Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Σε νέα "ρότα" ο ΟΛΠ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαἴτεηιΡοτικι8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Σάββατο 9 ΑΠριλίου 2016 |τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕΠίχΕίΡί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.038
εξαγωγές
Σ'|'|Σ ΑΓΟΡΕΣ
ΧΡΕ0ΥΣ Ε|'|Ε|'|'Α
Α|'|0 '| 6 ΧΡ0Ν|Α
Τραφων Αλεξιαδης
αναπληρωτής υΠουργός Οίκονομίκων
σημερα στη Ν
ΠΜ δέκτη και συναλλαγων
65 , , εοο
| | | | | 
577,56 592
'Με|Ξί/ιΒ|554,ίι|554,ιο'ΕΜ'
"-'-'-"'154Ο
ί/4 4°4 5/4 6/4 7/4 84
' Προς /οε εκατ ευρω - Γενίκος δείκτης
Χ.Α.: |·| εβδομαδα έφερε
αΠωλείες ί, 74%
Στους ρυθμους της δίαΠραγματευσης κίνηθηκε το
Χρηματίστηρίο της Αθηνας την εβδομαδα Που
Πέρασε, με τον γενίκό δείκτη της αγορας να καταγραφεί αΠωλείες ί,74% αφου καταφερε να
ενίσχυθεί κατα '|,28% την τελευταία συνεδρίαση της
εβδομαδας. >ί 7
Αμετακίνητοί οί Πρόσφυγες
αΠό το λίμανί του Πειραια
Φυλλαδία εΠίοτρατευεί η κυβέρνηση στην ΠροσΠαθεία Πείθους να εγκαταλείψουν το λίμανί του Πείραία
οί Πρόσφυγες καί οί μεταναστες. ΑΠό Δευτέρα το
υΠουργείο Ναυτίλίας θα αρχίσεί να μοίραζεί σχετίκό
φυλλαδίο με το οΠοία θα καλεί τους Πρόσφυγες να
μεταβουν σε οργανωμένα κέντρα φίλοξενίας. >24
Συνταξείς: Σε Ποίες αΠοδοχές
θα Πέσεί «ψαλίδί»
ΥΠό την αΠείλη ΠερίκοΠων τελούν συνταξίμες αΠοδοχές Που υΠερβαίνουν το Ποσό των ί.400-ί .500
ευρω. Εαν στο Ποσό αυτό Περίλαμβανονταί καί εΠίκουρίκές, αυτές Πίθανότατα θα μείωθουν. ΕΠίσης θα
μείωθουν καί οί Πολυ υψηλές συνταξείς ανεξαρτητα
εαν οί δίκαίουχοί λαμβανουν η όΧί καί εΠίκουρίκη. >6
Ν||(ΡΟΖΥθθ|'|0||Α: ΚΕΡΔ|ΖΕ|
Τ|·| ΠΑΧΗ ΚΑΤΑ Τ|·|Σ ΥΦΕΣ|·|Σ >14
ΕθΝ||(|·|: ΣΕ ΤΕΣΣΕΡ|Σ
|'|ΥΑΩΝΕΣ |·| ΣΤΡΑ'|'|·||'||(|·| Τ|·|Σ >15
Γ. |'|ίτσίλας
γ.γ. Δημοσίων Εσόδων
ΥΠεγράφη η μεταβίβαση των μετοχών στην Οοεςο - Φιλόδοξα εΠενδυτικά σχέδια των Κινέζων
Σε νέα «ρότα» ο ΟΛΠ
Η κο βέ ρνηση Προχώ ρησε στη συμφωνία Παρα τις διαφωνίες υΠου ργών
Στο εΠίκεντρο κινεζικών εΠενδύσεων αρκετών
δεκάδων δισεκατομμυ ρίων ευ ρώ τοΠοθετείται η χώρα μας μετά την υΠογραφή χθες της συμφωνίας
μεταβίβασης του 67% των μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ.
