Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Τυπώνουν 100.000 άδειες ασύλου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
με την καρτα
ςθ σε]
κ Ν ¦ ειι¦ιι :και ο
Ο, 7 (Ο  Ρνε|5ανε ν-ΡοκνΜ
(ΜΠΕ ω οφ! ωωιω Μη'αιέ=έ ε Βι=κ| ΜΜΜ ε Με
Από °|°||4 ὲω5 & Τ6|4|ΖΟ"6 Από "Μ ὲω5 8ι "Β|4|20Τ6
Δ η  |ακὑειαιιο "0|4_“_Ί τ “7  |σΧὑει αιτὁ ιοΜ
' Ο ὲωε 8. 16¦4|2018_ ο  ; τ ι ὲω5 & ι6|4|20ι6 Ξ ί]
Δ Ρ  τ ενιο_ανορἑἑαΕἰαί“ ' ι  ι € για ανορὲ5 αΣἱα5 
. . " ε ` “ €5 και ανω τα “ '-εΔ . . €5 και ανω Ο Π
ει·ιι·ι·αγι·ι αξια5 Ι ι  ο ει·ιιταγη αΕιαε Ι κ / 
για αγορἑ5 Προϊόντων ΔΕΛΤΑ  για αγορἑ5 προϊόντων ΔΕΛΤΑ ι
Λεπτομέρεια στι5 σελιδεε 50-51
Π ονε
Ζει5 καλύτερα!
Ολοι οι αγώνα
Με 29Ι18 Αγωνιοτ1κὴ8
«λεΠτο Προε λεΠτὸ»
με εναν
κωδικο στο καναλι
Πανε Τ
|·| ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΝ||(Α ΣΧΟΛΗ
ΔΙΟΡΙΣΑΝ ΚΑΙ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑΡΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΣΤΟΝ ΒΟΥΤΣΗ Ο*
ΑποκαλυψΠ για την απατα με τη συμφωνια ο τ-ὡρνο= 26μ““=.
που τραγουδαει
 και οὴμερα στο
ΒΤ  με2εδοι·ιωλεἱο
Ο «Ελλαδο5 Εικονεε»
- στον Αλιμο.
7 διορἰσ·ιἩκε
σύμβουλο5
100.000 ε; ιζ -¦ἑ 
ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ '
Για αλλουε αριθμοι58 Προσφύγων και μεταναστών μα8 ελεγαν και αλλοι18 Πολύ
μεναλὺτερουε σΧεδιαΖουν να εγκαταοτιὶοουν - Θα δοθούν δελτια Παραμονὴ8
και εργασια8 για οσο καιρο Περιμενουν αουλο - Μιτορεὶ εω8 και 10 Χρονια
ΑΝΟ|ΤΕ| ΤΕΡΑΣΤ|Ο θΕΜΑ ΣΕ ΚΛ|ΜΑ ΕΞΕΤΕΡΣ|·|Σ
· ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19
ιιιιω“88ω - ·ι·ι-ιιιι “Αιων=ΑινιιΞ» ι(Αιιιοιιιιι(Α
ΑΠ, τον κοριὁ, στον λογαρια ὁ
· ΦΠΑ
· ΣΕΛ. 3-9
7 ΦΩΤΟΓΡΑΦ|ΕΣ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
Το τσακισμενο
.  -ΣΕΛΙΔΕΣ 36-38
“ ' ' ' Τ""“ του ΠαντεΜ
Πότε εγινε τι μοιραία ΠρὸσκρομσΠ