Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.8χιορω5.οτ
 ἐ:ιΞΑΝἩΜΑ αντε ιτε 
Απο τον ΤΖον||ε Καρτ:
στο Ραηοιηο Ροροτ8
ἔ 'ἔχουν ι;οιιιιζιγει οι Κύιιιιιοι .. ι Μ ° Μ Β·ΤΜ
“ "Μ Π Μ
Το ηοοπ του:
ΔΝΤ με _ ί
οριΒμούε ` ” |
  Ο' ΚΡ|Σ|ΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝ|ΕΣ ΤΗΣ Δ|Α|'|ΡΑ|'ΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΚΔ' ΤΗΣ ΕΠ"(Ε|ΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝ|ΑΣ ΜΕ Τ0ΥΣ ΜΝΕ|ΣΤΕΣ
ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ
,. . Τα “ΜΜ. καιω. ο αΜΜ. ω
 , μιτΜρμοΔΜκοιωΜμο.“Μ
Παραμένει Μο ' Ι · '* ο  - ο
Σονοοιο θιούρυνοη5 οι5
κυβεοντιοκοε τιῆειοψηφίο5
` ΜΜΜ
- Ποιοι οι σιγουροι. Ποιοι
Η Μ ω φεύγουν. Ποιο το ΠροοωηοΜ Μ ή· οποιο Μ 28
' Τι θεοι η εισηγηση
του εκοογοοικείοο
ΜΜΜ. Μ 24-28
.ν η _ -"·Ξω= Ξ β ἑ
7 ει Ξ - Ζ -· “ Ξ; . .. -··#τ£ ἔ
το τοπιο στο 'Με _¦ ,_ ι τ γ  ή __ ·---¦-.-“. ,
_ · ” ξ “ἑ·-“=τ^ὲἐ@ὲΜ 2  ·- ἔν” ιν "ω
ΦΠμε8ΥΜσυμμειοΜ ' τι “τ · “ τι'
Κουτσολιούτσου στην 
Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΠ|ΒΕΒΔ|ΩΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΕΛ|ΔΩΝ ΤΗΣ «Δ»
Ι? °- ο: 'ζέ- β -ν 
 . ο. ο 
' 'ι'ω·εο μελον του .ΤΣ
ιοιι Μιρό οιιιιρξεὸιιςιιὰ
γύρος ιιι8 οικογένειαν Μην ΗΜ ΜΗΝ
οιιιὸιΜιοιιιςιιὁιτιιιτιΧιιιιειοι<Ιὅιιςιωρτι
Ρἐοιιι 'Πρώην μέιοΧο ιοιι λιτρα]
' () ροη» των ιγιτιιιΜι›ν και κι
ιιειτιγ›ιτι για ιι5 μελι ιιι'ιιιςε8 κιι·ιιιιει5 
)ζι.ΨιιΧτιριι καιΚΙ).Μιι(ηιιιο)τι ι ι ι
@Μ ( *Η δ οι; αι
Σ. τ.
η _ .
.τοιούτου τον· έ Ο' ΕΡ' 0ΜΒ0|!
.στοιχημοτΖηύεε ΚοριιοΖοον»
_ _ Π 
Γ Ι ο , , _
.Ιβ 989 "Β Π__-Γ , Ησυνεχιση κατασκευη8 των μεγολων
ἔἶἐἔζ Ί οδικωνοξονἔ,ΞδιἑὲοΠο τισλινωδιε3
ερησειο μηνων,
«θεἰοδῶρο» στο εργολοβικο συμφέροντα
γεια “ 
 ω" Η .γ . οντοσφυρι ο,` 
ατακα
· Ι ' Δ ο ο ' ' “ Βέργη ,
ῦ · ο π .
ΜΒ "ΜΜ"|'Μ Μπα! ΒοιιΙιοτη8:Ειικοιριε8γιοοΛου3 ἔἐἔἔ;ῖ“
' Η φωτογραφια τα μηνύματα και οι Η" καλο (πο ανοιξιᾶΠκο 88|θ| στηνΚῦπρο
προαναγγελία διώξεων σκοπό ° _ ο _
' Ούτε Κινἐ10ι. ούτεἈραβε5 ούτε ΜΜΜ ιτροσδοκιεεαπο τη δημοπρασία τη326η5Απριλιου
Αμερικανοί -μὁνοΛᾶτση5| ' ° 7 ' στο/Ιονδῖνο -Δυνατα χαρτια Τσαρούχη8 ΧατΖηκυριακοο-Γκῖκαα
Ξ; ' Ο Προβλημαησμὸε τω οικογένειας ί Σε εξελιξη η δημοπρασϊα πιο Ετεαια Τακωβῖδη3, Εγγονόπουλοε
_ ' Το ανεπῖσημ0 πόρισμα Βημα χω η για την ενισχυση του Νοσοκομειου · . Το διευρυμένο εύροε τιμών σε εξαιρετικα εργαΕλληνων
ε σημερινῇ θέση Με όΙ0ΪκησΜτουΤΕΕ Παίδων «Παναγιώτη καιΑγλαῖα5 δημιουργών πολοε έλθο για... ΙοιιΙ Βααἐετσυλλεκτε3
Ξ Μ ω Κυριακού» Η ω Μ η,