αΠό το ελληνικό Δημόσιο στην κινεζική κρατική
ναυτιλιακή εταιρεία €ο8ςο, έναντι 368,5 εκατ. ευρώ. Μιας συμφωνίας, όμως, Που Πέρασε αΠό «σαράντα κύματα», καθώς οι Προηγούμενες κυβερνήσεις Προχωρούσαν τον σχετικό διαγωνισμό με
βηματα σημειωτόν, η σημερινη κυβέρνηση ηταν
αντίθετη στην Πώληση του λιμανιού ως αντιΠολίτευση, ενώ ακόμη και χθες, εκτός αΠό τους λιμενεργάτες Που συγκρούονταν με τα ΜΑΤ στην «αΠοκλεισμένη» Πλατεία Συντάγματος, διαμαρτυ ρόμενοι κατά του «ξεΠουλΠματος», και ο υΠου ργός
Ναυτιλίας Θοδωρης Δρίτσας δήλωνε αντίθετος
στη συμφωνία. Στο Μέγαρο Μαξίμου, Πάντως, τίΠοτα δεν θύμιζε το Παρελθόν και τη χθεσινή έκρυθμη κατάσταση στην Πλατεία Συντάγματος. Το κλίμα ηταν Πανηγυ ρικό, με τον ΠρωθυΠου ργό Αλέξη
ΤσίΠρα να δηλώνει ότι η συμφωνία συνιστά ένα σημαντικό μήνυμα Προς την Παγκόσμια οικονομική κοινότητα. >1 3
ΕΠέστρεψαν τα μεσάνυχτα οι δανειστές, εΠιταΧύνεται το Σαββατοκύ ριακο η διαΠ ραγμάτευση
Τρίγωνο Αθήνας - Β ρυ ξελλών - Ουάσιγκτον
Κενά σε όλα τα μέτωΠα - Μυστήριο καλύΠτει τα σχέδια των δανειστών για το χρέος
[κλίμακα]
Με Ζ ταχύτητες
ο υΠολογισμός
του φόρου
Φο ρολογηςή κλίμακα δύο «ταχυτήτωω› φέρνει η ολοκλήρωση της Πρώτης αξιολόγησης, η οΠοία «κλειδώνει» εκτός αΠροόΠτου- έως την Προσεχή Τρίτη. Η
Πρώτη «ταχύτητα» φέρνει εΠιβαρύνσεις στους χαμηλόμισθους και Χαμηλοσυνταξιούχους με εισοδήματα αΠό 10.000 έως και 22.000 ευρώ, καθώς και στα
υψηλά εισοδήματα άνω των 50.000 ευ ρω. Η δεύτερη
«ταχύτητα» αφορά όσους δηλώνουν σε ετήσια βάση
εισοδήματα αΠό 28.000 έως και 43.000 ευρώ, οι οΠοίοι θα Πληρώνουν μικρότερο φόρο στην εφορία. >5
Δημόσιο: Εκρηξη ληΞιηρόθεσμων
/ .0000
Γενίκό Σύνολο
Ποσα σε δίσ. ευρω
Δεκ. '7 /
Δεκ. '7 2 Δεκ. '7 3 Δεκ. '7 4 Δεκ. '75 |αν. /7 6 Φεβ. '7 7
Εκρηξη των ληξίΠρόθεσμων Χρεων του Δημοσίου Προς τους ίδίωτες
καταγραφηκε τον Φεβρουαρίο. Συνολίκα τα χρέη ανέρχονταί σε 6,ί δίσ.
ευρω, εκ των οΠοίων τα Περίσσότερα ί2,9 δίσ. ευρω) Προέρχονταί αΠό
τα ασφαλίστίκα ταμεία καί τα νοσοκομεία (ί ,ί δίσ. ευρω). >7
[ιδιώτες]
Στα 2,8 δισ.
έφθασαν
τα νέα χρέη
στο κράτος
Αυ ξηση των αΠλήρωτων φόρων
και Προστίμων κατά 1,3 δισ. ευρώ καταγράφηκε τον Φεβρουάριο, ανεβάζοντας σε 2,8 δισ. ευρώ το συνολικό Ποσό των νέων
ληξιΠρόθεσμων οφειλών Προς
το Δημόσιο κατά το Πρώτο δίμηνο του έτους. Τα συνολικά
«φέσια» Προς το Δημόσιο ανέρΧονται Πλέον σε 86,9 δισ. >'7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα