Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 8 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2016 - ÅÔÏÓ 41ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.064- ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Ôá ëåñùìÝíá ôá Üðëõôá
Τα όσα έγιναν (και γίνονται) στην τοπική «Νέα
Δηµοκρατία» τις τελευταίες ηµέρες, µε τις εσωκοµµατικές εκλογές, δείχνουν το τι επιδιώκουν
και ποιοι, αν το κόµµα τους, επανακάµψει στην
διακυβέρνηση.
Τα άπλυτα τα έβγαλαν µόνοι τους. Και είναι
τόσα πολλά τα λερωµένα, τ’ άπλυτα που έφριξαν, ακόµα και όσοι ανυποψίαστοι ψηφοφόροι
της γαλάζιας παράταξης.
Μερικοί µάλιστα αποχώρησαν και δεν καταδέχτηκαν ούτε καν να ψηφίσουν για την ανάδειξη
των τοπικών συλλογικών οργάνων.
Τα όσα καταγγέλθηκαν, ή ειπώθηκαν, ή έστω
ψιθυρίστηκαν στα πηγαδάκια όχι τόσο για το τι
έκαναν, οι διεκδικούντες τα τοπικά οφίτσια, ως
κυβερνητικά στελέχη στο παρελθόν, αλλά και
για σήµερα που δεν είναι στην κυβέρνηση.

Στα µέσα και στα έξω εξακολουθούν να είναι
και αλληλοβολεύονται παρέες και συγγενολόγια
έως τρίτου και τέταρτου βαθµού, δεν παναρθει
στην κυβέρνηση ακόµα και ο Βούδας οι «δουλίτσες» τους πάνε πρίµα.
Και όλα αυτά, γιατί εδώ στην χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας, η πραγµατική εξουσία, δεν
είναι στο Μαξίµου, στα υπουργεία ή στις γραµµατείες, αλλά στα πολυπλόκαµα κυκλώµατα µε
οριζόντιες και κάθετες δοµές.
Το πολυδαίδαλο κατεστηµένο δρα αυτονοµηµένα, όχι µόνο από την κυβέρνηση, αλλά και
από την ίδια την κοινωνία.
Την κοινωνία που µατώνει και πληρώνει (µόνο
αυτή) την κρίση.
Το είδαµε, το εισπράξαµε αυτό και από την
ατµόσφαιρα που διέτρεχε την κοµµατική σύνα-

ξη εδώ στην Πάτρα.
Το θέµα που κυριάρχησε ήταν το ποιοι και που
θα βολευτούν αύριο και τι κονέ θα έχουν µαζί
τους.
Μέσα από αυτόν τον ανταγωνισµό και το πολιτικάντικο αλισβερίσι, βγήκαν και τα λερωµένα
τ’ άπλυτα των διεκδικούντων, τα κοµµατικά οφίτσια και όχι µόνο.
Υ.Γ.1: Εδώ ισχύει το… εξ’ όνυχος τον λέοντα για
την ολική εικόνα της γαλάζιας παράταξης που
τροχάει τα στοµωµένα από την πολυφαγία δόντια της για νέες µάσες.
Υ.Γ.2: Όχι ότι τέτοια, ή παρόµοια, φαινόµενα
δεν συµβαίνουν και σε άλλα κόµµατα αλλά αυτό
είναι άλλο κεφάλαιο.

Óôï äñüìï 105 åñãáæüìåíïé
óå åðé÷åéñÞóåéò ôçò ÐÜôñáò

Ìá÷áßñùóå
ïäçãü ãéá
áóÞìáíôç
áöïñìÞ

Áðü ôï ïñéóôéêü êëåßóéìï ôçò «ÇëåêôñïíéêÞò» êáé ôéò åðéêåßìåíåò áðïëýóåéò, óå ãíùóôÞ
áëõóßäá óïýðåñ ìÜñêåô, ôïðéêþí óõìöåñüíôùí, ðïõ èá ãßíïõí ëßãï ðñéí ôï ÐÜó÷á

Óôï ÷åéñïõñãåßï
ôï èýìá, óýëëçøç
ôïõ äñÜóôç...

