Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ" ΩΣΗΕ Σ'|ΜΕΜ
ΣΤ" Σ"ΕΣ|Μ ΜΜΕ"
9ΔΠΡ|Λ|0Υ20Ιό.
ΚοΘΠμερινἡ
Αθλητική
Εφμερίὁο.
Δρ Φύλλου
Ι .72.4
Τιμή '3 ε
σουπας:: ί ΞενΓΟΞΞΓ
εοντοεΞτ “ζ
Ύ Η" Τ" ΜΧ" Ε'"||ΜΥΣ||.|.Μ ΦΟΡΕΣ Μ Γ|"ΕλΜΜ"λ
ΜΜΕ' ο ΜΜΜ' Π" ΜΜΜ" Μ' Π"|'_ ΜΝΉΜΗ' Μ"Μἑῖ||ἑ" 
` ”Όμως δισϊἑθηκσν ολο σοιᾶ ισ Χρονισ, στο επίκεντρο της ελληνικής κρἱσης. δεκσὁΣς
εκσιομμῦΡισ, έτσι και ιῶρσ εἱιισσιε έτοιμοι νο σσνεΧἱσοσμ£ με μηδενικσ £οΡωπσϊκᾶ έσοδο",
δήλωσε ξεκᾶθσρσ ο σνιιι·ιρὁεοΡος της ΠΑΕ στο επίσημο ειτε του "ερυθρὁλ£οκοο” συλλόγου
“ Δ οι ¦ η ' .
Μ] ΜΔ ΜΜ] Με
.>¦ΐ32η.,¦λὶί¦ ·ΜΜΜΜ
λλψωω] · > Δ] “Μ
·Μιὡ··ΗΜ
_ ωωΜ· _ _
ΗΜ Γ η Τ·ΜΜ“ ξ . λ . . . . .ΠΜ
^"ΠΚΜΥΨ"=^ενϊελείω“" “|ε“λ“Υἑς :τ %=¦ΜἙΉ “'2838ῖ“"¦Ἐ9-8Ἡἑ:ἴ“ἔἔλΐ:ἐἔἑἔἱ?ἔἐῳῖ??:ν"ἑ¦ῖΞ2'ῷῦ“ἴἑἔ?ἔ£ΞΕ"λ"“ῖ,ἘλῦἔλΖζΐῦ