Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μουσε υπολληλος της λοἔοοη στις εκλογές της ΕΠΣ Ζοκυνθου κοι προοωοο ογνωστο με το ηοὁοοφσιμο του νησιου · Πομοτυηἰες κοτ στην Ποροὁοοη των πληρεξουστων · Τεβεκέλης. κωνστσνττνου ηηγον εκὁοομη στη ΜΜΜ; · Ποιο
ητσν η ὁμοση του Ποννη Ποηοὁοηουλου: · θσ οσχσληθετ κονεἱς με το δυο θυμστο ξυλοὁορμου; · Είχε ενημέρωση ο Κοντονης; Κω ον είχε. ο ἑκσνε γι' ουτο: · Γ|σττ ὁεν ηοοεμβοτνετ ο σθληηκος ετοογγελὲος μετο ης κοτογγελτες Κουντο:
7ΛΠΡ|Λ|0Υ20Ι6. “ . , _
Κοθττμερτνἡ Πκτω κοτ μπι... Σεοκουφωτη
ΜΜΜ Εστω. ὲμετνον ντο το..¦ οηολυτηοτο”
Δρ Φύλλου Ι 728.
Τιμη '80 0 . .
Νο μην ολωνιζουν λογτκες μου
ΠΣ" δ?ΊΞ·3700
 ] Π "Μ Μ θοηομοη£μηουν οε...Σικελ'ο
77'792 37000 | Ι Κ σ Ι
. Μ η
Πτον φοβίζουν τους ότοττητὲς
“Νοε φορά
αποδεικνύουμε
στο Μου γτοτί
ηημομε τον τίτλο”
“λίΠτττοτροφ1κο ένο ΟτΘΧττ,
Σ).ττἰζω οτ1ὁΞνθο ουμΒεἱ“
“Ττμομε τη φονὲλο.
οεοτμένουμε το κυπελλο”
· θρίαμβος λ 
στ ΣτΠ του Ηρακλη, με ομγἶο του ηγέτη
λ - @Δ ·
_ ο του ὲΜἄἶγκολορΞς ΝτουρμοζῖΙντἑΥὲ  ΚΜ
· 3η οεΡἱ νίκη στη Θεσσαλονἱκη| οστού μ  
ΜλΜϋΜκΜΜοτοΜΝ
ΜΜΜ· “ΜΜΜ-πο·
κολοτΜκΜοωμΜΜπ'·
ΜωωΜω““ οΜν
ξ Μ · ·" · . 
του" - 
·Ι *τ κο· [·28 υΕΣΣΜ0|||Η·
; Η 4 ΠΙΑ η ΜΗ“λΕκ.ηΛο.-35υλοκΙ·2οντκες η ΜΜΜ:
 7ῦ “| Δ . _
;οε 28 μοτς. με +57 γκολ ο θρύλος 
λιμὲνὲτ του Πλ" στο Ρέντη · Με Προσωπικη
ηοοἑμβοοη κουνωνη ηΒ“ωοητΜ
 ·_ _ ,γ - Ι .τὰ τ 4 ~ Κ χειροτερο·λοκηεμφον·οητουΒουλου[ηττοΙ·3Ι.
Ξ Ληι'Βονος Ρ Μονοηνερη Το“ςκοστοετ ¦ Τρέμουν η :Ψ ΠΦ00τονντκ < η' ολλοαυριοοτοΡὲντηΠ8:0υ|Πκο8τοτοτυλυπη
έ ` ~ 7 "Δ “
ωορϊωνης.ω¦ τλὁρομηστη Ξ” "στολοκκινο” τ τονγίγσντο λ τ·|νοττο έ ¦ Η;)
φΠόξ“λΒΥΜΜ ἔ Θε"“^ῦ"^η , ξ Εως” λ "ΜΜΟ ΠΠΤΠΒΗΜλΓ|Μυ 4οΝΤλλλΠλλΠΠΠΠΥΝλ|ΚΕΣ3·ΠΤΠΝΠλΝΝΕ|λΚΠ