Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ποια Σπορ
Δ/υτῇς: ο. ΝικοΠα'ίδι·ς
Διευθυντή τυπο εω :ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ς ξ 7 ς 4 μου οι
ΚΥΡ|ΑΚΗ 40 ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 2045 "Α.Φ. "5930
ΠΑΛΙ ΕΞΩ Ο Κ°Λ°·°£ ο ο Σ|Πβα πήρε
ΜΠοΥχΑΑΑκΗ στο Αγρίνιο. παπα σε
ακομα ένα ματς αοπσε στπν ΑΘήνα
_ τον 28κρονο εΞτρεμ παρα το εοφ·
νικο προμΑπμα του ΝΤονΡΜΑ:
ΗΒΟ ΠΝ°|"ΜΑ ¦ΑΠ|Ν°
¦'|'°Ν θλΥΜ'|'ΑΚ°
γυρίσω στα ΒραζιΠία·
ο ΒραζιΠιανος μπακ για ακομα μία φορα
εΞεορασε κοες τον επιθυμία του να παραμείνει στο
αιμανι: ·'Εκω οείεει τις προθεσεις μου ο στου να μείνω
στον οΠυμπιακο με στόχο να παμε ψπΠοτερα στον
ευρώππ ο Αυτο ομως οεν εξαρταται απο εμενα ο
Αν οεν συνεκίσω στον ομαοα. προτιμώ να
τι ..
:το ΦιναΠε της κανονικής
περιοδου του πρωταοΜματος
οι·οΠυμπιακος συνετριιμε
τον ΠΑΟΚ στο σωστο κοΠυμβπταρω του Πειραια. σημειώνοντας
τον;"υνίκατου;σε ισαριομα ματς
ΣΤ" |'ΥΝΛ||(Ε¦ οι υπερπρωταοΠήτριες ευρὡπιις του Χαρη
Παυοίοιι... ρυοισαν τον ΑΝοτ στο
κοπυμρπτιίριο τας Γιωρίκας με
~ .οι αφορα
ενσωμ- ι
ι σε το <γανιστικες ·
ο τ.ου`πρωτα9Μο ματοςκαιεκου
-_¦-εζασΦαπίσε το
κι: `παεονιίιιτιιμα
' > της εαρας στα
~-ΠΠειοΦ
μπορει: και
= ι·νιιιΜ κε:
Με Π'|°Ψ¦|Ε:
Ο' ιιΕΡΥθΡ°ΠΕΥΚ0|π
εκτος αποστοΠιίς απο το ματς
με τον ΠαναιτωΠικο οι που
ιενοκΠιίσεις στα ππευρα›. κΑΜΠ|Α:ο (προπονήθηκε Χθες.
αΠΠα κρίθηκε ανέτοιμος›.
ΑΝΑΜΟΝΗ" (αμαρτιμενοςι και ΣΑΜΝο
ιτεκουρασιιι
¦'°'ΜΑ¦¦'Λ'
ο ΚΑΜΙΑ" ο τα κενο
που έχουν προκύψει στα
και· ανοίγουν τον ορομο
τπτ ενοεκαοας στον
ΞΠβετο
τ Μίκα:
ο ΜανώΠπς Μυαωνσκπς
' ισ γκαπ κόντρα στον ΠΑοκ)
σε κοεσινο_ στιγμιότυπα
, Χριστοσουπου. Τσβετανσμα και Αα
μπροιίσπ πανπγιί
ρισσν στπ Νάξο
τπν προκρισπ
στον τεΠικο
ντα. κεροισε 3
νίκες)
'ι ῇ_,κ, ι_
η πατατα παικνίοιατας28ιις¦ ι .
= ανυνιατικιίς::τρίκαπα- ΑποΠΠων :ι ι
ι γ 84-87. κποισια - :Παναθηναϊκος .
“7684. καραΠα -|ΠΑοκ 2087 και ί ~
κι -` |ΆρπςῖΞκοΠοοσος 8658 π'
 Αν ο οπυμπιακοςτκεροίσει
¦_ _τιιν^Τεταρτῖπ ιστο :του τα
.Ματ -ἱκιιοιτιΑ. Αεκ -;-πΑοκ-·ι ι
ψ πΑιικοιιΜίκοτ-' ιιοιισ:τοτ. ι
 Ηπαοκρισπἐαα;κριοείστις ιι!
“εντονα Πιααε 'μ
, “ -. ¦ .. με τπν απαραίτπτιι`
 Ώ” 'Μες ' ΕΚΚ98Η=| 9 εμπειρία τπν ομαοα Η "Μ
ι, ενστασπ που εκει-καταοεσει τη ι Η του καροιρου. που
.ανανέωσε τπν παρα ”Η"
η το Λαυριο για τον αγώνα με ι .
ιι ι ` , . ί ¦ 6Π .η 7 Ϊ ρώνε
-τπνκιίΦισια ι
ο οπυμπιακος μετα το αε
εκτος εορας τον Παν; ναειακο και προκρίθηκε
` ι ' στον τεΠικο των παει οφ
' ι τπς Α4 γυναικῶν. όπου
η θα αντιμετωπίσει τον
ι ι νικητή του ζευγαριού
Παναοιιναίκος |
- Α0 στους Μη .
μεγαΠες αΠΠαγες·. οιίΠωσε
στπν τπΠεορασπ του ο" ο Μίσκο Ραζνατοαιτς. που μρεοπκε
το τεΠευταίο οιιίμερο στπν
Γραφει ο ΓΙΑΝΝΗ: οικου: ισεΠίοα Μι
"ΑΡΠ¦ΚΕΥ|| ΚΩ"Τ" "'0Ρ'|'"
το τελεσίγραφο της ΗΡΑ εκπνεει
στις 45/4 και αν οεν προκυψει 7
καποια ανατροπή οεοομενων μεχρι ι
τοτε. τίποτε οεν θα είναι ίσιο απο
το Σαββατο και επειτα...
κΑτπΜιι “ΝΑ πεΤΥΧ0ΥΜ¦ ΚΑΙ" ΠΟΥ ΔΕΝ
ΕΧ°ΥΜΕ κΑτΑοεΡει ποτε»
Παρα τπν ανπσυκία του για
ενοεκομενο στοκιτ. ο Βαρετος μέσος αναφεροπκε
στο ονειρο μιας ευρωπαϊκής οιακρισιτς με
τον 0Πυμπιακο τπν
επομενα σεζόν
ο και Ϊ νιιτιίς του Παν
- `ιναειακοιι τοραν
κορτιζιτς παραστε
: κτπκε:"·ο οΠυμπισ
ε ως ΜΜΜ είναι σε
Ζ που καΠιί κατασταση και στπν
 ε τεΠικήοασπαα
3ιγίνουν'ωραία
~ παικνίοια- `
έξι τασιικεψοκοι·οισοτ.επετε ο#πεκΜικοτ : .ί 
η σωματα
.να μαρειτο 
 Ρεθυμνο-.τα ζευγαρια τας ι τ έ” Πέ· ϊ 7 με Ϊ 77 
 ι .ο κι . ο α ι ,_ ι › ι ΜΑΜ" τον ΜΑΝΑττεΡ τον . ι κτΠιττΡοοΗ
ι Ψὲωτ=°ἔΒ==ῆΨ : ι! ι η . τπΑιιιονΛιι·-ιιιετα αποεκρα- ι : ιιοττετκιρναω
ο °=#Μ=Μἶ°ἔΡἑἶΜΝἑ ι ε ~ ~ “ - νια στον οΠυμιίιακο οεν ρπεπω ι. σκασμου" εναν
σα και είοε προκοες τον
αγώνα με τον π:κΑ ο Το συμ- > Ήρθε στα ι ο '
μεοατπς
χρονιάς
ιο του αρκΠγου οΠοκΠιι- ι
ται στο τεΠος τπς σεζόν ι
τι#οΜΜΜΜ |
_ ο -~”σαμαντίκοείναῆτίτεΠει ¦ ι | “ Σ ι και καΠυτερπ ι
ιαιΜαΜΜαΜαέΜυ να περισυ' “Μπανιου με ι
'τοιυΑ"©νμεγια ουςτεΠικους· Περιμε ι 47 ποντους ι
ματιαΜ' ποιοςκαι“ναείναι ι Πειτε επιθέσεις.
Πρώτα σκόρερ
' Με" ο κατω
Που τομεα ¦ΠβῇΠμ°¦“ι τ εσας. τ μπΠοκι
.ζ ΔΗ( - "ΑΝ|ΩΝ|°¦ ο
Ε `παακ--ΪΑΕεΜειΑἑ εἴ"
οΑιιΑτιιτ τιΑκοτ ικίουι. _ ί και: ο τιΑπιιιιτ πιο
ΦΑΝΗ (Αρκαοίας›.
ι πουτικιιτ ιπρερεταςι - ι , η
' κΑεΑίτΑ·ιΔιιτ ίΠιερίαςι πρωτη: ιΜ°¦οωω.
ι ο ιιονΑεροκτε ο ο ι ΜπονΞμπῳ ΜΜΜ.
ι Π¦ῖ¦ΡΑ¦ 'Ρ'"°Π'|¦ - ι ~~ αρωμα ρ¦ῇΧῇῳ ·
πακαοιιιιΑίκστ ο κΑ- ι ο ι ·Ν'ονΑεροκτε ο ο ι
ι ι·ΜΑΜποτ καποτεΡο- .Ματια ε_Ατ·ο- ·
ι πονΛοτ ιΑοιιιιοΝι. κΑ- »ΜΗ-η! ΠΑΝ." Η
“ ΣΑΝ ΚΟΥΠΑ (ΞάνθΠ©) - ξ ΠΛΗΜ©ΠΏΥΛ°Σ ίΜα- _
ι ΚΑΡΑΓΚ|ζ°Π°ΥΛ°¦ ιιιμα- τ Ιονίας›.¦ΠΑνΡοΥι ΜκΜ:ίΡε9υμνουι 
σίας) · ΝονΑεεοκτε 4
ο ι “ . .ο _ ο ιροΣΗΜΑαανῶνΜ "
·ι - ΝονΑει>οκτε;εκττο2 σπα .τ·ΑιιΠιΠα-;ΠΜτΑ¦
ιι ' μια: ο ιικιπττπαοΑτ Με αα·ώε·:ΜεεκεμιΔυτ
. ' γιατιιεσονιαςι - ΜΝΗΜΗ! ,(Δωοεκανιῖσουι ο
Ι ποναεεοετεσ“εεσοια εππῳι ·`;κΡιιττοτ
' Μμττιοτ.τΑτειιτυιπείρου , ί·
ή | .ικοζανας›"σ ΝονΑεΡοΠ. '  ο.
η Παιιο·ΑκικοεεμμακΛΠε οτΑριττοτεΜιτ __
ι ΔιΑΜΑΝτοπονΛοτιΑρκασίαςι.τεαετΑΡΑκοτ γ ι
π Κ Μοπνῶν› - ΠΑΡΑτιον ι.ιιμααίαςι ο ΝονΑεΡοκτε 7 7;
- οΛΑ τΑ Μπιτ Απχιτονιν τη: Μο μ.μ. μ ι
“ ο ερ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα