελικα πέτυχε ὁ πρόεδρος τού Σύριζα
ήταν να παραταθούν καί να ένταθούν τα μέτρα λιτότη
τος πού ὁ ίδιος καταγγέλλει. Καίκατ° έπέκιασιν, οπως η
ὁ ώιος τό προσδιορίζει, να έμποδίζεται ή οίκονομική ~
αναπτυξις, να διαιρείται ή κοινωνία καί να προκα- η
λούνται ανεργία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός
καί οίκονομική στασιμότης. τα όλα αὐτά ύπαίτιος
είναι ὁ κ. Τσίπρας. Διότι αν εἶχε αφεθεί ή Κυβέρνησις
Σαμαρα να όλοκληρώσει τό πρόγραμμα της, σήμερα .
δέν θα είχαμε νέο γύρο λιτότητος. Δ
Ἐν τούτοις, ή Κυβέρνησις Τσίπρα έπιμένει νακω
ταγγέλλει καταστάσεις για τίς ὁποίες εύθύνεται ή
ίδια, ακόμη καί για θέματα πού «βγαζουν ματι». Στό
ζήτημα τών ίδιωτικοποιήσεων, οἱ κυβερνώντες καταγ
γέλλουν τήν πολιτική πού οί ίδιοι ακολουθούν. Μέ τό ¦
ένα χέρι ύπογραφουν τήν'παραχώρηση τού ΟΛΠ
στήν θυσια, καί μέ τό αλλο απαγγέλλουν κατηγορη- >
τήρια έναντίον τοῦ ἑαυτοῦ τους. Καί παρ° ότι ἐνώπιον ;
τών Κινέζων ό Πρωθυπουργός μιλαει για «δρόμο τού
μεταξιού», διατηρεί τούς ύπουργούς πού αντιδρούν.
Ἡ χθεσινή συναντησίς του μέ τόν Πορτογαλο
Πρωθυπουργό ήταν εύκαιρία για να συνειδητοποιήσει καί ὁ κ. Τσίπρας πώς θα απεμπλακεί ή Ἑλλάς
από τα μνημόΜ"Ομ“ε έκανα. μὲ τήν αρνησή πονά
προχωρήσει σέ διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ώθεί
τήν χώρα σέ πιό βαθεια λιτότητα...
ραγματωνσυνυπεύθονοςγια >
'Ύγειονομική απειλή
οί καταυλισμοί
Μηνύματα κινδύνου από ίατρούς καί ΚΕΕΛΠΝΟ
ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ σήματα κινδύνου πού ἑκπέμπει τό Κέντρο Άντιμετωπίσεως Λοιμωδών (ΚΕΕΛΠΝΟ) πρός Περιφέρειες καί Δήμους έρχονται να προστεθούν καί οί
ανακοινώσεις καί ἐπιστολές πρός
αρμοδίους από =ΙατρικούςΣυλλόγους, όπως αὐτός τού Πειραιώς.
Οί πρόσφυγες καί μεταναστες
καί οἱ πρόχειροι καταυλισμοί πού
όργανώνονται για τήν προσωρινή,
καί, τελικώς, μόνιμη, έγκαταστασή
τους, αλλα καί οί δημόσιοι χώροι
τούς όποίους αύθαίρετα αὐτοί καταλαμβάνουν, όπως τό λιμανι τού Πειραιώς ή  Εἰδομένη, πολύ εύκολα
μπορεί να έζελιχθούν σέ ”πηγές μολύνσεως τού τοπικού πληθυσμού,
μέ λοιμώδεις ασθένειες σπανιες ή
άγνωστες στήν Έλλαδα καί τήν
Εύρώπη μεταπολεμικά. Τό ένδεχόμενο ὲπιδημιών πού θα .απλωθούν
σέ ὁλόκληρη τήν χώρα, ασθενειών
όπως ή ἑλονοσία, ὁ δαγκειος πυρετός, ό ίὸς Ζίκα (μεγαλος κίνδυνος
για τίς ἑγκύους), ή νόσος (ΣΜΗΜςιπιγε, σπανίων μορφών ήπατίτιδος,
ψώρας καί ψειρών, ση μειώνοναι
εύδιακρίτως τόσο στίς ανακοινώσεις τού ΚΕΕΛΠΝΟ, όσο καί τού
ῦΙατρικού Συλλόγου Πειραιώς.
"Οπως καί στα ύπὸλοιπα ζητήματα πού σχετίζονται μέ τό προσφυγικό-λαθρομεταναστευση, ή
Κυβέρνησις τού Σύριζα έπιδεικνύει καί στο μέτωπο τής ύγειονο
μικής προστασίας πρωτοφανή.
αδιαφορία καί ἑπιπολαιότητα για
τήν προστασία τών πολιτών. Ἀπὸ
τούς αρμοδίους-εἱδικούς προβαλλεται τό ζήτημα τής αύξή σεως κινδύνου τών ἑπιδη μιών-λοιμωδών
ασθενειών τούς θερινούς μήνες. Οί
συνθήκες ἑλλείψεως ύγιεινής,
έλέγχου καί προληπτικού ἑμβολιασμού στούς καταυλισμούς θέτουν,
ἐκτὸς τών αλλων περιοχών τής χώρας, σέ ύψηλό κίνδυνο τό νότιο μέτωπο τού Λεκανοπεδίου Ἀττικής.
Δηλαδή από τόν Σκαραμαγκα καί
τόν Λιμένα Πειραιώς, μέχρι τούς
Δήμους Ἀλίμου, Γλυφάδας, Ἑλληνικού-Ἀργυρουπόλεως. Σημειώνεται ότι πλείσται τών λοιμωδών
αύτών ασθενειών μεταδίδονται από
τα έντομα, ἑνώ στίς παραλίες οἱ πολίτες-λουόμενοι είναι απολύτως
ανυπερασπιστοι. Όποιαδήποτε ἐπιδημία σέ ἐξέλιξη κατα τούς θερινούς μήνες πού ακολουθούν θα
αποτελέσει «βόμβα» καί για τόν
τουρισμό, μέ απρόβλεπτες αντιδρασεις από ξένες κυβερνήσεις.
“Η Κυβέρνησις τής Ἀριστερας
θα πρέπει να κατανοήσει έγκαίρως
ότι οἱ"Ελληνες 'πολίτες έχουν όρια
στήν ανοχή πού ἑπιδεικνύουν στό
προσφυγικό καί ότι τα λοιμώδη νοσήματα μπορεῖ1καί να εἶναι ή σταγόνα πού θα ξεχειλίσει τό ποτήρι
τής αγανακτήσεως, τής απογνώσεως, αλλα καί τής απελπισίας για τήν
καταπτωση, τόν πλήρη αποσυντονισμό καί τήν απαξίωση στήν ὁποία
έχει περιέλθει τό Κρατος μας.
Κατέρρευσε ὁ μύθος
καί τής Βενεζουέλας
Στα πρόθυρα κοινωνικής έκρήξεως  χώρα
ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Τύπου πού
εἶχε παραχωρήσει πρό τεσσάρων
περίπου ἐτῶν, ὁ Ἀλέζης Τσίπρας
η εἶχε έρωτηθεί για τό μοντέλο συ
νεργασίας δημοσίου καί ίδιωτικού
τομέα πού προκρίνει. 'Ο έπί κεφαλής τού ΣΥΡΙΖΑ εἶχε απαντήσει: <ξἈλλο τό μοντέλο πού έπιχείρησε ή Θατσερ στή Βρεταννία,
αλλο είναι τό μοντέλο πού προσπαθούν να φέρουν εἰς πέρας προοδευτικές κυβερνήσεις στή Λατινική
Ἀμερική, στή Βραζιλία, στήν
Ἀργεντινή, στή Βενεζουέλα, πού
τόσο πολύ όλοι έχουν πέσει έπανω
μας να μας κατασπαραξουν έπειδή
έχουμε σχέσεις μέ τήν κυβέρνηση
τής Βενεζουέλας».
Τό περιβαλλον για τό ἑπιχειρείν στήν Βρεταννία είναι λίγο έως
πολύ γνωστό. Τό «μοντέλο» τής Βενεζουέλας δεικνύει πλέον έμφανώς
τήν γύμνια του. °Ο πληθωρισμός
έκτιμιῖται ότι ἐφέτος μπορεί να με.
σει ακόμη καί τὸ 720%. Οἱ έταιρείες
κινητής τηλεφωνίας διέκοψαν καθε
διεθνή κλήση. Τα καταστήματα διεταχθησαν να παραμένουν κλειστα
καί τίς Παρασκευές, μέ σκοπό τήν
ἐξοικονόμηση ἑνέργειας. Για τόν ν
ίδιο λόγο, ή κυβέρνησις καλεί τίς
γυναίκες να μήν.χρησιμοποιούν πιστολακι για τα μαλλια!
Ἀπὸ τήν περίοδο πού ήταν αδημοτικός σύμβουλος στὸν Δήμο
Ἀθηναίων, μέχρι τήν σημερινή πε
ρίοδο τής πρωθυπουργίας του, ὁ κ.
Τσίπρας έχει έπανειλη μμένως
έκφρασει τόν θαυμασμό του για
τήν «κυβέρνηση λαϊκής σωτηρίας»
τού Ούγκο Τσαβες καί τού διαδόχου του, Νικολα Μαδούρο. «Ο ΣΥΡΙΖΑ έκφραζει τήν ὁλόθερμη
αλληλεγγύη του στούς προοδευτικούς, δη μοκρατικούς καί σοσιαλιστικούς δρόμους, πού διανύει ή χώρα καί ὁ λαός της σέ συνθήκες δημοκρατίας καί προόδου», διαβαζαμε σέ ανακοίνωση τού κόμματος
για τήν Βενεζουέλα τόν Φεβρουαριο τού 2014. σε εἶχε ένδιαφέρον
να ἐρωτηθεί έκ νέου ὁ κ. Τσίπρας
για τούς δρόμους αὐτούς.
(Λεπτομέρειες σελ. 5)
Τῆς ἡμέρας
Στήν Λύστρ1α
τό πρώτο «κούρεμα»
Κούρεμα 54% έπιβαλλεται σέ κατέχοντες ομόλογα αύστριακής τραπέ
' ζης ή οποία χρεωκόπησε.
ΣΕΛ. 2
'Ο έπικήδειος
Καραμανλή
'Ο πρώην Πρωθυπουργός αποχαιρέτισε έμφανώς συγκινημένος τόν
<<αδελφό>> του Γιαννη
Ἀγγέλου. Σύσσωμη ή ΝΔ
στήν κηδεία. ΣΕΛ. 8
'Εκχριστιανίζονται
για να λάβουν άσυλο
Κύμα μαζικών βαπτίσεων
μουσουλμάνων μεταναστών πού επιδιώκουν
να τύχουν ασύλου στήν
Γερμανία καί σέ αλλες .
χώρες της βορείου
Εύρώπης. ΣΕΛ.5
Η ίί11Πθ ΜΜΜ
Δέν ξέρω τα. αλλά όλα Νέα ή
ἱστορία μέ τό λιμάνι τού Πειραιώς μού
θύμισε τήν σκηνή από μια ίταλική κωμωδία μέ τόν Φράνκο Φράνκι καί τόν
μακαρίτη Τσίτσιο '1νγκράσια.
Οί δυό άχώριστοι κωμικοί έχουν
επιβιβασθεί σέ ένα πλοίο καί, καθώς τό
πλεούμενο αρχίζει νά ω.Μω.
ό Φράνκο, έκπληκτος, φωνάζει: «Τσίτσιο, τό λιμάνι φεύγει»! Ἀπολύτως ψύχραιμος, ό Τσίτσιο άπαντα: (Οχι,
βλάκα. Με φύγαμε»!
«Τσίπρα, τὸ λιμάνι Με!» αραγε
κάποια ἰστοσελίδα. Λές καί ήταν στή
σκέψη μου ό συντάκτης.
Ἀπό τή μια ὁ πρωθυπουργός,
πού έχει ύπογράψει φαρδιά-πλατιά
τήν παραχώρηση τού λιμανιού για
καμμιά πενήνταριά χρόνια στούς Κινέζους τής Οοεοο. Ἀπό τήν αλλη ό
Μουρί/ός Ναυτιλίας, θεόδωρος Δρίτσας, ὁ οποίος στήριξε όλη του τήν
Κάθε λιμάνι καί χαμός...
πολιτική σταδιοδρομία στό λιμανι καί
τώρα προσπαθεί να βρεί τρόπους νά
στηριχθεί ὁ ίδιος. Καί οί δυό έχουν έπιβιβαοθέι' στό πλοίο άθλια», τό όποῖο,
δυσωχώς, ψάχνει ά·πσνΜμένα νά
με ύπήνεμο λιμάνι, αλλά βολοδέρνει
σάν καρυδότσουφλο.
Δέν είναι εύκολο να κουμάντάρεις
βαπόρι αν δέν έχεις «βρέξει τόν τπσινό
σου», όπως λένε οί ναυτικοί. 'Εδώ,
όμως, έχουμε καπεταναίους, λοστρόμΜ· Μ· ΜΧΜκΜ:  ω"ρια. μέσα σέ σφοδρή θαλασσοταραχή·
Γι° αύτό καί τρελαίνομαι όταν ακούω
ή διαβΜω τὸ απίθανο ερώτημα «Μα.
είναι έτοιμη ή Νέα Δημοκρατία νά κυβερνήσει; »Έλα ντέ.
Πώς θά μπορούσε να κυβερνήσει
ένα κόμμα πω έχει ΜΜΜ τι Χώρα γιά είκοσι χρόνια;'Ενα κόμμα πού
διαθέτει στελέχη τά ὁποία έχουν θητεύσει σέ ύπουργεία; Δέν θέλω νά πώ
ότι μια κυβέρνηση τής ΝΔ σε ήταν
πανάκεια, αλλά όχι νά φθάνουμε καί
στά Με μέ ερωτήματα χωρίς νόημα.
αλλά μέ εμφανή στόχο.
'Ἀς γυρίσουμε, όμως, στόν υπουργό τής Ναυτιλίας, ό όποίος προϊσταται (είσέπ) τού ΟΛΠ καί αρνείται έπιμόνως να δεχθεί ότι «Τό λιμάνι έφυγα.
τα όσους δέν τό γνωρίζουν, ὁ ύπουργός στήριξε τήν σταδιοδρομία του
στήν κίνηση πολιτών «Τό Λιμάνι τής
Ἀγωνίας», δανεισθείς τόν τίτλο από
τήν ταινία τού Ἡλία Καζάν, μέ τόν
Μάρλον Μπράντο.
'Η κίνηση έμφανίσθηκε στά δημοτικά πραγματα τού Πειραιώς, καταλαμβάνοντας σέ κάθε έκλογική
αναμέτρηση τήν τρίτη θέση. τα
στελέχη ανήκουν στήν «Ἀνανεωτική
Ἀριστερά», αλλά καί σέ «Ἀ`νένταχτους», μεταξύ τών οποίων καί ό
ύπουργός. 'Η δραστηριότητα τού
συνδυασμού στά δημοτικά πράγματα δέν τυγχάνει δημοσιότητας,
αλλά είναι έντονη. 'Η πλέον πρόσφατη έκφράσθηκε μέ τό στήσιμο
περιπτέρου στήν Πλατεία Κοραή μέ
τό σύνθημα «Όχι στό ξεπούλημα
τού Λιμανιού».
