Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοειιεπ@οωιιετ.ει
ΔιΔκιιΡγΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΟΡΤΟΓΑΑ|ΑΣ
:το «ματι»
των τζιχαντιανών
Σελ. 7
Ο Λ0Γ ΟΣ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ'ΚΗ ΚΔ' οικοΝοΜικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ιΕζ©ινιΜώνΜι οι 0νΜχές
'της Ελλην
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 350 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗ|(ΑΝ ΣΤΟΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓ|(Α
ης Οικονομίας
_ -. Ι ι.
`- ι /  η _|| ἀμΜ“¦|
“ι  ς°£Μιισιοωωι
Με· ωρα
"Αναγνωρίσαμε ένα λαθος που
εκει να κανει με τους δπμοαιονομικούς πολλαπλασιαστές,
όπου όλοι (εμείς, οι Ευρωπαίοι
και π ΕΚΤ) υποτιμόσαμε τπν
υφεαιακιί επίπτωσπ ορισμένων
μέτρων που προτείναμε. Υπερεκτιμιίσαμε τπ δυνατότπτα τπς
Ελλάδας να αποδεκτεί και να
αναλόΒει τπν ιδιοκτπσία των μέτρων που κρειόεονταν. γιατί κινπθιίκαμε από τπ μια κυΒέρνπαπ στπν άλλα και στπν όλλπ και
πόντο λεγόταν "δεν είναι πραγματικό το πρόγραμμα μας, δεν
ήταν πραγματικό οι μεταρρυθμίσεις μας, δεν είναι ατπν πραγματικότπτα τα μέτρα μας. ΕπιΒλόθπκαν από τπν τρόικα, Βόεοντας όλα τα με”λπ στο ίδιο
τσουδόλι". Ετσι, πιστευω ότι αυτό υπερεκτιμιίθπκε".
Τπν απόντπσπ αυτό δίνει π
Κριστίν Λαγκόρντ στο ερώτπμα
του Β|οοπιοετς ποια λόθπ έκανε το ΔΝΤ στπν περίπτωσπ τπς
Ελλαδας.
Η γενικό διευθύντρια του Ταμείου απόντπαε οταν ερώτποπ
για το αν περιμένει ότι π ΕΑΜδα θα μείνει ατπν ΕΕ. "Ναι, έτσι
πιστεύω. Δεν έχουμε ξεφύγει
από τπν ελλπνικό υπόθεσπ ακόμα. Νομί:ω ότι οι απμερινἐς συγκυρίες ,με το προσφυγικό και
τους μετανάστες, θα ενδυναμώσε· τον κρίσιμο ρόλο που παί2ει
π Ελλάδα οταν ΕΕ".