Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Έρχονται πλειστηριασμοί για 5.000 ακίνηταRecognized text:
αννα ϊ ·_ρττγθν κιΜα›;ΦΑιι>ικ
ΑιΜΑτσκι=ιτιιΣῇ ·ΛΕΥΚΑ ΜΜΟ ΦΑιι·ιΑ
μἑαωταυ“ΕΥΌ|υα>κ |Μ9“ΠΜ^ Ι 07 Π ΜΒΜ
σε εννέα διαγνωστικό .
κέντρα σε ` `#
' ' Λάππα ιέρειεαατατ
Όταν>α λαό; φοβάται ταν 'ι
καβ έρνασα, υπαρχει τυραννία.
Όταν α κυβέρνασα φοβόταν Δ
τον λαό, υπαρχει ελευθερία! - τ
Αρ. Φύλλου: 105
Δευτέρα
1 1 Απρ1Μου 2016
ΤΙΜ: 1 €
ΤόΡα8 Τζέφερσον,
305 πρόώρ05 των¦ΗΠΑ (1801·1809)
 τωκκοΜθοκαα“συ
σ τα κυβέρν“σ“5 Φ
[ .στα <<.ιωκκινα>ὶδ“νΜ! Ρ 
2 ΜΜΜ
Η αιιεργία των δικηγόρωνέΧειΦρεναρειτην εκιισίιισή τουσ ν ΕΜ" έ'
.Πανω Μό ευ!εἙο|μἀΖθνῖωΥ°κεΡἄσων !9ἔ<κ°Ρ@Β1Φ Μ"οΒ“α!ωῇ"θοΨ Ι Τραυματίστ καν άντρα. γυναίκε8 και μικρα παιδια
τιτικτιρηματι@ .Ματια-.ω -των100¦000ἔυρὡ (αιιόἔ00.000). εῆευἑτρων ειιανγαΜατιὡν αυτα μτιροστσ από τον φράχτη των κῆειστὡν συνόρων
| Τω“ἑΜΜΦ (Μό*200-000)καιΜΜΦνσΜνω @5100 ευΡῷιαυα20-009)¦¦ ΠΜ
ν  ι Σ Αρθρα'ταυ[[ιαιρ_γοτι?ῖααγ κα _ η Π γ η 0
α τι ν
._ Ι . . 4 ι ,ή
Μια κυβερνηση... >
κανονικα ιρεῆακαυειο!
_ ζ; Σελ.: 2
πασα: αοΔΩι>ι-ιΣ ΔΡΑιτεΑ¦ .Ζ 
ΟΤσίυραε 
¦ῳ"ουῇαειῳ
|τοαιμανικαι[ ; _ - .  
οι υιιαυργοιιταυ  ' @Ηδοάκισσα
Την πα ,αίτησή του Ζιπε
μοιρουογουνι   `τουκεΗ“ρΖ 
ι·ιΑΝΝιειΣ κεαΔιιαικΝιιι-ιΣΣτνιΝῳ η
`ΑναντΞασμέναστα! ξεκααρα . `
τη, τι ΚέιτΜίντλετοντρἀβ ; .
10 'ακόμα μίο:φαΡἀ τα @Με
Κ Ταυ8 ξειιίιαν α »Φόροι
και Ζουν σε τροχοσιι τα
κι' κυβέρνηση θἶιιερασειια | 
επώδυνα μέτρα χωρια αιιὡΠσιεεν¦ _ Με
Ι > Ι ` μ <<Πιιγαννα ιιωκαιὡσαυν.
Ερχονται συ ιισει5 σε
ΦΠΑ για ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ!
 κι 6880 <<α ο
κ“ϊ“δίκυ-κόῇαφσε α"ό η" 
Ε·Ε-Υ|υτι80υΠακεεΛα
00.0 ευ ώ σε 23 τι ώην κ
στιανθ