Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Βάζουν φωτιά σε Θράκη και ΜακεδονίαRecognized text:
`.ιετι*ιιΞι=·Ηκ τι αγν`ΡεοειΔονΣ 
~·- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ,
Όταν ο λαόε φοβότα1 τον
κυβέρναοα, Μάρκετ τυραννία.
Ότανυ κυβέρνυου φοβάται
τον λαό, υπαρχει ελευθερία! 
Τον κΣΑΒΒΑΤ
Τόμαε Τζέφεροον¦
3οε Πρόεδροε των ΗΠΑ (1801-1809)
ο” κι
γ; ,,
γι! ιι
ΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
τι σ1α  
ΕκΜΕΤΔΛΛΕγοΝΤΑι ΤΗΝ οικοΝοΜικι-ι κΔΤΛι>ΡΕγΣΗ ΤΗΣ χΩι=ΑΣ
. σνἀΦέρθ“κῳε ῖ<<κοτοπι£σμἑυ>ε
σε μουσουΠμονΜλμ8|0νόἙΜ μ λ -. Ι γγ . Δ '  
των κυνσὁαοΣκοαονόεπρεσβη8 ω Σ '  Μ Ι
(Φὡτό 6886) μίῇ"σε]ε Φόντο τον __ Ξ · ο ν ουμιιΠέκοντοι μεταξύτουε¦Χρ σαυγιτεε κτυΤιουν
χὁὸτΜ"8«Μ8ΥόΜὲΜσκεδονωε» γ «ΦΠ ῇ γγυου8>> και κάτοικοι επιτίθενται οτουε ξένου
ἶ ' Σελ.: 4
1 Γ Σελ.: 3
.Άρθροου_ΓιὡρνουΤρογκο
μ ΝεεΣΔιιΜιἩΣ£ιΣ Ἡ γ γ γ [
_ Μωρέ τι έχουν ΣΤΟΤΡ^ΠΕΖ' ο ` 
.ΜρΜ·--- ψοΦ°νεἱ κογΔΡΤΕΤο 'ι
Ϊ Σελ.: 2
ΥΠΕΓΡΔΦΗΗΣΥγΜΦΩΝ¦ΑΠΑΡΑΧΩΡΗἘΗΣη' ο ' ι ¦ 1 ,7 ` ο . ¦ ἶ ¦ ·:` _¦ ¦- /
τ η  Τ,  Ύ “«τΟΠαπαεΦρΜσκο5εδειεειισμΜκ9ΜοΡΩ | Με πωπω
Μ ι*ἐ-ἔ-? 5   ' Τιοοο6ιοφορετικόεειναιατιό;ουε Προκατοκου8του ι ρ¦ ,
^  `ι  “ ή τ| “ τ 7,77 τα  υ 8 ιιθριισκευιικιισυνει6ηση
 τι Τ ;| ε ι“ . ¦ ' ο ~ ἴ`:~Σελ.:4;
ι;¦ιι  - [  ειναι δωρο θεου»!
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΣτΕ
ΔικΔιαΝει
ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
Πρόο 3,7 εκατ. ευρω
στον ΜΜΜ Χοτ:ιιγι6ννιι
ο γ Για μία ακόμη φορά ο ΠξιΤιαε Φραγκίσκοὲ έκανε αισθΤιτῇ το διαφορα στο ύφοε και με θε·σ,ειε του σε σΧέστι με εκείνε9 των Προκατ6Χων του, μιλώνταε αυτήν τον φορα για το. .. σεξ. «Η
σεξουαλικίι ετιαφίι δεν μιτορεί να Περιορίζεται στον αναγκη για αναπαραγωγή», έγραψε, εκ
Π γρε  ΕΛ
Πλιἄσσονταε τουε Πιστούε αλλά και τον Παγκόσμια κοινίι γνώμη. ΕίΤιε «ναι» και λίιψιι θεί- - Η 8 6 Π μ | υ 5
Ή Σελ.: 16
Ϊ) Σελ.: 9
σε κοινωνίας από διαζευγμένουε Που έΧουν ξαναιΤαντρευτεί!
ο ναδίρ ιι διιμ0ικόιιιτα ῇ έ
ιι Ντέιβιντ κάμερο 
ο6έχτιικε τι ο Ποτ