Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜοΞεΜΜΜ ναίκ“=ΨΜἴ*
Μαιριῖμε “Μέ να “ΜΜΜ
·   ιιιιΜεΝοΜπεΜῳ¦
Δ/ντής: ο. Νικοῇαΐδης
`Ἡ·~.-- ΜιΜ ι
`ι ,η ωωπΜ κι» 7
-υιεπ η Ι 
 ·τιιΜεκιροιι€ιζειισιις..;ιιρμωιοιις γ
ρ ν Φορείς.ζπᾶῆιισεν έχουν ευθύνη ·ιιεΝθρ6- ·. Δ
γ;Πειικοιιρ_ΞΞναι@ίμα γι 7 ' ' '
γ> “Ε . ΜΝ οι ιιρμξιΚΟιιΜατική απόπειρα αναἑ
· _: ι: · , ΜΠΜνόΜΜ εΚῇενμένιις σιοικιισιι“ιι€ ·>
_ ω ”Μον5ίΜ“ ό Ανακοινώ·ιιἐκα=αιιέΜιις Μό
ιη ηΕπο-κατα~ιογιι°υΦ·ιιωργοὑΆθΜιιςιισύμε ζ
απο" ΚΜἑΜ°υ
_ η 7· ι 'Επειὸὁδιἀ ·ἑὸ ως Μ  γ
“ “ικ“·ε“= Με ι,ΜΒ“9°“ν9ν““εν9Ψ χ ι > 7 >ιιψειω“ωωωερο ο” ως:
›, -“°ΦΩ°ΦωΡ°Ψὺ""ἐ°Ψ“.Ε"°Ψ9"°Ψ Κ°Ἑ'°Τ  ` · ι ιιαίκηςιο.ιι·ΠΑοΚ.©οΜιιι ισως
ω ,Μή καιπροσθέτει:«ΤοιἐργΩ,,αιΜ.το·οιιρι · _~,Ι·Κ¦”"¦ωω "ΜΜΜ ¦ >
_~ εγραψε¦σκΜωειει και ιιρωτιινώγιᾶιεί ο Ξωιι-“ Ξ'
: '. Ξ'ὺ°“Μι “Μ=“Χώ©==Π=·Μ με την Με -ι '
“ > η _ιισιρῳιὶιῳ εῇῇιινικοιι ιιρ60σῳἰηῳ· '
ΣἡμΦωνα με ω"εωνικ6 Ξ"
. νρςΦεΜσ:οιΧ“Μτων ο οι»!
ε 1 _ ι γ Μ·νου·ν6= πανικό; '_ 'ναι. ~
Κ 7  γ οὶνρὐιιε~ρΒ η. ιιιιοψἑΦιωγια :
·τργιι6γκο;τιιςΩ ,γ 
- Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗ: Μ
η, ΣΗΜΑ ΟιῇἑΞβι ιιω εριν Μαι ω τ
Φωνή μας φροιισία ἐγώ ιιτεῇει63ιιω και
η ' ασιιείιιίεσιι τρ_νήιιεωἱω 7Π6ιιε να η
' αιιΜειεοιιμε και ρω·Ανρἰνιο για ΜΜΜ”
ειμῳιε¦ “ρὡωΜΜἑς· ~_
ε`.Ψ «Μ
ρΦει ο Με" ΜΜΜ" (σεΜϋα>2) . ' ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΜΑ :Η :ΝΠΔΔ Ξ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα