Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
μίνι· μνι·ντινμνπιινι·ντ
νεαιιννενεινιίειιίιιπν...
Γραφειο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Μελ. 2
Η μερα παν ιι νικ
εννοω μπαμπα
«πείμαεαν» τα ΕΝΠ!...
περί παιαιπταε · 
` Γραφειο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ
·Σελ. 32
Αθ^|·|Τ| ΚΗ
ΠεμΠτΠ 7 Απριλιου 20ι6 / Φυλλο 1149 (2349) / € Ί .30
Λαβροε ο Σταύροε Κοντονίι8 σε χθεσινή γραπτή του όπλωσπ:
«9 μεμε( αναμενννν αιιιν ΕΜ»!
Το πόγιοαμα στ φιλικόοροσπμο στο βομβαρδισμενο Βελιγράδι
«ΛΗΑΜεινο ΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟ|ἩΣΕ| ΗΣ Δ|ΑΔ|ΚΑΣ|ΕΣΑΥΤΟ-ΚΑθΛΡΣΗΣ, . .
οποΣ Με ΣΑ ΦΗινειΑ 2Ηι“ΗοΗκε ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΗΣ 30ΗΣ ΜΑΡτιο γ. ' Τ° Χω""ό "Ρ κ°°"Φ"'?8 Μι"
Σε Αιντιο£τΗ Περιπ τοΣΗ ΘΑ ειινΑι ΜΟΗ/ι ειΣπκΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ από Ιον ΜΗ "ΜΜΜ ·
ΠΑ οτι οΑ επιο ΥΛΑΣΣΕ| το ΜΕΛΛΟΝ ΠΑ το εΜΗινικο ποΔ οΣοΑιρο, ° Σ“ΜΒΠΜ αφιέρωμα από τον Μπι
το οποιο Η ιΔιΑ εφερε Σε Α ντο το ΣΗΜειο» των Πε·Μων τον Ονειρα·
ΑΠΟΚΛΛΥΠΤ|ΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ _'
Η περίπτωσπ του 27κρονομἰΑργεντινοὐ αριστερού μπακ  Ά
(αλλά και στόπερ) ποθ ανήκει στπν Βαλένθια και αγωνίζεται
δανεικοε οταν Λεβαντε, απασχολεί τον «Ενωσπἑ› · Εξακολουθούν
να «παίζουν» δυνατα για τπν“αμσνα, οι ΡΑΦΑ (αριστερόε μπακ
ῖΠ8 Ακα6εμικα), ΤΑΒΑΡΕΣ (σέντερ μπακ τπε Εστορίλ) ,
· Μι"
> . Κ
 εἰ . δε δεύτερο"πλανο
'ΜονἩ_ὅἶπρθὡει;
των ινῖίΑκιτΕ,ἩεΔΐοῦ
. τ, ι μονινο,ΐτὅγΡἱῇο
Θ: . *πομπο
θα «τσεκαριστεί»
και ο Βιι·ιΜΜπἶ
 !τπν αμμωνία
`“ νια ΜΗΝΩΝ...
...θα πανε οι ανθρωποι
τιι5 Δεκ, αλλο δεν είναι . . ο "Φ"ΠΞ"(
ι ἐ ακομασίγουροτο ποτε ' |'ιιιμμμθ8ς
μ¦ψ' ι·
Μῇ]© ΕΠ@ἶ@Γ@