 εθρειμεν τό μάννα | έκίνησαν
τήνπτῷναν|κατάτούεύεργέτΜ. Τί
νά έκανε ό ύπουργός; Άρχισε να αμφισβητεί τήν παραχώρηση τού λιμανιού. «Δέν έχει τελειώσει τίποτε· τή μιά
νέα «Δημιωργῶνε ἀρχὴ ή Με θά
έχει τήν έποτιτεία» τήν άλλη.
Προχθές, τήν ώρα πού ο πρωθυπωργα απορω αν ΜΜα τα·
Μὡρησης πως Κινέζος. ὁ θ. Δρίτσας ήταν τα. Στό Μέγαρο Μαξίμου,
ιατάμάπαγῳάταθλίψη καίτήνκαρδιά να χτυπά πένθιμα.
'Οχι, δέν άρπαξε τήν... συμφωνία!
Δέν τήν έσωσε! 'Άτιμη καρέκλα, άτιμη
ἐξουσία...
|ΠΠΟΔΑΜΟΣ
ΠεΝΜ£2
η . κόντων τους, διότι, κατά
Κίνδυνος έδαφικού
ακρωτηριασμού
Γραφει ό Ραφαήλ Α. καπως* _
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡ!ΖΑ-ΑΝΕΛ δέχεται τήν μία
ήττα μετά τήν αλλη. 'Η χώρα δέν διαθέτει πυξίδα. Πλήν τής οίκονομικής αποδυναμωοης, ή μαζική είσροή μεταναστών αποτελεί μία ωρολόγιακή βόμβα πού μπορεί να σκάσει ένα πασα
στιγμή. Οἱ σκηνές στα ἑλληνικα νησιά, στον Πειραια καί στήν Είδομένη δέν αποτελούν είκόνες
μίας όργανωμένης Δυτικής χώρας. 'Η επιλογή
τής πολιτικής τών ανοικτών συνόρων τής κυβέρνησης είτε από αριστερή ίδεοληψία εἴτε ως
Η μία δήθεν απειλή πρός τήν Εύρώπη είχε ὡς απο
τέλεσμα τό κλείσιμο τών συνόρων τών αλλων
εύρωπαϊκών κρατών καί ούσιαστικα τήν καταλυση τής συνθήκης Σένγκεν. Ἀκόμα καί το Σκόπια απέδειξαν ότι μπορούν να προστατεύουν τα
κυριαρχικά τους δικαιώματα καταπατώντας τήν
'ίδια ώρα τα δικα μας.
Μία χώρα λοιπόν όταν είναι αποδυναμωνένη
οίκονομικά, πολιτικό καί στρατιωτικά ένω βρίσκεται σέ ένα ασταθές καί εχθρικό γεωγραφικό
περιβαλλον, τότε βρίσκεται σέ κίνδυνο. Καί αὐτό
δέν αποτελεί έκτίμηση αλλα ἰστορικό δίδαγμα.
"Οποτε ή Ἑλλάδα στήν σύγχρονη ἱστορία της
βρέθηκε σέ παρακμή ὁ κύκλος τής κρίσης έκλεινε μέ μία τραγωδία.'Όποιος, δέ, έχει τήν ψευδαίσθηση ότι αὐτό είναι αδύνατον λόγω τής ΕΕ καί
τού ΝΑΤΟ καλύτερα να θυμηθεί τί συνέβη στήν
Κύπρο καί σταἴ'!μια. Μπορεί βέβαια να μήν ακρωτηριαστεί ή πατρίδα έδαφικα, αλλα δεν είναι
καθόλου απίθανο να αναγκαστεί να έκχωρήσει
ένα μέγα μέρος τού ύποθαλάσσιού της πλούτου.
- Συνέχεια στήν σελ. 8
ο Οί Νεάντερταλ, πού
ζούσαν στήν Εύρώπη
πρίν από περίπου 50.000
χρόνια μπορεί νά μολύνθηκαν άπό ασθένειες τίς
_ όπσίες έφεραν οί πρόγονοι Του ἀνθρώπου, Ηοπιο εερίειιε, όταν μετανάστευσάν μαζικά από τήν
Ἀφρική. Βρεταννοί είδικοί
θεωρούν ότι οί ασθένειες
αύτές, πού είναι παλαιότερες από όσο νομίζαμε,
μπορεί νά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στήν έξαφάνιση τῶν Νεάντερτάλ.
Πρόκειται γιά λοιμώδη
νοσήματα όπως ή φυματίωσις, τό στομαχικό
έλκος, ὁ ἔρπης κά.
ΔΗ ΥΛΕΣ
ΠΕΗ _ ΓΑ
π Ο κυβερνήτης ό ύπαρχος καί ό ὁπλσνόμσς τού
αμερικανικού άντιτορπιλλικού Οδό ΒείΙ1όι“ίόςε
ύπεχρεώθησαν νά παραδώσουν τά καθήκοντά
τους, όταν στό πλοίο
εύρέθησαν πυροτεχνήματα έμπορικού τύπου. 'Ο
ύπσρχος καί ό όπλονόμος
ήλέγχθησαν γιά πλημμελή έκτελεση τῶν καθη
τήν διοικητική ἐξέταση
πού διενήργήθη, διεπιστώθη ότι ἐγνώριζαν πως
κάποιοι ναύτες έφεραν τά
πυροτεχνήματα στό
πλοίο καί τά αποθήκευσάν σέ άπλά έρμάρια θέτοντας έτσι σέ κίνδυνο τό
άντιτορπιλλικό. “Οσο γιά
τόν κυβερνήτη, αὐτός είναι
ὁ τελικός άπεύθυνος γιά
ό, τι συμβαίνει στό πλοίο.
ο Στο Ντουμπάι ἔχουν
βαλθεί νά μοιάσουν στόν
Με μέ τήν φασόλια! Θέλουν νά φθάσουν στόν
ούρανό... Δέν φθάνει πού
διαθέτουν ήδη τόν ύψηλότερο ούρανοξύστη
στόν κόσμο, τό «Βμτ/
απο», τώρα θέλουν νά
κατασκευάσουν έναν σε
μη ύφηλότερο, έμπνευσμἐνο άπό τούς «Κρεμαστούς Κήπους τής Βαβυλῶνος»! Καί θά τόν
κι Οί πάγοι λιώνουν λόγω τῆς κλιματικής
αλλαγής. Τό γνωριζουμε.`
Καί απειλούνται πολλές
περιοχές. Καί αὐτό τό
γνωριζουμε. Αύτό όμως
πού δέν γνωρίζουμε είναι
ότι ή άλλαγή τής κατάνομής τῶν ύδάτωα κυρίως
άπό τούς πάγους τῆς
Γροιλανδία, έχει ως συνέ
ί πεια τήν μετατόπιση τού
άξονος περιστροΦῆ£ τής
Γής. Καί έτσι, σύμφωνα μέ
νέα ἐπιστημονική ἔρευνα,
ὁ Βόρειος Πόλος μετά τό
2000 μετατοπιζεται αργά
αλλά σταθερά πρός τό
Λονδίνο. Μέ δυό.λόγιά ὁ
Βόρειος Πόλος «γλιστρά»
φτιάξει ό διάσημος '|σπα
_ νός άρχιτέκτων Σαντιάγο
Καλατράβα. “Οσο γιά τό
κόστος, θα φθάσει τό 1
δισ. δολλάρια.
ο Οι σκύλοι έχουν τό...
όνομα, αλλά καί μία γάτα
μπορεί νά αποδειχθεί πιστή. "Οπως μία γατούλα
στήν Ρωσία, ή ὁποία
ἐξακολουθεί νά περιμένει
τά αφεντικά της στό ίδιο
σημείο πού τήν ἐγκατέλειφαν όταν μετακόμισαν
πρίν άπό έναν ὁλόκληρσ
χρόνο... Τώρα τί να πεί
κανείς γιά αὐτούς τούς
πρός τήν Ἀνατολή. «άνθρώπους»;
Τστορικά ντοκουμέντα
«Ό Κωνσταντινουπολίτης
στιχουργός Πωλ Μενεστρέλ»
τού Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά (σελ. 4)