Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
11-04-2016 Ο
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ1ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
, (1918-1974)
` ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Λίγες νεφώσεις μέ παροδικές
βροχές καί καταιγίδες στα βορειοανατολικα“
καί τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί τοπικα 7 μπωΦόρ στα νότια. Μικρή άνοδος τής θερμοκρασίας. Στήν Ἀθήνα έως 22β.
Δευτέρα 11 Ἀπριλίου 2016
Ἀντίπα επισκόπου Πέργαμου.
Τρυφαίνης όσίας τής έν Κυζίκω.
Σελήνη 4 ή μερών
Ἀνατολή ἡλίου δ.55'-Δύσις 7.58'
Ἀριθμ. φύλ. 40428 ί Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, ίηίο@εείίεηεννερτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, σας: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 128ον
"Ολα στασιμα
έπί 15 μήνες
Σέ λίγες ή μέρες συμπληρώνονται 15 μήνες από
τήν μοιραία Κυριακή, 25 °Ιανουαρίου 2015, όταν ό
έλληνικός λαός απεφάσισε μέ ποσοστό 36% να Φέρει στήν ἐξουσία τόν Σύριζα. Ό απολογισμός τῶν
περίπου 450 ή μερών πού ὁ τόπος κυβερνᾶται από τό
αλλοπρόσαλλο αύτό κόμμα είναι τραγικός. Ούτε
στα χειρότερα όνειρα τους θα μπορούσαν να Φαντασθούν οἱ°Ελληνες αὐτά πού συνέβησαν καί τήν
δραματική τροπή πού έλαβαν τα πραγματα.
Τό κόμμα τού κ. Τσίπρα δέν ήλθε στήν ἐξουσία
για να συνεχίσει τό έργο τής Κυβερνήσεως Σαμαρα,
στα για να τό ·καταστρέψει.°Οπως Με ἑτόνισε ὁ
πρώην Πρωθυπουργός σέ όμιλία του στα Χόνγκ
Κόνγκ, ή Κυβέρνησις Τσίπρα τορπιλλίζει τίς με
ταρρυθμίσεις: «Ματαιώνουν τήν αλλαγή, καταργούν
τίς μεταρρυθμίσεις, έκτροχιαζουν τήν οίκονομία καί
τα κανουν αὐτὰ μέ ψεύτικα ύποσχέσεις καί τερατώδη ψέματα», είπε χαρακτη ριστικα ό κ. Σαμαρα.
"Ομως ανάλογες ήταν καί οἱ διαπιστώσεις τού
αντιπροέδρου τής Εύρωπαίκής °Επιτροπής κ. Βαλντιτς Ντομπρόβσκις. Σέ δηλώσεις του ὁ Λεττονός
°Επίτροπος είπε απερίφραστα ότι ένῶ τό 2014 ή
Έλλας ήταν πολύ κοντα στήν επιτυχή όλοκλήρωση
τού προγραμματός της, ή νέα ἑλληνικὴ κυβέρνησις
πού ανέλαβε τό 2015 διαλεξε αλλους δρόμους για
τήν οίκονομική της πολιτική καί αὐτό ύπονόμευσε
τήν αναπτυξη καί τήν οἱκονομική σταθερότητα.
Καί πραγματι. Κατα τό 15μηνο αὐτό ή Κυβέρνησις τῶν Σύριζα-ΑΝΕΛ- έκανε ό,τι μπορούσε για να
μήν λαβει τα μέτρα πού έπρεπε να λαβει για να έπαναΦέρει τήν οίκονομία σέ αναπτυξιακή τροχώ."0χι
έπειδή τα έπέβαλλε ή τρόῖκα, αλλα διότι δέν
ύπήρχε αλλος δρόμος.'Ομως ή Κυβέρνησις ήταν
καί παραμένει δεσμία τών προεκλογικών καί μετε- ι
κλογικῶν ψεματων της. Καί στό όνομα τους θυσίασε τήν ανακαμψη πού είχε έπιτευχθεῖ τό 2014.
Τό τραγικό είναι πώς ὁ ώιος ό κ. Τσίπρας Φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει τα όλέθρια λαθη πού
διέπραξε μέχρι τώρα καί προσπαθεί καπως να τα
διορθώσει."Ετσι, προχώρησε στήν παραχώρηση τού
ΟΛΠ στήν Κινεζική Οοεοο καί Φέρεται διατεθειμένος να προωθήσει καί αλλες ίδιωτικοποιήσεις."Ομως
ή ζημια πού έχει έπέλθει όλο αύτό τό διαστημα στήν
οίκονομία είναι τεραστία καί δέν έπανορθώνεται.
'Οπότε απαιτείται ριζική αλλαγή πολιτικής."
Τέτοια πολιτική αδυνατεί να έΦαρμόσει ή Κυβέρνησις Τσίπρα. Διότι ακόμη καί αν τα ααα
όλα, έχει έν τῶ μεταξύ καταρρεύσει ή έμπιστοσύνη.
Με ή Κυβέρνησις έπιμένει σέ δημοσιονομικά μέτρα αντιαναπτυξιακού χαρακτήρας, όπως είναι ή
έπερχόμενη Φορολογική όμοβροντία, ή ὁποία θα
καταδικασει τήν οίκονομία σέ περαιτέρω ύφεση.
Πέρυσι τέτοια ἐποχή, τήν °Εβδομαδα τῶν
Παθών, τό ένδιαφέρον ήταν έστραμμένο στόν κ.
ΒαρουΦακη ὁ ὁποῖος προσπαθούσε να «κερδίσει» .
χρόνο μέ τίς δημιουργικές ασαφειες καί τα καμώματα του. Τελικα απεδείχθη ότι ή 'Ελλάς δέν κέρδισε, αλλα έχασε χρόνο. Ἡ συνέχεια είναι γνωστή: Ἀδιέξοδο, δημοψήφισμα, κλείσιμο τραπεζών.
Καί σήμερα, 15 μήνες μετα τήν πρώτη έκλογή τού
Σύριζα, όλα παραμένουν στασιμα.
Πορώδη τα σύνορα
τῆς Χώρας. Ι
Μετα τίς «γκρίζες ζώνες» στό Αίγαίο... καί τα χερσαία
Το ΠΡΩΤΟ καί βασικό στοιχεῖο
τής έθνικής κυριαρχίας στό Διεθνές Δίκαιο, όπως διδασκονται στα
πρῶτα ήδη μαθήματα οἱ Φοιτητές
τής Νομικής, εἶναι ό σεβασμός τών
συνόρων. Ή παρούσα κυβέρνησις
Φαίνεται ότι δέν έχει κατανοήσει
τα στοιχειώδη. Τό ότι ή “Ελλας
ανήκει στήν ΕΕ καί έχει προσχώρήσει στήν Συμφωνία Σένγκεν δέν
σημαίνει ότι έπαυσε να είναι κυρίαρχο κρατος."Οταν όμως ό'πρωθυπουργός της διερωταται δημοσίως αν ύπαρχουν σύνορα στήν θαλασσα καί έπί πλέον ανέχεται τα
όσα συνέβησαν χθές στα σύνορα
μέ τα Σκόπια, τότε τα πραγματα
είναι πολύ σοβαρα. Διμερείς συναντήσεις καί προφορικα διαβή ματα, Φιλικές τηλεφωνικές έπικοινωνίες καί σουβλακια στήν παραλία
τής Σμύρνης δέν εἶναι ασκησις διπλωματίας καί διαφύλαζις τής
έθνικής κυριαρχίας ώς έχει τό
καθήκον ή κυβέρνησις.Ἀς μή λησμονούμε καί τό αρθρο 27δ2 τού
Συνταγματος περί προϋποθέσεων
διελεύσεως τών συνόρων ὑπό ξένης στρατιωτικής δυναμεως:
Στήν Εἰδομένη χθές τό έν λόγω
αρθρο παρεβιασθη πλήρως, όταν
Σκοπιανοί αστυνομικοί διέβησαν
τόν «Φρακτη» πού έχουν δημιουργήσει στα σύνορα μέ τήν χώρα μας
καί ἑπετέθησαν. έναντίον τῶν μεταναστών μέ κροτίδες κρότου-λαμψεως, μέ έλαστικές σφαίρες καί μέ
χημικα.` Δέν παρεβίασαν τα σύνορα
μας μέ τα βλήματα πού έρριζαν από
τήν αλλη πλευρα τού «φρακτη».
¦Επέρασαν τόν «φρακτη» καί έπεχείρησαν έπί ἑλληνικού έδαΦους.
Οἱ δικαιολογίες τής ΕΛΑΣ καί τού
ύπουργείου Ἀμύνης ότι ὁ «Φρακτης» εύρίσκεται περί τα Ζ μέτρα
έντός τού σκοπιανού ἑδαΦους καί
ότι δέν ύπή ρξε παραβίασις τών συνόρων ήχούν ώς κενές περιεχομένου μετα τήν απόΦαση τού ύπουργείου ῦΕξωτερικών να προβεί έστω
σέ προΦορικό αυτή μα. Άν έκι
νούντο ἐντὸς τού δικού τους εδώ
Φους πρός τί τό διαβημα;
Ἡ κυβέρνησις τού Σύριζα αποδεικνύεται έζαιρετικώς ἑπικίνδυνη
στόν τομέα τής έθνικής κυριαρχίας
καί αμύνης. Δέν δωσω στίς
«γκρίζες ζώνες» τών Τούρκων στό
Αἰγαῖο, ύποτασσεται στα τουρκικα
κελεύσματα ώς πρός τήν διαδρομή
τού πρωθυπρυργικού αεροσκαΦους πρός )Ιραν, αποδέχεται τήν
παρουσία Τούρκων αστυνομικών
στα νησια τού Ἀνατολικού Αἱγαίου (πρώτη Φαρα μετα τήν απελευθέρωσή τους,τό 1912), κινεῖται μέ
έξαιρετικα χλιαρό τρόπο έναντι
τῶν Σκοπιανών, δέν αντιδρα στήν
βουλγαρική ὑἶβριστική δήλωση ότι
μπορεί ή Σόφια να μας στείλει δυναμεις ασφαλείας για να αντιμετωπίσωμε τούς μεταναστες. Καί ό
Πρόεδρος ἑτής Δημοκρατίας
σιωπα. «Σβησμένες όλες οἱ Φωτιές
οἱ πλαστρες μέσ' στή χώρα», πού
εγραψε και ο ποιητής...
Ἐἔέγεεσιε δη μάρκα
για τό Ἑλληνικό
ῦΕπιστολή στόν Πρωθυπουργό καί από.τόν ῦΟργανισμό
ΜΕΤΑ τούς δημαρχους τής παραλιακής ζώνης, πού πρώτοι έθεσαν
· έπί ταπητος τα προβλήματα πού
δημιουργεί ή έγκατασταση μεταναστών στόν χώρο τού παλαιού
αεροδρομίου τού °Ελληνικού, τώρα καί οἱ αρμόδιοι τού όργανισμού
<ἐΕλληνικό ΑΕ» πού έχει αναλαβει τήν αζιοποίηση τής περιοχής
κρούει τόν κώδωνα τού κινδύνου
ἑπισημαίνοντας ότι ή καταστασις
.τόσο στίς έγκαταστασεις όσο καί
πέριξ αὐτῶν «έχει πλέον καταστεῖ
ή ανεξέλεγκτη καί έγκυμονεῖ σοβαρούς κινδύνους».
Σὲ έπιστολή πρός τόν Πρωθυπουργό καί τούς αρμοδίους ύπουργούς τονίζει ότι ὁ αριθμός τῶν μεταναστών έχει Φθασει τούς 6.000
«πού ξεπερνα κατα πολύ τόν αριθμό πού εἶχε δεσμευθεῖ τό°Υπουργεῖο» αλλα κυρίως ξεπερνα «τίς
αντικειμενικές δυνατότητες Φιλοξενίας» μέ αποτέλεσμα να παρατηρούνται «ακραίες καί ίδιαίτερα ἐπικίνδυνες καταστασεις».
°Υπενθυμίζεται ότι ἐξ αρχής τα
προβλήματα αύτα εἶχαν ἐπισημανθεῖ`από τούς δη μαρχους 'Ελληνικού-Ἀργυρουπόλεως Γιαννη Κωνσταντατο, Γλυφαδας Γιώργο Παπανικολαου, Ἀλίμου Ἀνδρέα Κονδύλη, Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδακη καί Βαρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Ἀκόμη ή «°Ελληνικό ΑΕ» έπισημαίνει τήν ανακολουθία τού
ύπουργείουἙσωτερικών, όχι μόνον
διότι τό παλαιό αεροδρόμιο έπρεπε
να έχει ἑκκενωθεῖ από τίς 30 Μαρτίου, αλλα καί διότι ή ἴδια έχει αναλαβει «με όλες τίς δυναμεις της τή
ΦὐΜη καί αυτή ρήση τῆς έγκαταστασηο τή διατήρηση τῆς τάδε καί
τών συνθηκών ὑγιεινής, παρα τό γεγονός ότι ή σχετική εύθύνη καί όλα
τα έξοδα έχει συμφωνηθεί ότι βαρύνουν έξ ὁλόκλή ρου τό' Υπουργείο».
Μέ τήν κατασταση να ἑπιδειντύνεται καθημερινώς ὁ όργανισμός κανει έκκληση για αμεση μετεγκατασταση τῶν μεταναστών
καί λήψη μέτρων για «αποτροπή
ανεξέλεγκτων συμπεριφορών»,
ύποδεικνύοντας έτσι ότι τα προβλήματα ασΦαλείας καί 'ταζεως
ὁξύνονται συνεχώς.
Σήμερα
Πλήγμα
για τα νησια
'ισχυρό πλήγμα στόν
τουρισμό τών νησιών
Τῆς ἡμέρας
Βαρέλι δίχως πάτο
τού Β. Αίγαίου προκαλεί
τό προσφυγικό, με μεί
ωση τών κρατήσεων.
ΣΕΛ. 2
Δρίτσας
κατά ΤΑ|ΠΕΔ
Αύστηρή κριτική τού
ύπουργού Ναυτιλίας
στήν ἱδιωτικοποίηση τού
ΟΛΠ καί στήν πολιτική
πού ακολουθεί τό
ΤΑ|ΠΕΔ. ΣΕΛ.8
Σε δεινή θέση
ό Κάμερον
Στόν απόηχο τών Ρειιεπιε
Ρερετε, ὁ Νταίηβιντ Καμερον κατηγορείται τώρα για δωρεα από τήν
μητέρα του.
ΣΕΛ. 5
Μού έρχονται ξανά καί ξανά
ωτωΜΜΜωαωΜ
παιχνίδι πού έπαιζαν άλλοτε τά παιδιά, τότε πού δέν καμπούριαζαν νά
κτυπούν τα πλήκτρα τού ύπολογιστή διασκεδάζοντας μέ ψηφιακά
παιχνίδια Τά παιδιά ατού άλλοτε»
λοιπόν, σχημάτιζαν δύο ὁμάδες καί
όταν ή μία ὁμάδα κέρδιζε ένα μέλος
τής αντίπαλης όμάδας τραγουδούσε:
«Σάς πήραμε. σας πήραμε φλονρί
κωνσταντινάτο›! 'Η ήττημένη ὁμάδα
όμως ύποβάθμιζε τή νίκη τών αντιπάλων απαντώντας: «Μας πήρατε,
μᾶς πήρατε βαρέλι δίχως πάτο!»
