Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
οι οτι-Μο· και οι Δωρο· το «οηΛο» τον ιτΜον ἑἔἰΐΞε»
πιτ ηοποι·ΜιΑ: Για τοκ ηΜΑ:ιο· .ιό 
· Τι ακριΒὡ8 τμόχνει η ΑΕΚ στην |Βηρική... · Γιατί α Αργεντινόε παραδέχεται τον Στραματαόνι <- τ· Αμπέντ
ΣΥΜΒθΜ|0
...ΒΛΣ|Λ|Λ ·
ΜΝ ΜΑΚ και... αδιάφορος
· Πανω και από τον
 ι ο Με 'ντέγιε και Ντουρμόζ Πήρε
Δ ἶ1  κῇσου5! διηῆό στο «Καυτανζόγῆειο» (0-2)
Η... διαρροή στην θεσσαῆονίκη για
πρόταση του ΣαΒΒίδη στον 0υρουγουανό ε;
Η αντίδραση του 'Βόν, η διάψευση και
οι «ησνηρέε» σκέψειε στου5 δύο
«Δικέιραῆουε» για «ηρόσινο»... συμφέρον
Η «συμφωνία κυρίων» Μεῆισσανίδη
ΣαΒΒίδη να μην «χτυ_ηουν» κοινουε στόχουε
Ανεβόζουμε τι5 τιηοδόσει5 στο Γιουρόηα Λιγκ ε :Ν ·
Β '7 πραταχιιι
_ , '” ΠΡΟΤΑΣΗΣ
¦ ί ” “ Ρ "Α 2 ο Πὡε τουε αφησε με
ΜΕΡΕΣ την όρεξη ο Οῆυμηιακόε
.. Στον ¦Μο»
απο Ω “ωρα ναό γ   Με ϊ
" · Γιατί τρενόρει
την ηαραμονη του
Μεγόῆεε ευκαιρίεε στα Α «ζευγαρια» @ιΓ"Η
τησ διοργόνωσηε Προτόσει5 
για όῆα τα γούστα με συστήματα ` Μ
για... ειδικοὐε στον τζόγο
ΞΥΡΠ^'ΓκΑ: «ΚΑΘΑΡ'ΖΟΥΝ» ' Π ι ν · 
ΤΑ    ' · ·0ισκέψειεγια
την επιστροφη του