Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_..Δ·
¦_.-·."_
. · . · · · . . "
;.···.._·__
.··.ο····__:
: ...······_·
·....·······__
..·········..
··'·'Ο"Ο'···
χ - . . . . ._
ΜΝΗΜΩΝ
Τα ΜΒ, ιι ΜΜΜ `
και ιη «ωιινιιισιιιι» '
ι·ιωΜ·Μ·ι·ωςιωΜ
Τα μυστικά  ΔΝΤ-ΒΕ.
για το ελληνικὁ χρέος
ΟΕ8ΜΠΡΟΤΕΙΝΕΙΕΜΙΚΥΝΠ·ΙΕΩΣΚΑΙ 20ΧΡΟΝΙΑ, ΕΝΩΤΟ ΔΝΤΚΑΝΕΙΛΟΓΟΓΙΑ
70 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟΣ 30 ΕΤΩΝ · ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Ο Ψ 1 'ΜΜΜ-ΜΝ· ΜιαΜωΜ7ΟΜ.ΜΜα
ΜΜΜΜωΜ 30ειῶικα ΜΜΜιωΜων
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ω-ΜωΜαΜ πω.ΗΜαΜωωΜΜωΜ
ΜΜΜΜωΜ ΜΜΜαΜωΜ15Μ.
° Μ" ΗΜΜΜεΜω10-ΦΜ.Μ ω6ωΜΜωΜω.ωοΜ
Μ να ΜΜΜΜΜαωΜ&όΜω. ωΜωΜωΜωωΜω Η «κω°κυ_
Μ ω ΒΜΜ.ωωαΜωιωΜ οΜιωΜ.
Μ· Μ» Μ
Μ Μ ΠΜΥΜΜ
' Η αθα).όγικιιι ιαυ Μ
Μωω τιμη·ραμμι›
ως ιιιαιθ£ιαι (ιι θα σ”
Μαιο ων Νοέμβριο Μι·
20 Ι5. φέρνι-›Πω μέσα
σιι› ιε)£ιιιαίο δΙμιΜ› 5]
διυ- ευρώ Μακ στα κρα
|·| ΤΕΑΜ" ΠΡΟΤΑΣΗ
Πόσο ακρ ώς
θα _οὺμε
τη νέα φορ?ΐαταιγἱδα
ακό ιιιμεία. Μειὐ. το ορόιιιιμι› ως --ῶωκλιΊωοικαιιώς μεια@ρθΜ£ για Η;
@ως ισα όπως. Αργότερα. κι Με νέα ι· ω·αβ0Άι”ι κ
να ων αρΠὶ ισα 20%,
ακολούθως για ια ΠΜ
λαό Πασχα και αέρα Οι
ιιρμὸδιοι. Διός και εια(κ
ΡΜιΜ, 0μιΜι'ιν γη Πυρ
φωσ έως ια ορθὸἀ›Σο
Πασχα ή έστω.. λίγ0ιη›
γόιτρα. Και σε ο θώς...
Μόνο σου ιιΜρΕι και
δα έλος ως Με περιΒὡ
μια αναβοἈι£Ν · ω; 
Ψἰθυ ου· ΤΡΑΠΕΖΑ π£ιΡΑιΩΣ
ΜΜΜΙΜ
Ι. ΜΜΜ
28%ΜῶΜ%Μ ΧΧ
"που ιιι παγκοσμια ΜΜΜ»
Βγαινουν σιιι πιω" ΗΝΜ¦ °ω.¦Μ
ζΣιἶἩ$ΞΞἩΟἄ@Ψ  αΜωηΜ.“ ΗΜΜΜΜ