Μετά τα τελευταία γεγονότα τών
Βρυξελλών νοιώθω σάν ή Εύρώπη νά
μοιάζει κάπως μέ βαρέλι δίχως πάτο!
Μετά τά εκατομμύρια τών νεκρών
τών δύο Παγκοσμίων Πολέμων τού
είκοστού αίώνα άρχισε νά ωριμάζει ή
ίδέαότιή Εύρώπη δένέπρεπενάπαραμένει διαιρεμένη καί να σπαράσσε
ται από συγκρούσεις. Δειλά στήν
αρχή αλλά σιγά-σιγά όλο καί κέρδιζε
έδαφος και μέλη ἡ Ιδέα τῆι ενωμένης
Μέσης. Μπίος με τήν Μάστιση
τών τελωνείων, διευρύνθηκε μέ τήν
πτώση τού μαρξισμού, συνεχίστηκε
με τήν δημιουργία τού Εύρώ καί. τό
ανοιγμα τών συνόρων μέ τήν συνθήκη τα Μ- ι
Καθόταν, λοιπόν, ή Εύρώπη
όπως στόν καθρέφτη της και θαύμαζε τήν είκόνα της ἱκανοποιημένη από
τό μέγιστο έπίτευγμά ως: Τήν ένωση
τών εύρωπαίκών κρατών σέ μιά κοι- ›
νότητα όπου βασίλωαν οί δεσμοί φιλίας, αλληλεγγύης καί συνεργασίας
Υιἀ τα· ΜΜΜ τα? κοινού σιμφέροντοε καί τήν επιδίωξη τα Με
εύημερίας όλων τών λαών τής γηστα ηπείρου·
Καίὲνώἑθαυμ' σατάκἀλλητηεἡ
Εύρώπη, ήταν αρκετοί τρείς ή τέσσε
ρεις άνθρωποι γιά να διαλύσουν τό
όνειρο τα ενότητας καί τῆι Φιλίας με
σα σέ μερικά λεπτά τής ώρας! Τό
Φλουρί κωνσταντινάτο απεδείχθη ότι
ήταν κάλπικσ. 'Εδώ είναι πού μού
έρχεται στό νού τό στιχάκι πού λέει
για τό «βαρέλι δίχως πάτο».'Ηδη, βέβαια, Μρχαν γεγονότα πού καθιστούσαν δύσκολη τήν ...συμβίωση
τών 28 κρατών-μελών. Διαφορετικές
στρατηγικές ανέπτυσσαν οί βόρειοι
καί διαφορετικές οί νότιοι.'Ἡδη άλλες
χώρες ανήκαν στήν Εύρωζώνη καί
άλλες όχι.'Ηδη είχε διασωθεί ίπ εκπειιιίε ή 'Ελλάδα από τό θεατή, τα
δέν είναι βέβαιο ότι δέν θά ύπερισχύσει στήν Μηάλη Βρεταννία τό Βισκἱι. Τώρα οί τρείς βόμβες τών Βρυξελλών ὁδήγησαν στό κλείσιμο τών
συνόρων τών εταίρων μας, καταδικάζοντας τήν 'Ελλάδα νά σηκώσει τό
βάρος ίσως καί ενός εκατομμυρίου
ανθρώπων! Μήπως έχει ήδη διαλυθέι'
ή Εύρώπη; Ποιά Εύρώπη; Ποιά Στικούδπ (κατά τι διαφήμιση)
Τί είχαν πράξει οί ήγέτες τής
Εύρώπης γιά νά προστατεύσουν τήν
εἰρήνη, τήν ανάπτυξη καί τήν ασφάλεια τών λαών; Πώς συνεργάσθηκαν
καί πόσο είλικρινείς αιτήρξαν στίς μετα τους πως; Πῶς στήριξαν τους
αδύνατους κρίκους τής ένώσεως αντί
νά Μεταλλείωύν τίς άδυνωιίες τους;
ΚαίτῶεβΜτόσο μίσοςπ0ύὁδήγησε στα σύρματοπλέγματα τών συ
νόρων; Ἀναρωτιέται κανείς πώς είναι ,
δυνατόν να απειλούν μέ διάλυση μια
ὸλα<ληρη στα τρείς ή Με νέα
μέ ...χειροποίητα βόμβες πού κατασκεύαζαν κάτω από τή μύτη τών
Ἀρχῶντῆε χώρας που είχαν Μαϊ
και μεγαλώσει Τά Μπορω όλα
αὐτά στό μυαλό του καί όλα μού
έρχονται στό νού τα στιχάκια για τό
«βαρέλι δίχως πάτο».
`ΑΛΕΞΑΝΔθΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ποια τα όρια
τῆς ανοχής
- Γραφεια ἩλίαςἩλιόπουλος* 
ΔΕΝ χωρεί αμφιβολία ότι τό γεγονός θα καταγραφεί στίς δέλτους τής παγκοσμίου 'ίστορίας.
Διότι είναι συνταρακτικόν. <<Σοκαρει>>, έπί τό
νεοελληνικὡτερον!
Ποιό πραγμα; Μα, φυσικα, ή έξακολουθητική
ανοχή ενός ὁλόκλήρου λαού έναντι τής αλώσεως τῆς Πατρίδος του! Ἀλώσεως επερχόμενης δια τής μεθόδου τής ύφαρπαγής, συντελουμένης μέσω συστηματικού, διαρκούς καί
μαζικού έποικισμού τής Πατρίδος του με συμπαγείς μάζες εκατομμυρίων αλλοφύλων, αλλογενών καί αλλοθρήσκων είσβολέων καί ἐποίκών. Καί, κατ' ακολουθίαν, δι' εκτεταμένης
ή αλλοιώσεως τής έθνολογικής συνθέσεως τού
'Εθνικού Μητροπολιτικού Γεωιστορικού Χώ
ρου, τής έθνικής εστίας κοινώς. Προδήλως, ὁ
λόγος περί τού 'Ελληνικού Λαού. '
Σημειωτέον ότι ό έποικισμός είναι έγκλημα
κατα τής ανθρωπότητος, συ μφώνως πρός τόν
Καταστατικόν Χαρτην τού ΟΗΕ. Παρένθεσις:
'Άλλος ήτο ό ΟΗΕ. τού 1948 καί αλλο τό ὸμώνυ
μον κακέκτυπον τής ἐποχῆς μας, όπου (μετά τήν
έκδίωξιν τού αξιοπρεπούς Μπούτρος-Μπούτρος
Γκαλι από τής 'Ωλμπραίτ) ανυπόληπτα ανδρείκελα τῆς Νέας Ταξεως, ύποδυόμενα τόν ρόλον
τού Γενικού Γραμματέως, επιδοκιμαζουν είσβολές, βομβαρδισμούς ή αλλου είδους αναμείξεις
είς τα έσωτερικα ανεξαρτήτων καί κυριαρχων
κρατών -οτήν Σερβία, στήν Λιβύη, στήν Συρία
κ.λ.π.-,, νομιμοποιούν εγκλήματα εἰσβολής
Συνέχειαστήν σελ. 8
“ > νη ὅμως πρόταση γάμου
ΠΕΝΝ|ϋ ι στήν σύντροφό Του,
σκαρφαλώνοντας σέ έναν
Δ γ^ βρόχο στήν Καλιφόρνια,
μέ σκοπό νά τῆς πεί τά
δέοντα μέσω βιντεοκλήοεως. Όμως ὁ 27χρονος
ύποιμήφιος γαμπρός
Πίεσε· Με .
