Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ω “ΜοινΑΔιι(ΕΣ τιι>οΣοοι>ΕΣ
 ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
οΡ00Δ0ΞΩΝΑΠΩΝ ' Ανοιξιατιιαι
_ Ϊ ι) ΜΜΜ
ν των πτοποιοπ
ι · · το Μο.
Αντιοξειδωτιιώ Δίαιτα
να ειτιῆἑξετε...
Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ
ΥΜΝΟΣ
οι ΜΜΜ Μ θΕ0ΤΟΚΟΥ
Εβδομαδιαία Αποκαῆυι·ιτικἡ Εφημερίδα · Σαββατο 9 Ααριῆίοα 2005 0 Δρ. Φὐῆῆοα 521 ο Τιμἡ: 3.50 € · Μ.ροτοεΚΗηίο.9τ
Νέα· και γυναίκεε το μεγαῆο 
στοίχημα για τον ΜητσοτακιΦ Ι
ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
 Ι Ποιοι εξεΒὲγαοαν
 η  Πρόεδροι στ15τοιιικὲ5
ΤαοεναριαΤοίπραγ1αωχρΜ 
7 ω4-7 "Στο
η ' “ί  Ι Συνέδριο _
Οι...κοριοιεδιωξαν αν χτίΖΟυμε Ό
του8τρο'ι'κανού5  τα νεα · ¦
. ·. ΝΔ»
«μ ' >·›ελ.ι2
ΕΝΦ|^Ἡἶ  ' Εθν·κἡ
 · Ενότητα
.  “ι Ι «Βαρὐτεροε» κατα 200 εκατ. ευρώ 
ΒΙἔ%ἶἔἔΜΜ Τον ιτΠΠρὡνουν ακριβα όσοι έχουν μεγαῆα Ι! / ί
ΜΜΜ  “Μ ακίνητα, εξοχικό ή πανω από δύο σπίτια .- ω.15 το "ο Κω"
Ετοιωιεταικα το>- Μι. ι 4
Εθνικό Πασιωτικο Μέτωπο
ΗΜ0έκ“0“Ξ0  ' ή ·` .· 1.000 εαρῶιι«οροφιί»% 
· · καιοοοῆο5ιωΔΧιΜ
απο Ποια και
ΒαρθοΠοιιαιο
Οι εκατομμυριοὐχοι 'Εῆῆιινεε
των @ο ταινια  ερθω»
. ί· Ἡ  |
-· ο 26. 63
Τι Ι· 3 πι · Δ
αθἩΜωἙ: _ Ουὐαιννκτον- πρωτου
Σφαφ6μ,στοΒαταανό , · αὁἡΘενοποκοΜῳω Ζ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα