Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'Νις ·ωΜς· '8 στο·
Ω ΡΑ ¦ Θ  -
|||' 'Ε' Μ" ΜΜΜ·
ΕΒΜηΜωωιι πθῆ"Ηκπ εωπμεΜ6“
Ιω· ΜΜΜ ΜΜΜ!
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ^ΟγΠΟΣ ·Σελ. 40
ΑθΛΗΤ' κΗ
Δευϊερο ΊΊ ΑΠριλιου 2018 / Φυλλο Ί99 (387) / €1.3ο
“ΜΜΜ ωΜ@%@
 .σωω. κω@Ε13ωωΜ
οΤσὲΜγ“Μ ϊ @Μ πῇΜν ιΜς :3 _
ἑζΐ;ἔ::“: ΜΒΜ ΜΝΗΜΗ" ΜΔ
Πανιώνιο (24». ωρα @ἔΠΠΨἑ ο 
απ6ποΜΒχωέν8   :Η ο 
ωκαιρ6Μιεωεεω  εσειεεΜ“!τπ
κακώ8Μαχε ω ί    '“ · “ 
στα πω·Μ·ὐμ8ν'::μἔ:πε _ · Ϊ   . τ
Γκουσῖὸβο Πογέτ:
«Δεν είνα· Μπι·
 να Ι·ι·ωΜ·Μ·
ο κόσμος»
«ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ Η ΟΜΑΔΑ ΟΤΑΝ  ,Η ΣΤΗ
ΠΑ'Ζ^ΜΕ Με ΔΕΚΑ ΜΠΕΣ» ' ΦΑΝΗ ΔΝ ΘΑ Πρ
ΚΔΠΟ|Δ ΠΔ|ΧΝ|Δ'Δ ΤΟΝ ΡΜ" ΟΠ: