Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Λύση χωρίς ελάφρυνση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίτετηΡοτίκί.ἔΓ
ΣΧΕΔ|ΑΣΜΟΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Φ ει·εοηοηιίε
ννιΜνν.εταοηοιηίε.σι
Δευτέρα 11 ΑΠριλίου 2016 / τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠιχΕιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.039
Ντέιβιντ Κάμερον
ΠρωθυΠσυργός της Βρετανίας
ΣΧΕΔ|0
ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ)
ΧΩΡΟ ΦΠΑ
θοδωρης Δρίτσας
υΠουργός Ναυτιλίας
σημερα στη Ν
Βραδυφλεγης βόμβα
το Προσφυγικό
Δκρως εΠίκίνδυνΠ τροΠη για τα ζωτικό συμφέροντα
της χώρας, αλλά και την τύχη των μεταναστώνΠροσφύγων Προσλαμβάνει η κατάσταση στην
Ειδόμένη, όΠόυ ο συνδυασμός της εΠίσημης κρατικός αΠουσίας και της ανεξέλεγκτης -και Πλέον
ύΠοΠτης- δράσης διαφόρων Που αυτοΠροσδιορίζονται ως «αλληλέγγυοι» είχε χθες ως αΠοτέλεσμα
Πολύωρα κι εκτεταμένα εΠεισόδια στη μεθοριακη
γραμμη, μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων της
ΠΓΔΜ και μεταναστών. >2 5
ΔΝΤ: «Κλειδί» το σταθερό
φορολογικό Πλαίσιο
Πολιτικές Που θα ενθαρρύνουν την καινοτομία
συστηνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην εξαμηνιαία έκθεση του «ΡίΞεα| Νοηίτοι» ως «αΠάντηση»
στην αναιμικη ανάκαμψη των αναΠτυγμένων οικονομιών του Πλανητη. Το κλειδί, ωστόσο, βρίσκεται
στη φορολογία. Οι ειδικοί του Ταμείου υΠόγραμμίζουν ότι αΠαιτείται έια σταθερό και όσο το δυνατόν
αΠλόΠοιημένο φορολογικό σύστημα, με ξεκάθαρα
κίνητρα για τις νέες εΠιχειρησεις. >3
Δυσαρέσκεια Βερολίνου
για τη νομισματικιί Πολιτικη
Την έντονη αντίθεση του στα μη συμβατικό μέτρα
νομισματικης στήριξης εξέφρασε ο Γερμανός
υΠουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ ΣόιμΠλε,
καλώντας τις κυβερνησεις σε ΕυρωΠη και ΗΠΑ να
κατευθύνουν τις κεντρικές τράΠεζες Προς τη σταδιακά έξοδο αΠό την υΠέρχαλαρη νομισματικη
Πολιτικη. «ΔιαΠιστωνεται ολοέια και Περισσότερο
ότι η υΠερβολικιί ρευστότητα έχει καταστεί Περισσότερο αιτία Παρά λυση του Προβληματος»
υΠογράμμισε ο κ ΣόιμΠλε. >22
Η καινοτομία στο εΠίκεντρο
του Λτηεη5 5ται·τυρ Ψεε|(εηά
Καινοτόμες εΠιχειρηματικές ιδέες, βασισμένες στις
νέες τεχνολογίες, όΠως τα μοβ Που είναι οι εφαρμογές του μέλλοντος, αλλά και κοινωνικές
εΠιχειρησεις, ιδέες βασισμένες στην ανταλλακτικό
οικονομία, εφαρμογές για βελτίωση της ταξιδιωτικός εμΠειρίας, υΠΠρεσίες για αξιοΠοίηση οικιακών
χωρων Μίκης ακόμη και βελτίωση του... στιλ
ανέδειξε η εκδηλωση Μηεη5 5τοιτυρ ΜεθΚοηά
0ηίνει5ίτγ, Που ΠραγματοΠοιηθηκε στο διάστημα 8Τ0 ΛΠριλίου. >Τ 6
[Σόιμηλε1 «ΒλέΠει» συμφωνία σύντομα, η οΠοία δεν θα Περιλαμβάνει ανακούφιση Χρέους
Λύ ση Χω ρίς ελάφ ρυνση
Σκληρά μέτρα σε τρία μέτωΠα ζητούν οι εκΠ ρόσωΠοι των δανειστών
«Αρκετά αισιόδοξος» ότι οι δανειστές θα καταληξουν εντός των εΠόμενων εβδομάδων σε μια λύση
για την Ελλάδα εμφανίστηκε ο Γερμανός υΠου ργός
Οικονομικών, Βόλφγκανγκ ΣόιμΠλε, Προσθέτοντας
όμως ότι η λύση δεν θα Περιλαμβάνει ελάφρυνσΠ
του Χρέους. «Θα βρούμε μια λύση τις εΠόμενες εβδομάδες, όμως δεν θα έχει να κάνει με την ελάφρυνσΠ
του Χρέους αλλά κυρίως με το ότι η Ελλάδα θα ΠρέΠει να κάνει Περισσότερα Προκειμένου να καταστεί
μια ανταγωνιστικά οικονομία» τόνισε ο κ. ΣόιμΠλε σε
συνέντευξη στο ΑΕΠ. Με την ελΠίδα το Πρώτο φως της
ημέρας να τους βρει με ένα κείμενο συμφωνίας -έστω
και σε δύο «Παραλλαγές» εισήλθαν Χθες το βράδυ τα
κυβερνητικά Πελέκη στην αίθουσα των διαΠραγματεύσεων για τον τελικό γύρο των συζητήσεων με
το κουαρτέτο. Υστερα αΠό τις Πολύωρες συζητησεις
του Σαββάτου, η κυβέρνηση ηρθε αντιμέτωΠΠ με την
εΠιμονΠ των θεσμών για σκληρά μέτρα σε όλα τα μέτωΠα: ασφαλισΠκό, «κόκκινα» δάνεια, φορολογικό. Και
οι δύο Πλευ ρές ξεκίνησαν τις διαΠραγματεύσεις με
στόχο να συμφωνΠσουν εΠί των τελικών αλλαγών
Που θα γίνονταν στα δύο μνΠμονιακά κείμενα: το
Πρώτο είναι αυτό Που θα υΠογραφεί με τους ευ ρωΠαῖκούς θεσμούς και το δεύτερο με το ΔΝΤ. >4-5
ασφαλιστικό
ΜαΧαίρι
έως και 50%
σε εΠικου ρικές
συντάξεις
Στη δραματικά συρρίκνωση
των εΠικουρικων συντάξεων έως
και 50% σε ορισμένες ΠεριΠτωσεις οδηγεί η Πρόταση των
εκΠροσωΠων των Πιστωτων,
οι οΠοίοι ζητούν να καλυφθεί η
διαφορά των 750-800 εκατ.
ευρω, Που τους χωρίζει αΠό την
Πρόταση του υΠουργείου Εργασίας, αΠοκλειστικά και μόνο με τη
μείωση της συνταξιοδοτικης δαΠόνης του ΕΤΕΛ. >4-5
«κόκκινο» δάνειο
ΥΠοΧώρηοη
Προς εΠίτευξη
«έντιμου
συμβιβασμού»
Ξεθωριάζουν οι κόκκινες γραμμές
της κυβέρνησης στο θέμα διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων,
Προκειμένου να γεφυρωθεί το
χάσμα Που υΠάρχει με το κουαρτέτο. Το οικονομικό εΠιτελείο με
στόχο να Πετύχει έναν «έντιμο
συμβιβασμό» Παρουσίασε Πρόταση μικρότερης μεταβατικης
Περιόδου για την Προστασία των
«κόκκινων» δανείων, αΠό τα 3 έτη
στο Τ έτος. >4-5
φόρο·
Πιέσεις
για μείωση
αφορολόγητου
στα 8.000 ευ ρω
Σε Παρτίδα «Πόκερ» εξελίσσεται
η αναμέτρηση κυβέρνησης και
κουαρτέτου, όσον αφορά τις αλλαγές στη φορολογία με στόχο την
κάλυψη του δημοσιονομικού
κενού. Οι δανειστές εΠιμένουν σε
μείωση του αφορολόγητου ορίου
Πέριξ των 8.000 ευρω, ενω η
κυβέρνηση αντιΠροτείνει αφορολόγητο στις 9.090 ευρω, ωστε να
διατηρηθεί η ανάλογη έκΠτωση
φόρου. >4-5
τράΠεζες [4-5
ΣΤΟΝ <€|(0|(|(|Ν0»
|'|Ρ00ΜΛΝ0
ΜΝΕ|Α 30 Δ|Σ. ΕΥΡΩ
[κοτασιιειιασυιιές]
Πορεία
σε θολό
τοΠίο
Χωρίς ΠροοΠτικη να ανακτΠσουν ανεκτέλεστο υΠόλοιΠο. καθώς στην Παρούσα φάσΠ η κυβέρνηση
δεν έΧει Παρουσιάσει τελεσίδικα Ποια έργα θα ΠροΧωριίσουν και με τι είδους συμβάσεων βρίσκονται
οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι. Σε έναν Χρόνο
οι κατασκευαστικές εταιρείες είναι υΠοΧρεωμένες
να ολοκληρώσουν τους μεγάλους οδικούς άξονες
αΠό τους οΠοίους στη συνέχεια Προσδοκούν έσοδα
αΠό τη διαΧείρισΠ τους, ωστόσο αυτά δεν αναΠλΠρώνουν τα έσοδα αΠό την κατασκευη έργων. >'| 5
ίφ0ρ0Μνία1
ΔιΠλό ΧτύΠημα σε αγρότες,
ελεύθερους εΠαγγελματίες
θλ": Το χρονικό μιάς τιΠοιιριιτιιτοΠοίησης
Ενα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα μικρό βημα, λέει ο Κινέζος
φιλόσοφος Λάο Τσε. ΚάΠως έτσι ξεκίνησε και το μσάλο ταὅδι της
Εοεςο για τον έλεγχό του λιμανιού του Πειραιά, το οΠοίο καλοέβλεΠε
αΠό τις αρχές της δεκαετίας του 2000, για να το αΠοκτησει τελικά ολόκληρο ύστερα αΠό ΠροσΠάθειες τουλάχιστον μιας δεκαετίας. >Τ 2-Τ 3
[μεταφορικά]
Μεγάλες
ΖΠι11ές
Ειδομένης
Τεράστιες Προκλήσεις στην
ΠροσΠάθειά του να μετατρέψει
τον Νέο Δρόμο του Μεταξιού
σε Πραγματικότητα αντιμετωΠίζει ο κλάδος της διαμεταφοράς και των Ιοείετίςε, αφού η
αναβίωση του τις τελευταίες
ημέρες σκοντάφτει για δεύτερη φορά στο μΠλόκο της Ειδομένης. >Τ Τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα