Πρωτοσέλιδο Αυγή: Στα δίχτυα του εισαγγελέα τα... λαβράκια του Παναμά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"ΜΜΕ Η ΑΥΓΗ
°ἱΡ|°Μ8"""( χ Μ.ανεί·ετ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ο Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12561 ΤΙΜΗ: 3 ε
 Στα δίχτυα Χ
 εισαγγεῇέα
 ῆαΒρακια '
 "ονομα
«Να ΜῳΜμε παραγγελίες έχουν ηδη εκδοθεί
τα κι" οι" μωρά υπόρκει «πολύ ψωμί» για Ελλάδα και Κύπρο
των ανορὡ"ωγ» οι ελληνικές οτί 8ηοτε
οδημ¦ο“ργύςωυ τα εκτιμώμενα έσοδα από τη λίστα Μπόργιανς
βραβευμένου φιλμ με 
Χρυσἡ Ἀρκτο στο . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................ 
φεωβόλτο“ Βερολίνου Κ ΒΕΡΓ0Σ ικΑτιιτιιτιιΣχριιΜ ιιοοιι<οι·ο·ιικι·-ι = | .
«Φωτιά στηθαλασσα» · ι ° 4/ · ·· ι ι Οι θησαυροι που έκρυβαν
ο ¦ μιλό γιατηΡεΥαλυτερη Πο "^Νε”ΙΠ“Μω ΤΟΥ ”ΜΜΜ” τα καταστικα της δικηγορικης
ι . Ρ:: :ΞἴΐωΜζ8 «Η παγκόσμια φοροδιαφυγη φίρμας. Κλονίζεται ·
ι ολοκ:Ἑτωμ“ω Ζω ειναι τελικα ένα βαθυτατα ο Καμερον, που αναζητα
¦ ί Παγκοσμίου Πολέμου πολιτικό ζητημα» δικαιολογίες
ί · 51 Ξ
· 15. 44-45
«ΜΜΜ | | Εῆῆιινοιιορτογοῆιιςό μανιφέστο
επιο:ῇρατευσουἔε Βιωσιμη συμφωνια ΟΠΟ Τ°ῇ"ρ° _ κόπο ΥΚ]
την προνομι ρ έ , ,
του Οδυσσέα» χωρ'5 Οστερ'ΟΚΟΟΞ τον τερματισμο τιι5 θιτοτιιταε
, 8-7 : › 4
Ο βρσβ€υμεν0ς
λ σκηνοθέτης μιλα για την
χ· ἔλἑ2ΞἔΐἔἔφΜ Βασικό Ζητούμενο,
Δ τ ελληνικη ακράτεια.. | ή η σνὁ"ωε" Ό Δ Δ η *7
Ω  Επικινδυνες λ ΜΒΜ Ρ. ὶ φ
 | Χρηματοδοτικό #
ΠΟΛΤΟΜΣΕΝ: Θ .γ ταξεις = εργαλειοκω .ιζ 
Η ΥΠΟΘΕΣΗ των αρχείων του ξ
 · ¦ Παναμό θα μπορούσε να απο
“ η γ τελέσει το θέμα ταινίας του Κό^"ο το Ξ Πόλα η αλλων μεγάλων του κι- ι
Ι . .
| οι τομεις ρ Ι, · _ το Μ Α Με' ΤΟΝ
Με ΣΟΦΙΑΣ συκωτι· Προτεραιότητας · Α'
που έχει σκεδιόσει | ο 000
ρ | · '
η κυβερνΠω · 18-19 έ 8 Ο
“ ι ; νηματογρόφου ή και της λογο- γ ·
ο ῇΗοτα ' τεκνίας. Θα ήταν μια ακρως συ- ¦  ω°|χ"μ°Ι
ε'5 Οψ05, ναρπαστικίι ταινία η μυθιστό- " "ρ°κ°"ῇ α 7
ως) ο ῇ ο _ ρημα, αν δεν ήταν μια τραγική , ἔ Ἡἔθν“
μ "ρ0Υμ°ἩΚότΜ°· των αγροτων Απιστια πωπω. και - ιι τινιιτιοιιι τε ΜΕΡΑ ιιιιτΝιι ειιιιΡτιιτιιι
010 κενὐ“. . 17 ρ ἔἔιλἩἔ ΜεΜοΑιΝτ9ιἩτ]ΡῆΜιλτ“-ΠἔἘΗΑΣιΜΜιιΗ9χιΗιιἩἩ Με
2 - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 “ “ η - “

Τελευταία νέα από την εφημερίδα