Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÓÁÂÂÁÔÏ 9 - ÊÕÑÉÁÊÇ 10 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2016 - ÅÔÏÓ 41ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.065- ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Ôï… ôåñìÜôéóå ÷èåò
ï ê. Áìâñüóéïò…

Eöõãå áðü ôç æùÞ
ï Âáó. Êáôóßâåëïò

Ôñáãéêü ôÝëïò
ãéá áèëÞôñéá…

ÊáôÜ ÐáôñéÜñ÷ç êáé ÐÜðá

Èëßøç óôïí ÐáíáéãéÜëåéï

Ðíßãçêå óôï öáãçôü!

ÓÅË.5

ÓÅË.8

ÓÅË.8

ÌÜ÷åò óþìá ìå óþìá óôïí ÐåéñáéÜ
ìåôáîý ìåëþí ×Á êáé áíôéöáóéóôþí
Åðåéóüäéá óôïí ÐåéñáéÜ ìåôáîý ÷ñõóáõãéôþí êáé ìåëþí áíôéöáóéóôéêþí ïñãáíþóåùí
Σε πεδίο µάχης µετατράπηκε η
οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, στη
διασταύρωση µε τη Βασιλέως Γεωργίου, στον Πειραιά, στο λιµάνι
του οποίου έχουν κατασκηνώσει
πάνω από 5.000 πρόσφυγες και
µετανάστες. Μέλη αντιφασιστι-

κών οργανώσεων ήρθαν σε µάχες σώµα µε σώµα µε µέλη της
Χρυσής Αυγής.
Η αστυνοµία δεν πρόλαβε να
επέµβει, µολονότι βρισκόταν
στο σηµείο, µε αφορµή την προγραµµατισµένη συγκέντρωση

της Χρυσής Αυγής έξω από τα
γραφεία του κόµµατος στην οδό
Καραΐσκου, µε κεντρικό σύνθηµα «Οχι στην ισλαµοποίηση της
πατρίδας µας», µε αποτέλεσµα
να κλιµακωθούν τα επεισόδια.
Μία ώρα νωρίτερα, αντιφασι-

στικές οργανώσεις διοργάνωναν
αντισυγκέντρωση στην Πλατεία
Κοραή και πορεία προς το Λιµάνι
της πόλης. Στα επεισόδια συµµετείχαν και βουλευτές της Χρυσής
Αυγής, ανάµεσα τους και ο Ηλίας
ÓÅË.8
Κασιδιάρης.

Êïñýöùóç
ôçò áãùíßáò
ãéá ôïí
23÷ñïíï
Áãíïåßôáé áðü
ôéò 30 Ìáñôßïõ
ï Ðáôñéíüò…

Στο «κόκκινο» η αγωνία
για τον 23χρονο Πατρινό,
από την περιοχή της Έξω
Αγυιάς, ο οποίος αγνοείται από τις 30 Μαρτίου. Οι
οικείοι του φοβούνται ότι
µπορεί να του έχει συµβεί
κάτι κακό, καθώς δεν είχε
εκδηλώσει τάσεις φυγής
και δεν αντιµετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβληµα.
Την ηµέρα της εξαφάνιση
του φορούσε φόρµα, καφέ
αθλητικά παπούτσια και
ένα µπουφάν γαλάζιο, ενώ
είναι εύσωµος.

×ôýðçóáí
çëéêéùìÝíç
êáé ôçí…
Ýêëåøáí!

Για άλλη µία φορά, οι χρυσαυγίτες πρωταγωνίστησαν στα έκτροπα, καθώς σύµφωνα µε πληροφορίες µέλος της Χρυσής Αυγής επιτέθηκε µε σιδηρολοστό στο
τηλεοπτικό συνεργείο του καναλιού Ε.

Θύµα επίθεσης υπήρξε µια
ηλικιωµένη, χθες το µεσηµέρι, στα Μποζαΐτικα Πατρών,
όταν δυο νεαροί τη χτύπησαν, για να της πάρουν την
τσάντα. Η ηλικιωµένη µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο,
ενώ η Αστυνοµία αναζητά
τους δράστες, ένας εκ των
οποίων φέρεται να είναι συγγενικό της πρόσωπο.
ÓÅË.5

Óýëëçøç ôñïìïêñÜôç
áðü ôéò âåëãéêÝò Áñ÷Ýò

Óôá 6,5 äéó. ôá öÝóéá
Äçìïóßïõ ðñïò éäéþôåò

Åß÷å äñÜóåé óôéò åðéèÝóåéò óôï
Ðáñßóé, óôá ôÝëç ôïõ 2015

Στα 6,058 δισ. ευρώ αυξήθηκαν τα «φέσια» του Δηµοσίου προς τους ιδιώτες το
Φεβρουάριο 2016, έναντι
5,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο.
Στοιχεία που δηµοσιοποίησε χθες το υπουργείο Οικονοµικών, καταδεικνύουν
ότι το Φεβρουάριο οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις
της Γενικής Κυβέρνησης αυ-

Στη σύλληψη του Μοχάµεντ
Αµπρινί, ενός από τους βασικούς
συνεργάτες του Σαλά Αµπντεσλάµ στις επιθέσεις της 13ης Νοεµβρίου του 2015, στο Παρίσι,
προχώρησαν οι βελγικές Αρχές,
σύµφωνα µε το VRT, αλλά και το
πρακτορείο Reuters.
Ο Αµπρινί, Βέλγος µε καταγωγή
από το Μαρόκο και εδώ και καιρό

από τους πλέον καταζητούµενους
τροµοκράτες,
αναγνωρίστηκε
µέσω κάµερας ασφαλείας ότι επέβαινε σε αυτοκίνητο µαζί µε τον
Αµπντεσλάµ, δύο µέρες πριν τις
πολύνεκρες επιθέσεις του Παρισιού.
Εκτός από τον Αµπρινί, η βελγική αστυνοµία συνέλαβε κι άλλα
άτοµα.

ξήθηκαν στα 5,4 δισ. ευρώ,
από 4,8 δισ. ευρώ στα τέλη
Ιανουαρίου, ενώ οι εκκρεµείς επιστροφές φόρων µειώθηκαν στα 658 εκατ. ευρώ,
από 706 εκατ. ευρώ στα τέλη
Ιανουαρίου.
Τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθαν στα 287
εκατ. ευρώ, από 296 εκατ.
ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου.

«×éëéÜäåò
èá Ýñèïõí
áýñéï óôï
Óýíôáãìá
Σε εξέλιξη η πορεία κατά
της ανεργίας από Πατρινούς.
Χθες, διανύθηκε το τµήµα
από Αγίους Θεοδώρους έως
Μέγαρα. Σηµείο αναφοράς
και τελικός προορισµός το
Σύνταγµα, στην Αθήνα, την
Κυριακή. «Είµαστε εκατοντάδες και στο Σύνταγµα θα
γίνουµε χιλιάδες», τόνισε
ο αντιδήµαρχος Διονύσης
Πλέσσας.
ÓÅË.2,4