Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -Κακλοφορεί και σΤα ιΤερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
Όαση;" 
 ιιιιι¦ιιι  | |
 Ιων· Ω 'Μ η 2 .159,7
 Μ ¦ 7 
7· _ Δ · Η - · Δ
"·Π -ΔΔ · ΔΔΔμΔμ·
Π^ρ^ΣκΕγΗ 8 ^ΠρΙΜογ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4981 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
 ' Με ΠραγμαΤοιΤοιὴθηκε
“ ῦ η Διημερἰδα οΤηΥ Ιερισσὁ
 «Νέες ευκαιρἰες και
ι. ιιροοιΤΤικές Τουριστικής
  αΥέιΤιΤιιξης για Τη
“Ρ Τἑἰ"“ η ρ
` ἐν _ Μιλ ι' ὁ
` ' ”Γη ο"
Χωρις αμεση εκΤαμἱευση Της δόσης
Σε καΤα ρχην
συμφωνια μέχρι
Την Κυριακη
 ο- ελι·ιἰζει
Γ η κυβέρνηση .Μ
Λογω υιΤερφορολὁγησης
και έλλειψης κεφαλαἱων
Τέσσερις σΤις δέκα
επιχειρησεις επιθυμούν
να μεΤανασΤεὐσοσν 96
Λαδια: Ποια ειναι Π
Άνοιξε η συὴΤηση για Το ¦Δουβλἱν ΙΙ
Τα καλὑΤερα ' '
. _ _ . ΕκΤακΤο μηχανισμο
Ψ(| ΤηΥ“ν'σμ“ Μαγνησ'°¦ "ως βοηθα μεΤεγκαΤασΤασης
- Ποια να αι·ιοφεὑγεΤε Το" ανθρὡ"9"ς με _ προσφύγων ι·ιροΤεἰνει
93 καρδιαγγειακα ΤιροβλημαΤα; η Κομ|σ|ὁν 910
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _._›12