Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αγκάθι η στάση του ΔΝΤ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠαίτετηΡοτίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
ΠΡΟΛΗΨΗ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΑ ·ι·ιΞΧΝικΑ ΕΡΓΑ
Φ €ι·Ξοηοη·ιίε
ννιλινν.εταοηοιηία.αι°
ΠέμΠτη '7 ΑΠριλίου 2016 /τιμΠ: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕΠιΧιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.037
(Μείωση Μάιο
Ο' ΞΕΝΟ|
|ΣΧΥΡΟΤΕΡΟ|
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Μ ΑΜΗΝ Μπι·
ο εινα Ναι·Κετίηε σαιτ" της Αιι·εαίυ5 στη «Ν»
σημερα στη Ν
ΟΛΑ ΤΑ ΠΥΣΤ||(Α
ΠΑ ΠΣ ΦΟΡΟΛΟΠ|(ΕΣ Δ|·|ΛΩΣΕ|Σ
/ Οι νέοι κωδικοί Που ΠρεΠει ΠροσεΧθουν
στα φορολογικό έντυΠα
| Οι αλλαγές στους κωδικούς
των εντυΠων και τι ΠρέΠει
να Προσέξουν οι φορολογούμενοι
| Ποιοι φορολογούμενοι ΠρέΠει
να συμπληρώσουν και να υΠοβαλουν
και τα εντυΠα Ε2 και ΕΞ
/ Οι τέσσερις φόροι Που θα βαρύνουν
τα φετινό εκκαθαριστικά σημειώματα
/ Αγνωστος ακόμη ο αριθμός
των δόσεων Πληρωμής του φόρου
| ΑΠοΧΠ αΠό τη διαδικασία υΠοβολιίς
των φορολογικών δηλώσεων
κηρυξαν οι λογιστές.
εγκόκλιοι
ΠΩΣ Δ|·|ΛΩΝΕΤΑ|
|·| ΑΠΟΖ|·|Π|ΩΣ|·| ΣΕ ΔΟΣΕ|Σ
ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣ|·|Σ
ΠΟ|ΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΩΝ ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΣΕΩΝ
ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡ|ΖΟΝΤΑ|
ΠΑ ΦΟΡΟ-ΕΚΠΤΩΣΕ|Σ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ: ΕΠ|ΣΤΡΟΦ|·|
ΣΕ ΚΕΡΔΟΦΟΡ|Α ΑΠΟ ΤΟ ΞΟΤ 5 >13
ΕΣΠΑ: ΑΠΟ Σ|·|ΠΕΡΑ Ο' Α|Τ|·|ΣΕ|Σ
ΠΑ ΠΟΛΥ Π||(ΡΕΣ ΕΤΑ|ΡΕ|ΕΣ >6
ΠΡΟΣΦΥΠ|(Ο| ΚΑΤΑΥΛ|ΣΠΟ|
ΑΛΥΤΟΣ Ο ΤΟΡΔ|ΟΣ ΔΕΣΠΟΣ >36
ΡΕ|ΖΕΠ - Α|.|.ΕΠθΑΝ
ΠΡΟΣ ΝΑΥΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔ|Ο
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣ|·|Σ ΤΩΝ '| 60 Δ|Σ. >38
[κυβέρνηση] Συ ζητεί δύο κείμενα συμφωνίας, ένα με τους Ευ ρωΠαίους και ένα με το Ταμείο
Αγκάθι η στάση του ΔΝΤ
Οι έως τώρα διαΠ ραγματεύ σεις δεν φέρνουν δόση στην Ελλάδα
Η αγορα απέναντι στην κυβέρνηση
ΣΕΒΕ: Η χώρα δυστυχώς
θα οδηγηθεί σε τέταρτο μνημόνιο
Για τη σύνταξη δύο ξεΧωριστών κειμένων
συμφωνίας, ένα με τους ευ ρωΠαϊκούς θεσμούς -τον Ευ ρωΠαῖκό ΜηΧανισμό Συἰριξης, την Κομισιόν και την Ευ ρωΠαῖκά Κεν
τρικά ΤράΠεζα- και ένα
δεύτερο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα εργαστούν η ελληνικη διαΠραγματευτικά ομάδα και
το κουαρτέτο μέΧρι το αΠόγευμα της Κυ ριακης. Αυτό
αΠοσαφήνισε αργά Χθες
το βράδυ ο υΠου ργός Οικονομικών, Ευκλείδης
Τσακαλώτος, μετά την ολο
δύο κείμενα συμφωνίας «με τα οΠοία θα
Πάμε στην Ουάσιγκτον την ΠέμΠαι και εκεί
να διευρυνθεί Περαιτέρω η συζητηση και
με άλλα θέματα, όΠως είναι η διευθέτηση
του Χρέους». Την αΠόλυτη ανάγκη εΠίτευξης συμφωνίας σε τεΧνικό εΠίΠεδο, μέσα στις εΠόμενες μέρες, μεταξύ της κυβέρνησης και των εΠικεφαλης
των θεσμών στην ΑθΠνα,
εΠισημαίνουν σε όλους
τους τόνους στις Βρυξέλλες, ώστε να μΠορεί να
υΠάρξει συνέΧεια στις συ
κληρωση της Πρώτης ημέ- , ναντήσεις Που θα γίνουν
ρας των διαΠραγματεύσε- Τι δΠλωνει| στο Περιθώριο της εαριων, με τις συζητησεις να ο Γ· ΚατρΟνΥΚαλ0ς νης συνόδου του ΔΝΤ (ί 5διαρκούν ΠερίΠου τέσσε- ΟΒΙ «Ν» 1 7 ΑΠριλίου]. Σε ό,τι αφορις ώρες. «Αυτη η συμ- γ γ ρά το ασφαλιστικό, αισιοφωνία δεν φέρνει δόση, “Η ελ?ιΠν'ΚΠ οικονομια, δοξία υΠάρΧει στο υΠουρδιότι υΠάρΧει αυτη τη στιγ- ε'νο' ΗΟΜΕ νο ἔ"'στρεψε' γείο Εργασίας, λόγω των
μη μια διαφωνία, Η Γερ- σε ρυθμους ΟνΟΠτυἔΠς, δύο αΠαντητικών ε-ηι:η18
μανία και άλλες Χώρες θέ- οΗεσως 2 Που έστειλαν οι δανειστές,
λουν το ΔΝΤ μέσα, και άρα μολ'ς,τελε'ωσε' , Το ευ ρωΠαῖκό ε-1ηαί1 ΠροΠρέΠει να συμφωνΠσου- η Περ|οδΟς οβεβ9|Οτ'πος σεγγίζει τις ελληνικές θέμε και με το ΔΝΤ και με Που σημοΤοδοτε| σεις. Αντίθετα, το ΔΝΤ στο
την Κομισιόν και το Ευ1·ο- η εΚΚρἔμΟΠπο ¦ ο-1ηαιΙ του ζητεί εΠιΠλέον
βουρ» δηλωσε ο ΥΠΟΙΚ της Πρωτης οἔ|ολογΠσΠς| μέτρα μεταξύ των οΠοίων
Ευκλ Τσακαλώτο · ΟΠω · η οΠο|ο Π|στευω και η κατά 7ηση των συν', '- ¦ γ, ς· , ς ότι θα ολοκληρωθεί , , ω. _ _
ειΠε, στοχος ειναι κατα  'Όλο σύντομο)! ταξεων|Χηρειας για τους
διαρκεια του Σαββατοκυ- δικαιουΧους κατω των 57
ριακου να συνταΧθούν τα ετών. >3, 4
[ΕΥ] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Ι Ι ¦
« » ξ Συ ωνιε
Χοροί ε “ΤΕΡΜ ι9Ε'ἑρδ¦σ.ἑοι.
και συγχωνευσεων αΠο τα
Ι εΠενδυτικα
στην Ελλαδα κρατικό ταμεία
Στον Χάρτη εξαγορών και συγΧωνεύσεων στην ευρύτερη ΠεριοΧη της Νοτιοανατολικής Ευ ρώΠης εΠέστρεψε το 201 5 η
Ελλάδα, με Ζ αΠό τα ιο μεγαλύτερα εΠιΧειρηματικά άεέι15 της ΠεριοΧης να αφορούν τους ελληνικούς εΠιΧειρηματικούς
ομίλους των ΡΙιιιτΠιατ11εη και 5&Β ΒιομηΧανικά Ορυκτά. Βέβαια, με δεδομένο το
κακό κλίμα στη Χώρα, οι συνθηκες δεν
φαίνεται να ευνοούν Περαιτέρω τέτοιες κινησεις, αν και συνολικά εκτιμάται Πως
υΠάρΧουν οι ΠρουΠοθέσεις ώστε φέτος
να σημειωθούν συνολικό άεα18 της τάξης
των '7 δισ. ευρώ. >ί 3
το α' τρίμηνο
του 20! 6
ΕΞΑΣΦΑΛ|ΣΕ
ΑΥΞ|·|ΝΕΝΑ
ΕΣΟΔΑ
2,2 Δ|Σ. ΕΥΡΩ
ΤΟ Α'ΤΡ|Ρ||·|ΝΟ >4
ΣΕΤΕ: 230 εκατ. ευρώ το εΠιΠλέον
κόστος για τον τουρισμό
ΞΕΕ: κάθε νέα εΠιβαρυνση
είναι εκτός Πραγματικότητας
ΕΣΕΕ: Μία στις δυο μικροεΠιχειρησεις
φοβάται το ενδεχόμενο «λουκέτου»
Ο|Ν0ΠΝΕΥΝΑΤΩΔΗ: Η αυξηση φόρων
θα διογκώσει τη φοροδιαφυγιί
Ε|ΣΑΓΩΓΕ|Σ ΑΥΤ0|(|ΝΗΤΩΝ: Μείωση
κρατικών εσόδων 50-60 εκατ. ευρώ
Κ|ΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Εως ί 70 εκατ.
οι αΠώλειες για το δημόσιο ταμείο
Τι Προ βλέΠει
το νομοσχέδιο
για τους
αγροτικούς
συνεταιρισμούς
Μάταια Πε||α$]
ΕΠιστρέφει
σε εΠενδυτικη
«ρότα»
Σε νέο κατάστημα εΠενδύει η
ΡΓαΙζτίΚεΓ ΗεΠα$, ισΧυρός τετειίΙετ στην εγΧώρια αγορά τεΧνικού εξοΠλισμού, Που φέρεται να έΧει υΠογράψει οστετικη
σύμβαση για ακίνητο στη Ρόδο, εΠεκτείνοντας έτσι το δίκτυό
της στη νησιώτικη Ελλάδα και
αυξάνοντας τον αριθμό των φυσικών σημείων Πώλησης του
δικτύου της σε 15. Παράλληλα
εξετάζει την εΠέκταση της στην
Ανατολικά Αττικη και τη Θεσσαλονίκη. >14

Τελευταία νέα από την εφημερίδα