Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
'Ολα τα χ9τί τα'
για τον Σ '
· Με τα.. μεταγραφικά νερα του Πορτογαῆοσ ο Οῆυμη·ακσε έ. ` Ν- · Η «Βεντ£ια» Κοντονη-Γκιρτζικη και η κατέιῆηζη Με
ΗΜει5ΗὲιΑ ΣτοιχΗΜΑτικΗ & ηΑρΑΣκΗΝιΑκΗ εΦιιΜεριΔΑ
7 τη ” 7 | -τιΜιι 1.3ο€ 
τα 6·αΧἰτ σ. . γ Ι ..Ι ὅ
. . _ · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2692 . `
· Γιατι θα εκει το μεγαῆυτερο 
Η .ααα των ηα·κτὡν που
αγωνιστικό “ρόΒῆημο ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΔΠριΛιογ 2016 ' φ
μπορεί να αησγε·ώσε· τα έσαῦα
Πόετ να·  ¦ 'ῦ Ϊ; τ ι'  .
~ . ω ι ι¦  .Ι ναόΒεσηημεταΜω
_  ιδί- · ἔτι  Ξ 4· τη τον Βρσζ·ῆ·Μυ Μ
Γ |._ 7 ξ
μ ω8 εῆεὐΒερσ
στην,Τσ@αηαω
· Τι ηαίζει
·:.|||
.`“ 3 ¦¦ >77 2γ/ ·
, |  ' . με τον 'ντα _
/ Ι /|'ἔ - Ι `.› 
Ι · -| , “Ι .
Τα ᾶἑῖ·ἔρ·° β ·ᾶ Κ
ντέβμπ· τη ορός
ή ΒΡ|'°" Ϊ! Χ Ξ"·5Μ να
του "'σακίρη
· Πῆηρὡνοσν οι τεῆευταίε5 στρσφέ5 στην ' ~ ο Τι σκαρφίστηκαν
Μησυντεσῆίγκα, αῆῆα και στην Αγγῆία ¦ . οι οΜὁοί του Πανιώνιου
· Η ηρσταση του ΒΕΤη·ιαη για
. . · Μια ανατ Μι
να εκταξευΘει η αηα6αση ρ
στη Γερμανία...