Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Κάμφθηκαν οι αντιστάσεις της αγοράς, έχασε τις 560 μονάδες το Χ.Α.Recognized text:
Ξ? τα· · · .δε-ι; 9' ›ἔ=Ρ
Μ δ. :Ϊ _:ἔ;_
ή.. .ε ω
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
. .Ι κή'- ι"-Μ_$-$·· -_ Μ ΔΔ .-- -.
ΓΔ. 554¦12
ο ...·.
5.; .  γ γ  !-”.  . _ _. τ
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡ|Λ'ΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 27ο
.·Μ·· ω· _·_ΠΜ”- ί -.ι.ω·__-Μ··-Δ”ωΜ---·-->:7
Τ|ΜΗ 1,5 €
. ..ι-.- .·<-·^- 7)“:-·Δ'·'__·`- τ
Γενικός Δεικτης Κινηση Μετόχων
ΜΜΜ  _ Μ Με: 84
ΜΑΜ...  _ Μ .......  ....................... .,
γω ΜΜΜ Μ _ Μ “Μα 56
ωσΑΜω  _ Ά Ψ ...............  ........................ 
ΜΜΜ _ 8 εἴ” 17
"Μ  ΜΜ_Μ·χΑ ·: _ 102 Μ Μ Μ Η ..................................... ..
νπΕκνψιΞ ΣΓ|Σ Π'ΕΣΕ|Σ ΚΔ' ΤΗΝ ΑΒΕΒΑ|ΟΤΗΤΑ το ΕΛΛΗΝ|ΚΟ ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
ΚΑΜΦθΗ|(ΛΝ Ο' ΑΝΤ|ΣΤΛΣΕ|Σ
της αγοράς. εχασε τις 560 μογά6εςτο χμ.
Δεν θα «οιακοηεί» η πτώση εάν δεν υπάρξουν
Γ. Σταθάκης: Ανάπτυξη
στο β' εξάμηνο
Στην κρίση του ΔΝΤ η απόφαση
παραμονής του τα. ο
Ο Ο"(ΟΝΟΜ|Α
Σήμερα θα τεθεί στην κρίση του
Εστοννστκίησ στσυρ η εηηηνική πρόταση
κάηυψης του κενού του 4.8 όιο. ευρώ
. . Εγκηωβισμένο στην
.ι “  :αβεβαιότητστο ΧΑ.
ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-5
ετά από ένα σερί πέντε πτωΜ τικών συνεδριάσεων, το ΧΑ.
δεν κατάφερε να διατηρήσει
την στήριξη των 560 μονάδων, υποκύπτοντας σπςπιέσεις του συνόλου των
δεικτοβαρών μετοχώντσυ,οισπσίες έ
“ ` κλεισανμεσημαντικέςαπώλειες.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
τι με απώλειες 1 ,27%, στις 554,12 μονά; δες, ενώ κινήθηκε μεταξύ 553-562 μο
νάδων ή από το -1,41% έως το
+0,29%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα
48,1 8 εκατ. ευρώ, σ όγκος ανήλθε στα
69,27 εκατ. τεμάχια, ενώ διακινήθηκαν 1,59 εκατ. τεμάχια μέσω προσυμφωνημένωνπράξεων.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
έκλεισε με απώλειες 1,70%, στις
150,66 μονάδες, ενώ στο -0,29% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Μια (Σερ
και στις 608,66 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες
3,04% στις 39,92 μονάδες.
Αν και χθες το ΧΑ προσπάθησε να αντισταθεί στην αβεβαιότητα, τελικά
υπέκυψε χάνοντας τα επίπεδα των
αποτεηέσμστα στη οιαπραγμάτευση
συνεδριάσεις. Άλλωστε ήταν μια αναμενόμενη εξελιξη, καθώς ο βασικός
καταλύτης της αγοράς, η ολ0κλήρω
ση της αξιολόγησης, δεν έχει ακόμη "ενεργοποιηθεί' για να δώσει την πολυπόθητη ώθηση στην αγορά.
Έτσι, χθες, ήταν η πέμπτη σερί πτωτική συνεδρίαση, κατά την οποία τροφοδοτήθηκε και πάλι ένα αρνητικό
εεηιίιηεητ. Ο Γενικός Δείκτης έχασε τις
560 μονάδες, ο Π5Ε 25 έκλεισε στις
150 μονάδες και οτραπεζικός απώλεσε τις 41 μονάδες. Αυτός είναι ο τεχνικός απολογισμός της πενθήμερης
πτώσης, η οποία δεν θα 'διακοπεί' εάν δεν έχουμε κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης.
Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, μπορεί η αξιολόγηση να μην κάνει τη μεγάλη διαφορά στην οικονομία, αλλά θα
βοηθήσει να ισορροπήσει ο τραπεζικός κλάδος μπαινσντας στο Νανα και
πιθανόνηχώραναουμπεριληφθεί στο
ΟΕ, εξέλιξη που θα της δώσει τη δυνατότητα να βγει στις αγορές και να μην
560 μονάδων, τα οποία με τόσο κόπο εξαρτάται από τους δανειστές στις λήυπερασπίστηκε στις προηγούμενες ξειςτωνομολόγωντης. ΣΑΒ
Προς αναθεώρηση Μ. Σάηηας: Επιστροφή
το σύστημα ασύηου στην κεροοφορία το 2016
Προτάσεις Κομισιόν για πιο όίκαιο σύστημα Για την Πειραιώς, με μειωμένες προβΠέψεις
κατανομής αιτούντων σούπα Στ ι. ο - Τι εκτιμά για την αξιοηόνηση οι. 7
Ενεργοποίηση
έξι προσκηήσεων
μεσω νέου ΕΣΠΑ
:ται ζι¦ς,ετσ
ι. __ ,
ειναι· 8,σοο€ .5
. Γιατί ήταν η Μετοχή
γ της ημέρας τα. τα
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησσν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμπήό
Σελ. Νά?
Νέα πρόγραμμα
από την Τράπεζα
Πειραιώς
Για τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας τα.:
|ΝΛΟΤ:
Εξαγοράζει το
49% της Ευτοσθτ
Εόραιώνει την παρουσία της
στη Βουηγσρίσ οι.. 9
Εγκαινιάστηκε
η νέα μονάόα
της ιεηαίε+θγς
Μεταφέρθηκε από την
Εηβετίσ στην Κόρινθο τη, τι
Εγκατσηείπουν
το ασε' Ριπές
και Α"θΓ98Π
Υψους 160 όισ. όση.. Πόγω
νέων κανόνων στις ΗΠΑ ω. :Ο
Ο )(ΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “13-30