Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΨΝΑ Η
" Μέι
ΛυιιιιιΠιιιιικύ: 70 Με. , έ `
 ιι «ιιιιυιιιι ιιιιιιιιι»
μ ' ΜΜΜ ιικύιιιι.·..'
Αρένα.,
'ΔΡΥ"ἩΣ ζ .
Νικο: Μθ(||θ,
Ό,τι ιιει5 . .
ι3,5ε Με τι: ι·ιΡοΣωι·ειι __ ὰ ·  ί
ι ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΠ" Ο' Ο Η
Ι . ;¦ΜἘ·-4 ν 
Ϊ ο ε " ιη' Δνυυιυυιι
Ατιορἰαεαξιονιε η 
ιιὡ5 τον ανέχεται Μ Ι ·- .η η ΣωΜρῇ° γ¦°
Με ΣΥΡ|ΖΑἩ Με ς _ “ * Μαιο ιιαγκρεαε
ΚΕΝΤΡΟΑΡ|ΣΤΕΡΑ η' η'  . με
κ 4 υιιιν Μήνα
ι ΜΝ' ΤΡΑΜ" Συνωσιισμὁς από μυσΤικἑς υπηρεσίες: 48 κλιμάκια
του "ΜΙΒ δουλεύουν για ξένες χώρες και 48 για ιδιὡιες τον
· Α"0 Το ΜΑΝΗ'
«Δίκαια σε ΜΒΜ
η η 2 ς ι·ιΑι:ει ι·ιΑΛι το ΜΝ ΜΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΜΑ κοΝτΡΑ "ν "Μ Μ»
ἑ `Υ“_ 'Λ Η   ΓΕρ^ΣιΜοΣ Ι
Ξ Σῖρ'μόγμὲνω κολυμΒιιθρα α ιι «φιλια» "ἑ^^^ΡἶΣ"Σῆ
ΞΙ` θ θ α °°ιιυωιιι ¦γ|_
έ:: σε δυο μπλοκ "ου Σ'λῳ°μ Τ°'8ρ° Ρε πισω Μ .
ἔ . Ασωπού" υ
ἔ ο Κυριακοε για "Ο μειρα ναν υχαριι "ε "ΜΜΜ”
ἔ: «ρΑΝΑΜΑ ι2-ι3-ι4 Σια ΜΜΜ ιο ΜΒΑ Σω 3]
ρ^ρΕκς» Ομάδα Μακ ω Μαξίμου
Ξ: κ 
4 ` ε  ω η” , Ύ ΦΗΜΗ πι πια
 ν "3 Τα·«θαυμαια»ιιιε ς Η Ελλαδα _ 
ἔ ΗΔιεθνής Των ^γ|°5 Παρασκευης | ιρωει τα 34-35 Μ'.Μ'
~ λαμογιων και Ι Ι ν λ.
Με., Τα πλοκάμια της Ποιοι παιρνουν παραγωγες ...μυα α Της