Διευρύνεται, κυριολεκτικά εν
µια νυκτί, το ήδη ιλιγγιώδες ποσοστό της ανεργίας στην αχαϊκή
πρωτεύουσα, εξαιτίας του οριστικού «λουκέτου» στην «Ηλεκτρονική» και των επικείµενων
απολύσεων σε γνωστή αλυσίδα
σούπερ µάρκετ, πατρινών συµ-

Συνελήφθη ο οδηγός
που µαχαίρωσε στην κοιλιά έναν οδηγό, µέρα µεσηµέρι στην Πάτρα, µε τον
οποίο
διαπληκτίστηκαν
για την... προτεραιότητα!
Ο τραυµατίας υπεβλήθη
σε χειρουργική επέµβαση,
προκειµένου να του αφαιρεθεί το µαχαίρι από την
κοιλιά.

φερόντων, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν λίγο πριν το Πάσχα.
Σηµειώνεται, δε, ότι στο υποκατάστηµα της «Ηλεκτρονικής»
στην Πάτρα, εργάζονται 25 άτοµα, ενώ σε πανελλήνια κλίµακα,
η εταιρεία διαθέτει 450 εργαζόµενους, που σηµαίνει ότι εκα-

τοντάδες οικογένειες ανά την
επικράτεια, θα αντιµετωπίσουν
εφεξής οξύ οικονοµικό πρόβληµα -δοθέντος ότι δεν είναι εύκολο να βρει κανείς δουλειά στις
µέρες µας.
Σε ό,τι αφορά την τοπική αλυσίδα σούπερ µάρκετ, σύµφωνα

µε καταγγελίες του µέλους του
Δ.Σ. των εµποροϋπαλλήλων Πάτρας, κ. Παπασηµακόπουλου, η
εν λόγω εταιρεία επιχειρεί παρανόµως να «ξεφορτωθεί» παλιούς
εργαζόµενους και να προβεί σε
προσλήψεις µέσω voucher.

ÓÅË.2

Áãùíßá
ãéá ôçí
åîáöÜíéóç
23÷ñïíïõ

Eνέκρινε τη µεταβίβαση, µε οµόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, των αεροδροµίων Κέρκυρας, Ζακύνθου,
Κεφαλονιάς και οκτώ ακόµη, στη γερµανική εταιρεία Fraport AG. Υπενθυµίζεται ότι υπήρξαν αξιοσηµείωτες αντιδράσεις γι’ αυτή την
εξέλιξη, ιδίως από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.
ÓÅË.2

Δεν έχει δώσει σηµεία
ζωής εδώ και 9 µέρες, ένας
23χρονος Πατρινός, από
την περιοχή της Έξω Αγυιάς,
στην Πάτρα. Όπως δήλωσε η
µητέρα του στην Ασφάλεια,
ο γιος της έφυγε από το σπίτι στις 30 Μαρτίου και έκτοτε δεν έχει ξαναγυρίσει. Σηµειώνουµε πως στο παρελθόν δεν είχε προβεί ξανά σε
παρόµοια πράξη, ενώ ήταν
καλά στην υγεία του.
ÓÅË.8

Åôïéìï ôï ãÞðåäï
ôïõ Á÷éëëÝá óôçí ÁãõéÜ

ÊëïðÞ äçìïôéêïý
õëéêïý áðü áéñåôü

Ôá áðïìíçìïíåýìáôá
ôïõ ÌáêñõãéÜííç…

Áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá Ä. ÅëëÜäïò

Êëåéôïñßá: ÓõíåëÞöèç…

Óôï èÝáôñï «Ëéèïãñáöåßïí»

ÓÅË.7

ÓÅË.5

ÓÅË.11