Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μειώσεις-σοκ στις επικουρικές από το πρώτο ευρώ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
Το ΠΔΡΔΣΚ|-|Ν|Ο __
Η ΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡ|ΝΗΣ Δ|Α|'|ΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ τΡοικΑ
χ β 9 _
Β ΜΜΦΣ.ΗἩΝΨι
Σε τε:νἶώι.ιἐνο
Ι ΜεωΜ η» να
σΧ0ιἐμωΜ ι  .,
τι Δ ιι ι τ μ χ Η! Η τι οι 1 ΦΟΝΤΟ μ ο ο
ι ν Αν ι' τι ΜΗΝ  ΜΜΜ υ
υ αρ μυ
Ξ 1 Δι η
ΥΡΩΛ|ΓΚΛΣ
ι τ·υ/ ! ο ·μ
" ΧΚ ] Τρίτο ΤΖ Ατιριλίου 2016 - Αριθμός φυλλου 1.862 - Τιμή 1,30 € - νυνιινν.ε-τγμο5.:οΜ
Μειώσει8-οοκ
πιο ειτιιφυρικέο
απο το Πρωτο ευρο
|'|0|Α Ε|ΝΑ| Η ΚΛ|ΜΑΚΑ
των ι-ιερικοι·ιὡν σου εξετάζει
το υτιουργείο Εργασίας για
να κλείσει το ασφαλιστικό.
Π|ΝΑΚΕΣ ΜΕ Τ|Σ ΝΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΑΝ0|ΧΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ τα ζητήματα
για αφορολόγητο και κόκκινα δανεια,
ενώ το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται
κοντα σε συμφωνία για διαλό
Μνημόνιο με Ε.Ε. και ΔΝΤ
ΔΝ£ιιΉΠΠΕἔΔ @ΑΗΣ @Π 
ΓΠΑ Μ©ΝΠΜ@Υῖ ΜΝ ΕΤΠΘΧΠΕἔ@ΨΣ
18.972
ΠΡΟΣΛΗΨΕ|Σ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣ|Ο
ΕΩΣ ΤΑ
ΤΕΛΗ ΜΑΪΟΥ
ὶἱ ΜΜΜ!! ΜΜΜ ΜωΜΜΙἩΪ$“"
Διαγωνισμοί για 18.971 Μος
στο Δημόσιο εως το τέλος ΣΑΜ" ό
Ἀε°Ξἑ:
Σ[ΞβΔ[]ΔβΔ Ξ@
·' ιτικι7ιαιΞιοΞι ζ
κτ· _ ΠΔ ΩΠΤ[ΞΑ@Ψ | ι
ι _ “Στόθηκες όρθιος
απέναντι στο ψέμα 3'
 και δικαιώθηκες” ·
- “ ΣιΞλ_οΠ οι Δ
;· τ: “ι ταου _
Ι Στρατός χριστιανών
στο |ρακ κατά του |5|8
ΣΕΠ. Ξ©=3Π
ΕΒΑΛΑΝ ΤΕΚΜΗΡ|Ο |.)(. ΚΔ' ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΠΕΣΥΡΑΝ Π|ΝΑΚ|ΔΕΣ!
ί ι_Π_ιφΜο! απο στα; ι_Π_ιι_ει9Ε[email protected]νιι Εφ ένα] μενομοιε@υιι1ο Μ  να» Μ ί
°  Ω!!! το ΕΛΛΗΝ|κΟ ε
ΕΡΕΥΝΑ ΑΞ|ΩΜΑΤ|κ0| ΜΕ Μ|ΣΘΟ... ΛΟΧ|Α ΛΟΓΩ ΜΝΗΜΟΝ|ΟΥ
ΤΠ ΠΡ@ι3λΕΠΠΕΠ ΝΟΜ@Σω
ΤΘ( ῦι7ΠΠ¦ ΠΜιΠΔ[ΞΠΜ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
“ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ"
ΑΠΟ ΔΗινιοτικο
ΕΩΣ λγκΕιο
υ  το

Τελευταία νέα από την εφημερίδα