ο Θερμοκήπια μέ λαχα
νικά στήν Σαχάρα; Φαίνεται πώς καί αὐτό είναι
δυνατόν. Μία Νορβηγική
έταιρεία ετοιμάζεται νά
φτιάξει στήν έρημο στήν
Τυνησία μια έκταση ΙΟ
ἐκτάρίων, στήν ὁποία θά
δούμε στό μελλον λαχανικά. Τό εγχειρημα γίνεται
στό πλαίσιο τῆς πράσινης οίκονομίας καί τό κόατος ανέρχεται σέ 30
εκατ. δολλάρια. Άν μή τί
άλλο ύπάρχει ἐκεί άφθονος ήλιος για νά μεγαλώσουν οί καλλιέργειες. Πάει
τελικώς καί ὁ μύθος τής
Σαχάρας., ~
ο Στό... σφυρί εχει βγεί
στό εΒεγ, ή μοναδική
αμφίβια ΕαωὺοτἔΜπί
σοιιαιεσίι στόν κόσμο.
Καί τό άπιρτευτο είναι ότι
πωλείται έναντι μόνον
Ι 25.000 εύρώί Μπορεί τό
θρυλικό αύτσκίνητο νά θέλει κάποιες ἐπισκευές,
όπως καθίσματα, φρένα
καί καινούργιες πόρτες,
μπορεί νά έχει θποστεί
αλλαγή από δεξιοτίμονο
σέ αριστεροτίμονο καί ξάνά σέ δεξιοτίμονο καί στήν
Βρεταννία νά εἴ ναι καταχωρημένο Εγω Κανει·
1/8 ιδρώτα αλλά παραμένει μοναδικό. Τό ζήτημα
είναι ποιός έχει Τά χρήματα γιά τήν αγορά του...
ο Τί θέλουν τίς ακρότητες; Ό λόγος γιά έναν
Ἀμερικσνό ὁ όποίος άπεφάσισε νά κάνει ρομαντική
κατά τόν ἴδιο, ριφοκίνδυ
έγκλωβίσθηκε καί δέν
μπορούσε νά κατέβει, μέ
αποτελεσμα νά κληθείἐλικόπτερο... Πάντως, τουλάχιστον φαίνεται ότι ή
κοπέλα εἶπε τό «ναι»!
ο 'Ο Πρόεδρος τής Βενεζουελ ας άνεκοίνωσε μέτρα
μέ σκοπό τήν μείωση τῆς
καταναλώσεως ήλεκτρικής
ἐνέργειας. Έ τσι, όπως εἶπε,
όλες τίς Παρασκευές γιά
τούς ἐπόμενους δύο μήνες,
οί δημόσιοι ύπάλληλοι
τῆς χώρας δηλαδή περισσότερο από ένα εκατ.
άτομα, θά έχουν ρεπό.
Αύτό είναι τό πρώτο μέ- Π
τρα “Οσο γιά τό δεύτερο,
αν καί τό είπε μέ μια δόση
χιούμορ, μας άφησε μέ τό
στόμα ανοικτό. Ζήτησε
από τίς γυναίκες νά μήν
στεγνώνουν τά μαλλιά
τους μέ πιστολάκι, προσθἐτοντας ότι όταν τά
στεγνώνουν καί τά χτενί- ς
ζουν μέ τά δάκτυλα δείχνουν πιό όμορφες!
· “Ενα απίθανο κατάσκεύασμά σχεδίασε ένας
Γάλλος άρχιτέκτων. Πρόκειται γιά έναν ούρανοξύστη πού έλπιΖει νά κτισει
έως τό 2018 στό Τέλ
Ἀβιβ. Τό ΟτεααΜοαίτετΓαμοσ, θά είναι κυλινδρικό,
άπό σκυρόδεμα καί γυαλί
θά διαθέτει δέ τά πάντα,
από ένα αύτομάτοποιημένο γκαράζ μέχρι μπαρ,
ἐστιατόρια καί χώρο
γιά... καλλιέργειά λαχανικών καί φυτών.
7στορι%ά ντοκουμέντα
«Ό Ἀθανασιος Δούζας
καί “Τό σκυλί τού σποτωμένου"»
τού Ελευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)