Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Και θα πληρώσετε και δεν θα μειωθεί το χρέος σαςRecognized text:
ΜΜΜ ξΥ-£.“:·,
Χ Με Ο : ἩωσΜ
Ο" ο ω φΜ Η·
..Δω ψ πω
ο" ο ψΜφὡ
τα ω. ψ ωμά Μ "Η
Μ.#%Ἡ 7 ΜΜΜ
τιμ: η
ΠΛΗΡΗ ΠΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΛΝΩΝ Με ΝΕΕΣ ΜΜΜ!
ω Μο!   ¦
 | | ΠΡΟΣΠΜοοΜΜεΤ0κοΥ·νΕτοοΜΜΜΜοΣ
Μνοι·νοοουν Η'
ο· ουΜεο·ς Μηπως
ΜΜΜ ο .Δω ωηο=ο ΝΟ απ ΜΜΜ ω: ?5 ΠΓ
·Γωαε52ΜΜΜ οοεεΜωοαῦ οποιο” *5)ω ο
·Μοωο ασεπ· ;οιωΜμΑ ¦)“ 4
Το  - 315 θΜκΗΝΤΜΣΉΝΜΛΠΜΜ
,' .. .Έ ετο2ΒΜο·ΈΜΜα
. @επωἔἔΜω Ά Η;; ΜΜοΜοΜ βγουν
“ Μ. < “0 - ο  Ξ: 'Ύ · .. οποιο Μονο»
Σαμπῆε·ΞεποοΠω αποψε ξ ' ¦ 'χ' τ ο,
506·ο.ευοὡοποο8ῦΜοΜἡοω · / Κ Σ€·.=9;τΠ° 
ο ο ο Π 4 Δ Ο
υμπῆπρωοετεΜ ΜΜΜ 6ο ο ἙοΜΜ€ω χρόνιο . ¦
.. Η . ; . :-_..:ξ . κο·ωοῇοανΜυω.:. 
ΗΤΑΝ ΠωΜΜΜεΤοπ ΜΒΜ 2Μ^ῦῦ"”ῦ““"Β
Αφγονὁε πήγε νο πετάξω Π
το μωρο του οτου8 ῆ·μενΙκοοε!
μ | “` `_
Μ “<<θο μοε οποτοῆειωοουν
το νεο Μο»
Βια' ως η·
ΜΜΜ -ω¦.
ΠΕΠΜΑ' Ο'ΔΕΜΑΜἩΜΕ
'Ερευνα για ω Περιστωκ6 σού πε Λοβ
Τ··ΜιωΜ Με· ·ΜΜ°ΜωωΜ,οωω6Μ
 ο  αοψ°ωω°ΜμΜ"ωπῶαΜιΜΝΜΜ ΗωωΙ
στο α,ΕνγΜ “ΜΝ *·ΜΜη ω πῳ·ο.αωωω ΜΜω”“ω",
Με!!!
ιωμΜΜπμΜαωΜΗοΜΜ ωω.Μ ω
ω··.Μω·βΗπΜαοῶΜ·ΜΚΟΜ Μ.
Η· απορώ ΜΜρωῦ.·ω &αο·Μ ··Μω··αᾶω. Μ
ω .πιο “ῳ..¦°“Μ“ Μ.
ΔγοωωκεΣΠοωΜΜο “_ η ο ο ο' ο, 
Πῆ"ρὡνε| ΠρὁσἩμο £ηΜΜῖΑΠΜΑΜΪΑΤΜ92·5ΜΜ _
γ|οΙ·5 6ηῆὡοει5 _ ο “ ”
Ιου ο Λε Πεν 
ΠεαῦοΜωναρΜ Μι Πωσ
. ο -. _. .μΧ-ζ ..Νο _ κ .,. .ο
· ·· · ι · ν' _°, ` ¦.
(ΜΙΓ Νο. .ι_.Δ. '::'τγ.μ 'μ`_` ω ·