Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ο Του τοζουν γόντιο Βοοικοὐ
· · ΗΜΕΡΗΣ|Α ΣΤΟΙΧΗΜΑΤικκ & ΠΑΡΑΣκκΝιΑκι-ι ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ |
ΜΝ ° ΜΜΜ· Ζ 130€ πιο κοντα
καλυτερος
ο... Σάντος! Θ α  ° ""°"ρ° 
Ι · ύ _· ή” ρ εξ Ι
στ'ἑ:=2μτ:νξ'ΠἙὅΐ05 ' το  γ ή ¦ | · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2693 ο Τα σημ°6|° 'που τον
ο Φερνόνω - = `χ< = ` κνΡιΑκι-ι 1ο ΛΠΡ|Λ|ΟΥ 2016 στέῆνουν στην ΑΕΚ Θ
ἔι   "Με άρχισε ντι ρίχνει... γέφυρε5 στο «τριιρύῆῆι»
“22 , .
ῖ°·" 6 ό
 Ο ΕΔΕ '
τεστ Μό
· Γιατί ο
τον Σίλβα ,
σε Οσαρντα Ζ;
· Περναει αΠο `·
μικροσκοΓιιο ο ΑιγύΠτιοε
ο Μνο!
· Το μήνυμα που Παίρνει
από τον 08ύμιτιακό
ο Άκαριιο το
«σαφάρι» του
. Αῆαφούζου για
«ούμΠαίκτε5»
Στο ύψη το διοῆό το5. δεν
τον Πιστεύουν γιο τον τίτῆο
4 “- · `  ύ γ Τι αξίζει να Πονταροαμε
τον ποια 
γ / ¦ / ¦ τη Σόντερῆαντ
¦ · Ποιούε έχει Βόῆει να...
ρωτούν για Στραματσόνι
και Παναθηναϊκό Π
;. ~`·
Έ ›_ 7
|_ 1 ,
ΧριστοδοαῆόΠούῆοε
θεωρείται Πιο
εφικτό5 οτόχοε
αΠό τον Κανέ
κατιιΜοφ
· Τι ακούγεται
στα Γιάννινα Φ
 Ι· καιρού για τον
ζ γ Λεβαδειακό
.. τ)
. ; . ;
. ὴ,. Η . .
. κκ ·
η Η ·'.
τ ; ι 'ο.
.ι  ' .κ
ι . _' ι
. Ξ ε , ·
 Η' · . Ι
._ . ο _
7 γ . Ι
7 ι . τ
. ι ι. . ' _
.7 Δ .
«Στου | νομμε»
· ααα».
σύστημα
.ι`τη·
ο Το όνομα που
ακούγεται
ο Σε Ποιο μαι5 ΒῆεΠ€ι περισσοτερο
Ποῆῆα γκοῆ ο ΒΕΤιιιοο
.ι “Χ“ ο Μοισωμ: κοκ