Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΛΗ ΕΠ·Τγχ|Α :ῖ6ΙΧΜΠΝ
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Ύ 69
ΑΜΟΛΟΥΕΦΞ ΠΑΝΑΘΗΝΑΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ χορΗΓοΣ
Τ · Η Δ ἶΕ Υηἶ'“Θ^ω Ἡ'·':Ἡ (ΕΤ“Ξ.ἑβ: ΜΝ' “ΓΓ :< Ύ!! ` `Με” `
>'“Ε ““Ξ“ζῖΔΒἐΞΒ=Ἑΐ·κ“¦ωε35Γ·Ψ
Με ΜΝΠΑΝΤ'Ν0ΥΠ0ΛΗ Αποστολή:
¦*_ Δ···τ··ικπκΙοι
. έ “ΜΗ
 πΜΜΝΜκω
ὶ8.3ομ.μ.ωνωω_ ' ·  _ η  
ΕΘοΐοτοε.9τ/ _ ~ ~ ~ 3' Ν ' "Ψ ' ' `
Ν:ΕΡΤ·2 
κ "` _
ετε; ξ:
ΜΕΙ3'|Λ|ΚΤΕΣΠΗΝΜΜ
Δ·ΜεκκωΜΛωπ
¦· ωστε πΑωΜΜΛ
κΑΒτΑΣτογΜΜΜΣ-κΜΗ
Πωσ ΜγωπΜγκΒΑ ΓΜΠΛΜΜω“
ἔλ8 Π0ΛερΜΡσΜσ
ΠΑ ΦπΜΓΜωεΣ
ΗΕΜΦΗΜΕΤΜ
 ' Ψ _ ΠΜΜ
Δ ε έ ἶΪ* ἔ_Ρ> 6ἐ ·ϋῇ 1ΏΗΜΜωΜΜ
ΝΕ ΜΠΑΜΠΑ “·+=ΜΜωΜ ΜΜΜΜΜΜΜΜΜ  · έ
οπΜπμπΜΠΜ
Το" ΠΑΡΑΠΑΝΩ" ΜΝ ω' :χ ΤΑΣΟΣ Ν·κ0ΛοΠΑΝΝΗΣ
οπΑΜοκΜϊκπ ΜΜΜ ὅ “°ΥἩ“Μ“ΜΜΜΕ
 ^""·" τοΣΑΒΜ0τ·ΑΤ02-0ΕκΤ0ΣΕΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα