Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
χρυσός χορηγός
Ζ" + παίξτε υπεύθυνα αρμόδιος ρυθμιστής ΜΚΟ(
4- . |||Μιιιιιιι 
] Ψ 7 χ , ¦
ΑγτοκιΝ,ι-ιτο τ
Μι·ιΡοτΝ
ο ' Ν ;  . 
- .Γνωρίζουμε τον
“ χ ΑΜΑ' η' ς; _ 
δώ _με.ι·ιλι€ιθο`
ΜὶΜ| __
ΑΜΑ ΔΕΝ'γιιοκνιιΤ “` 
ΣΕ ΑΝΑΝΔι·ογτ κατω
' Α .¦..-“κ, ._. . Ϊ τ - >  Ξ . .   _ ` ο > “κ
 ι |·| ΕΠΟ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΑΝΩΛ|Ογ ΠΟΥ ΜΜΖΕ| ΤΑ "Ο ΤΟΥ ΣΕΛ|ΔΕΣ Ε|'|ΣΜ ΚΑ| ΒΟΡΕ|Α ΕΛΛΑΔΑ
η ^ » | /ν | (χ η _ Ρ Ν ι γι
.ι “ι ἶ κ Ϊ: _ι ;__¦ Σετ! ι  ί Χ!
| · « » αι·ιοκ ύι·ιτει την
   ι:|οο=οιι οτο:ἔραςιλιανο
 _ Ξἶ:ΞΞΞ“ΐΞῖ2Ἑω
ι > του δικτύου Ακαδημιών
ι·ιΑοκ-ΛεΒΑΔειΑκοΣ Σελ 469 του ΠΑΟΚ
Νικι-ι ΓιΑ ΠΛΕΪ οι» 
Στι-ιΝ ΑΔιειΑ τογΜι·ιΑ Η  | Η Σ _
|Β|ΤΣ: «ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑ|»
ή· ο Βααιλειάδιι8 ατο
Ο »ΜΒ  Π ` δ  ` '  διι·ιλό του Δικεφαλοο “ “
' ο ,' Ρ _Κ ¦ Β ' Με ΑΕΚ και μειονέκτημα Β
Ξ Ἡ Μ" ωκεὐε¦ Μ 25" νίκ" ω" ` ΕταιτΜογ οΕΑογΝ ' ΔΔ : ' Δ ' ' __ 'Δ . Μ! έδρα5 στα ι·ιλέι οφ γ ϊ" Ι
Μθ"ΠρΠ"8 ' Ο σχεδιασμό5 ο' ΚΥΑΝ°^Εγκ°  ' οι ¦ . ο ή . Μ Μ Σελ 50,51 
κΑΜι·ιΑΝιΑκοΣ -Αι=ι-ιΣ ' ΗΒΗ ΜΝοΡ^κ¦κοΣ_“ΜκΜΣ . . . ο !-Ἐ ' ¦ Ζ ΚΑΒΑΛΑ - ΠΑΟΚ
·ΜΜ1ιΜ Μιτου χ /:Δ;1; 53οο