Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
07-04-2016·
ΑΔΩΝ1Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙΡΟΣ: Ἀραιές νεφώσεις, βαθμιαία αύξανόμενες στα νότια.Ἀνεμοι ασθενείς καί βαθμιαία στα νότια ανατολικοί.
Εύνοείται ή μεταφορα σκόνης. Ἡ θερμοκρασία έως 25β.
Πέμπτη Μπαίνω 2016
Καλλισπίου καί Ἀκυλίνης μαρτύρων.
Γεωργίου ὸσίσυ έπιακ. Μυτιλήνης.
Νέα Σελήνη
Αριθμ. Φύλ. 40421 'Τιμή 1,50 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, ίπίο@εειίετιεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, σας: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
, Λίγες ημέρες πρό των έκλογων τής 18ης °Ισυνίσυ
1989, τίς ὁποίες έθεωρείτο βέβαιο ότι ω έχανε τό ΠΑΣΟΚ μετά από όκτώ χρόνια στήν ἐξουσία, ὁ Α. Παπανδρέου κατέφυγε στήν παροχολογία. Σέ προεκλογική ὁμιλία του στό Περιστέρι καί χωρίς καμμία
αίσθηση όπευθυνότητος, έξεστόμισε τό περιβόητο
«Τσοβόλα δῶσ° τα όλα». Καί έδωσε τό σύνθημα στόν
τότε ύπουργό Οἱκονομικῶν να τα «δώσει όλα» καί να
σταματήσει να είσπραττει Φόρους!
Σήμερα πού πιατα έχει πτωχεύσει, τό σύνθημα
έκείνσ θεωρείται αδιανόητο. Κανένας δέν θα τολμούσε να τό έκστομίσει, αφού θα έσήμαινε τήν Με
ταση τής οίκονομικής κρίσεως ή ὁποία αγγίζει όλους
τούςἙλληνες."Ομως από τού σημείου τούτου μέχρι .
τού αλλου ακρου, ύπαρχει απόσταοις. Καί κατα τα
Φαινόμενα, ή Κυβέρνησις Τσίπρα έχει Φθασει σέ
αὐτό. 'Η δική της πολιτική θα μπορούσε ανετα να χαρακτη ρισθεί ως πολιτική τού «αν τα όλα»! .
Δέν ύπαρχει κατι τό ὁποῖο να μή θέλεινα Φορολογήσει ή Κυβέρνησις.Τό είσόδημαείς τό έπακρον,
τήν ακίνητη πε αωωωωωΜσ, τα
κινητα, τα παντα. Για δέ τα περισσότερα προίόντα
ίσχύει ὁ έςοντωτικός ΦΠΑ 23% τα καθε 100 εύρώ
πού πληρώνουμε, τό κρατος ένθυλακώνεται τα 23
εδρα. Τα μόνα πού δέν Φορολογούνται ακόμη, είναι ὁ
ήλιοςκαί ὁ αέραςπσύ αναπνέωμε. Ἀκόμη καίτό νερό
της βρύσης έπιβαρύνεται μέ ΦΠΑ 13%.
"Ολα αὐτό οἱ κυβερνώντες προσπαθούν να τα αποδώσουν στήν «κακή» τρόίκα-κουαρτέτο καί ἱδιαίτερα
στό «ΜΜΜ» Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τό
ὁποίο θέλουν πάση θυσία να έκδιώζουν."0μως ὁ κύριος λόγος για τόν ὁποῖο έχουμε τήν παρούσα Φορολογική ὁμοβροντία, είναι ὁ Σύριζα. Προτού αποφασίσειναρίςει τήν Κυβέρνηση ” αυτό διαπραγματεύσιν δημοσιονομικό μέτρα ηταν ύψους 1,5 δίς
εδώ. Τώρα έγιναν 5,4 δίς εύρώ.
Οί αίτίες πού Φθασαμε έδω είναι σαφείς Πρῶτον
ή αναστατωση από τίς πρόωρες έκλογές, πού πήγαν
πίσω τήν οίκσνομία. Δεύτερον τό χαμένο πρῶτο εεειιιινο της Κυβερνήσεως Τσίπρα. μέ τήν διαπραγμάτευση. Τρίτον τό δημοψήφισμα καί οί κεφαλαιακοί
περιορισμοί. Τέταρτον οί νέες έκλογές τού Σεπτεμβρίου, πού προκαλεσαν πρόσθετη αβεβαιότητα. Καί
πέμπτον ή έκτοτε έπιδειχθείοα κυβερνητική ωρενεια, πού έχει παγώσει 'ν οἱκονομία.
Ἡ οίκονομική καί δημοσιονομική ζη μια πού προκλήθηκε κατα τό 14μηνο αύτό είναι τερατώδης. Ἡ
πρώτη καταγραΦεται από τήν έπιοτροΦή τή[ς οίκονομίας στήν ύφεση, όταν στα τέλη τού 2014 ε χε δείξει
τα πρῶτα σημάδια ανακαμιμεως. Καίή δεύτερη, ή δημοσιονομική, αποκαλύπτεται από τούς ίδιους τούς
αριθμούς. ηλαδή από τό γεγονός ότι Φθασαμε να
απαιτούνται σήμερα μέτρα τετραπλασίου ύψους ως
ό,τι στα τέλη τού 2014.
Πάντως ή εύθύνη νέα νέα Φορολογικές “έκβαρύνσεις αναγεται αποκλειστικώς στήν Κυβέρνηση
Τσίπρα. Τό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δέν έχει
παύσει να έπισημαίνει ότι ή οίκονομία δέν αντέχει
αλλους Φόρους καί ότι προέχει να μειωθούν οἱ δημόσιες δαπανες.”Ομως ή Κυβέρνησις είναι ανένδοτη.
Πλήν έλαχίστων πε σκοπών, έπιμένει στήν πολιτική
των φόρων καί τού «με τα όλα», ή ὁποία ὁδηγεί τήν
οἱκονομία σέ περαιτέρω μαρασμιό.
Ανατολή ἡλίου 7.01 '-Δύσις 7.54' ”Ετος 12θον
ε Ι ξ ί | ~ ι ί '  ί
Η πολιτικη ο μυ θ 09 των Κοινοβουλευτισμος
τού «παρ9 τα ολα» ·
θ δισεκατομμυρίων
"ΕΕ χρόνια αστοχων προβλέψεων για τίς αποκρατικοποιήσεις
ΠΟΛΛΟΙ είναι οί ποσοτικοί στόχοι πού έχουν τεθεί τήν τελευταία
ἑζαετία από τίς ἑλληνικές κυβερνήσεις καί τούς έκπροσώπους τῶν
δανειστῶν καί έχουν διαιμευσθεί
πλήρως: Για τόν ρυθμό αναπτύξεως, για τήν είσπραζιμότητα των
Φόρων, για τό ποσοστό ανεργίας,
κα. ῦΕςέχουσα θέση αναμεσα σέ
αὐτούς κατέχει ὁ στόχος για τήν
είσπραξη 50 δισ. εύρώ από τήν πώληση περισυσίας_τού Δημοσίου, ὁ
ὁποῖος έπανελήΦθη, μαλιστα, χθές
στό Βερολίνο από τόν έκπρόσωπο
Τύπου τού γερμανικού Ύπουργείου Οίκονομικῶν.
ῦἈς έπιχειρήσουμε μια σύντομη
ανασκόπηση: Στό πρῶτο μνημόνιο
πού δπεγραΦη μέ τούς δανειστές,
τόν Μαιο τού 2010, ἑτέθη στόχος
για έσοδα 3 δισ. από αποκρατικοποιήσεις, στό διαστημα 2011-2013.
Τόν Δεκέμβριο τού ἰδίου έτους, ὁ
στόχος αναθεωρηθηκε στα 7 δισ.
Στίς 11 Φεβρουαρίου 2011 οἱ τότε
έκπρόσωποι τής τρόικας (Ν τε ρούζ,
Τόμσεν, Μαζούχ) είπαν για πρώτη
Φορα, κατα τήν διαρκεια συνεντεύςεως Τύπου, ότι ή κυβέρνησις πρέπει να θέσει σέ έΦαρμογή πρόγραμμα ἰδιωτικοποιήσεων πού θα
αποφέρουν 50 δισ. έως τό 2015. Οἱ
αντιδρασεις ήταν τέτοιες, πού ή
τρόικα δέν έδωσε ποτέ ξανα συνέν-τευςη Τύπου!
"Ενα μήνα αργότερα, σέ έκτακτη συνεδρίαση τού Ευτοςτουρ, ή
κυβέρνησις συμφώνησε στόν στόχο των 50 δισ. Τό 2012, ὁ στόχος
αναθεωρηθηκε έκ νέου: 50 δισ. «σέ,
όλη τήν διαρκεια τού προγραμματος», αλλα 19 δισ. έως τό 2015.
Άν δέν ζαλιστήκατε ακόμη,
ύπαρχει καί συνέχεια: Παρεμβασεις στό βεληνεκές καί στήν διαρθρωση τού προγραμματος ίδιωτικοποιήσεων έγιναν από τήν διεθνή
έταιρεία συμβούλων «Κουκιά
Βετςετ», πού έθεσε στόχο 125 δισ.
(πρόγραμμα <<Εόρηκα») μέχρι τούς
κ. Στ. Μανο καί Γ. Στουρναρα, πού
έκαναν τότε λόγο για 75 δισ. (πρόγραμμα <Άρχιμήδης»)·
Ἀς δούμε, όμως, καί τήν πραγματικότητα: Στό διαστημα τής διακυβερνήσεως Καραμανλή (Μαρτιος 2004-Σεπτέμβριος 2009), οί
αποκρατικοποιήσεις απέφεραν συνολικα 7,7 δισ. Ἡ τρόικα καί ή κυβέρνησις Παπανδρέου θεώρησαν
ότι μπορούν να έπιτύχουν ένα στόχο έζι Φορές μεγαλύτερο, μέσα σέ
πιό σύντομο χρονικό διαστημα καί
από πολύ πιό δύσκολες οίκονομικές
συνθήκες! ι
Ἀκόμη καί τώρα, όμως, πού, μέ
βαση τα στοιχεία τού ΤΑΙΠΕΔ
έχουν είσπραχθεί τήν τελευταία
πενταετία αθροιστικα 2,8 δισ. (σέ
σύνολο συμφωνιών 5,3 δισ.) από τίς
αποκρατικοποιήσεις, ὁ αριθμός των
50 δισ. έζακολουθεί καί συζητείται.
Καί όπονομεύει τήν οὐσία των ίδιωτικοποιήσεων, πού είναι απαραίτητες να γίνουν.
Ἡ αποδόμηση τής “Ελλαδας
”Εκρυθμη
ζκαταστασις
στόν Πειραια
ΞΕΦΕΥΓΕΙ καθημερινώς από καθε έλεγχο ή
καταστασις στό λιμανι τού
Πειραιώς, όπου οί μεταναστες έχουν καταστεί ανεζέλεγκτοι. Ἀνεςέλεγκτα
είναι καί τα ύπόπτου προελεύσεως καί αγνώστων
σκοπών στοιχεία πού κινούνται ἑπιτηδείως μεταζύ τους διασπείροντας
φήμες καί συμβαλλοντας
στήν αναταραχή. Φαίνεται ότι τροχοπέδη στήν
αποκατασταση τής ταδεως εἶναι ὁ ύπουργός Ναυτιλίας, Θοδωρής Δρίτσας,
καί ή ανοχή του πρός
αὐτούς πού παραπλη ροΦορούν τούς μεταναστες.
(Λεπτομέρειες σελ. 3)
τού Γιώργου Ν Παπαθανασόπουλου*
ΔΥΟ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, πού δέν είδαν τό
φῶς`τής δη μοσιότητας, δείχνουν
ότι, ούν τῶ χρόνω, προχωρεί μεθοδικα ή αποδόμηση τής 'Ελλαδας. Τό πρῶτο είναι ή από τήν 1η
Απριλίου καταργηση τής Κυριακής Προσευχής, δηλαδή τού
«Πότερ ήμῶν...», στις 7 τό πρωί
καί στήν έναρξη τού προγραμματος τού Τρίτου Προγράμματος
τής ΕΡΑ."Εως τίς 81 Μαρτίου ένα
παιδί έλεγε'πολύ όμορφα τήν `
προσευχή καί ακολουθούσαν
από χορωδία οί πρώτοι τέσσερεις
στίχοι τού 'Εθνικού μας'Ύμνου.
Τώρα έμεινε μόνο ή χορωδία καί
ὁ ,Εθνικός 'Ύμνος. Προφανῶς ή
προσευχή δέν ταιριαζει στούς
σημερινούς ύπεύθυνους της
ΕΡΑ... 'Ο αείμνηστος Γιῶργος
Τσαγκαρης, ως διευθυντής τού
Τρίτου Προγραμματος (19942002), είχε καθιερώσειτό <<Πατερ
ἡμῶν...» καί τόν 'Εθνικό μας
'Ύμνο μέ τόν τρόπο πού ακουγό
ταν έως τίς 81 Μαρτίου στήν
έναρξη τού προγραμματσς. Σέ
συζήτηση πού είχα μαζί του για
τή συγκεκριμένη του έπιλσγή,
μού είχε έξηγήσει ότι τό Τρίτο
Πρόγραμμα διδασκει πολιτισμό, .
καί αὐτός στήν 'Ελλαδα είναι συνυφασμένος μέ τό"Εθνος καίτήν
'Εκκλησία. 'Ο Τσαγκαρης έβλεπε
“ τα 8-4 λεπτα, πού ή προσευχή καί
ὁ'Ύμνος διαρκούσαν στό 24ωρο
πρόγραμμα τού Τρίτου, τό συμβολικό μήνυμα τού πολιτισμού
μας, μήνυμα πού είναι διαχρονικό καί ύπερανω κομματων, σαν
τή Σημαία μας.
Τό αλλο σοβαρό περιστατικό
πού δείχνει τήν έπιχείρηση
αποδόμησης τής 'Ελλαδας πού γ
Συνέχεια στήν σελ. 8
Σήμερα
Θέμα στέκι από
τήν Οοισπιετι θεοις
Πυκνώνουν τα δημοσιεύ
Να9 τονε πάλι ὁ Μόσκοβος!
ζ | ι
ημερας
ματα στόν διεθνή Τύπο
για Οτεχιι τόν 'ιούλιο.
ί ΣΕΛ. 2
'Η Ούγγαρία
αποπλή ρωσε τό ΔΝΤ
'Η Ούγγαρία αποπλήρωσε τό δανειο τῶν 20 δισ.
εύρώ πού τής είχε χορηγηθεί έκτακτως τό 2008
από ΕΕ, ΔΝΤ καί Παγκόσμια Τραπεζα. ΣΕΛ. 5
'Η «Ἑστία» αύριο
Ἡ ςέΕστία», όπως καί οί
ύπόλοιπες έΦημερίδες, δέν
θα έκδοθεί αύριο, λόγω τής
απεργίας πού κή ρυςε ή
ΕΣΗΕΑ.°Η<ἔΕστία»θα κυκλοφορήσει κανονικα τό
Σαββατο 9 Ἀπριλίου 2016.
Η πως ΜΜΜ
Για όποιον δέν έχει καταλαβει τί
ακριβώς συμβαίνει, καλό ω είναι να ρίξει μια Με στή φωτογραφία πού
παρουσιαζει μετανάστη εύρισκόμενο
σέ κατασταση αμόκ, ό ὁποῖος έχει σηκώσει ψηλα ένα μωρό καί απειλεί να
τό κοπανήσει στό τσιμέντο σαν χτα
οί Σκοπιανοί δεν ανοίγουν τα σύνορα!
Τά Μικρα τα Μπηκα τα
κυρίας Τασίας Χριστοδουλοπούλου, ή
όποια οὐδὲν πρόβλημα θα έχει έαν
φθάσουν στή χώρα μερικα έκατομμύρια μεταναστών για να «λιαστούν»,
φαίνονται τώρα, πολύ καθαρα.
'Η πολιτική των «ανοιχτών συνόρων», ή αποψη τού «Δέν ύπαρχουν
θαλάσσια σύνορα», ή συλλογιστική
ότι «οι ΜΚΟ είναι δικα μας παιδια καί
θα βρεθούν καί θέσεις ἐργασίας», έχουν
τίς συνέπεια τους. 'Εδώ καί πολλα ἡμέρες, κατεβαίνω καθημερινα στό λιμανι,
στήν περιοχή πού έχει καταληφθεῖ
πόδι, είς ένδειξη διαμαρτυρίας έπειδή φ
από τίς χιλιαδες των προσφύγων|μτταναστών.
Μετα βεβαιότητος καί έν πόση
αιωνια. σᾶς λέγω ω η Μωυσή
είναι θέμα ημερών. Αρκεί μόνο να συζητήσετε με κανα-δυό από τό πλήθος
καί θα καταλαβετε.
Χθεσινή σνζύτηση μέ τόν Ναι,
προερχόμενο Μ δήλωσή του- από
τό Χαλέιπ τής Συρίας.
- Είμαι έδώ με τήν οικογένεια μου
δώδεκα ημέρες. Δέν θα φύγουμε από
τό λιμανι. Τό ξέρουμε ότι σύντομα θα
ανοίξουν τα σύνορα. Δέν θα δεχθούμε
να παμε σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως (Μραίησον κάμπο» μού τα
είπ€)·'Εχοννε κι ως τις πληροφοριες
μας. Τα σύνορα θα ανοίξουν μετα τίς
15 Μαίου, πού θα έρθει στήν Αθήνα ὁ
Βλαντιμίρ Πούτιν!
Με. όΠούτιν δενέχεισχωη μέ
τό Μεταναστευτικό.
- 'Ο Πούτιν σε δώσει τήν έντολή
μετά τίς 15 Μαίου καί θα ανοίξουν τα
σύνορα. Μήν ξεχνάτε ότι τα Σκόπια
(«Μω<εντόνια» τα λένε καί μού τή δίνουν) ήταν κομμουνιστική χώρα καί
τελεί ακόμη Με τήν πρωι 'Μέ Ρωσίας!.
-Μα, έδώ τα Σκόπια κανουν αγώνα για να ένταχθούν στό ΝΑΤΟ. 'Ο
Πούτιν ακούει «ΝΑΤΟ» καί παθαίνει
αλλεργία. ,Πώς τα έχετε δεῖ τα πραγ
-'Εμεῖς πως τις ως μας πληροφοριες. τις οποία τι πως ΜΜΜ
δέν σου να αποκαλύψει!
Σκέπτομαι ότι για μια ακόμη φορα, καποιοι περιμένουν «με έρθει ό
Μόσκοβος καί να φέρει τήν Άνοιξη»,
μόνο πού σήμερα ὁ ΜΜΜ δέν Μ·
σταται πλέον, ένω ή «Αραβική ανοιξη»
έφερε τό καταχείμωνο στήν περιοχή.
'Ενας Με. αβίαστα. μὲ ένα φω
σφοριζέ γιλέκο, πλησιαζει, κατι λέει
στό αικί τού συνομιλητή μου, καί
έκείνος απομακρύνεται αμέσως. «κι
πρός», μού λέει, ως κανει «μπαμ» ότι
είναι'Ελληνας «Μηκυαρχης»!
Ούδείς έχει ακόμη αντιληφθεί τί
στήνωχή κανουν στό λιμανι οί περίφημες ΜΚΟ. Άν Χαιρέσει κανείς τούς
«Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» καί τούς
«Γιατρούς τού Κόσμου», δέν γνωρίζω
καμμια από όλες τίς αλλες, πού έχουν
κατασκηνώσει στό λιμανι.
'Ο Δήμος Πειραιώς. πού ΜΜΜ _
γρήγορα «Τί παίζεται», αποχώρησε
καί ένωνε τας χείρας του. Οἱ Λιμενικοί
ζήτησαν τήν παρέμβαση τού Εισαγγελέας για να μπεί τάξη στήν ασυδο
σία των «Εθελοντών».
Είναι καιρός να βγούν οί κυ
βερνωιπες από τή Νιρβανα. Πρίν είναι
πολύ αργα.
. ίΠΠΟΔΑΜΟΣ
-· Γραφει ὁ ΣτράτηςΒ. Στρατήγης* 
Η πολιτικΗ αντιπαραθεση στα Κοινοβούλια
όλων των δη μοκρατικῶν χωρών, όπως καί στό
'Ελληνικό, ήταν πολλές Φορές όεεία. Με ποτέ
δέν είχε φτασει σέ μας στό αίσχρό σημείο τού
τελευταίου έτους, καί είδικότερα στήν πρό
ἡμερῶν πρό ήμερησίας διατάξεως συζήτηση σέ
<<έπίπεδο αρχηγών κομματων>> περί δικαιοσύνης.
'Η χυδαιότητα τού συγκυβερνώντος αρχηγού
τής <<πατριωτικής αριστερός», τῶν ΑΝΕΛ, Καμμένου, ξεπέρασε καθε όριο. 'Ο όχετός πού, παραληρώντας, χύθηκε από τό στόμα του από τό
βήμα τής Βουλής θα μείνει χαραγμένος στήν
μνήμη πολλῶν από μας πού έτυχε να τόν ακού.σουν. Δυστυχως, θα μείνει καί στή μνήμη τῶν καλεσμένων εκείνη τήν ήμέρα στα θεωρεία τής
Βουλής μαθητῶν σχολείων. Είχαν έπίσης τήν
εύκαιρία να έμπλουτίσουν τίς ίστσρικές τους
γνώσεις απότέναν έξ ίσου χυδαίο λόγο αλλου
«αρχηγού», τής ι<πατριωτικής δεξιας>>, πού τούς
πληροφόρησε ότι τήν 10ετία τού '70 ή 'Ελλαδα
απέκτησε δωσίλογο πρωθυπουργό. Τόν Γεώργιο
Ραλλη! σε συνδέσουν έσαεί τήν αναμνησή τους
από τήν συζήτηση σέ <<έπίπεδο αρχηγών κομματων>> μέ τα όνόματα τους. '
'Η εμφανιση τού χυδαίου καί βίαιου λόγου
χρονολογείται από τήν Μεταπολίτευση, καί κυρίως περί τα τέλη τής δεκαετίας τού '70, μέ τήν
γενικευμένη, όχι μόνο στό πεζοδρόμιο, αλλα
καί σέ δημόσιους χώρους απρεπή συμπεριφορα, μέ χαρακτηριστικό δείγμα τήν γνωστή λέξη
μέ τα πολλα «αλφα» να μετατρέπεται σέ «φιλική ›> προσφώνηση. Τότε ήταν πού αρχισαν, μετά
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠεΝΜἑ
ο 'Οπως αποκαλύπτει
πρόσφατη ἔρευνα στην
ι Βρεταννία, ή ύπηρεσία
πού ζητούν περίπου τήν
ώρα τής πως τους στό
ξενοδοχείο οί ἐπισκέπτες.
είναι ή ύπαρξις δωρεάν
συνδέσεως νέα Παλιά το
ζητούμενο ήταν «δωμάτιο
μέ θέα». Σήμερα πού είναι
δεδομένα τό λουτρό καί ή
αλλαγή των πετσετῶν
καθημερινώς Τό Με είναι
τό πλέον ζητούμενο γιά
τήν σύνδεση τού ταξιδιώτου μέ τά αγαπημένα τού
προγράμματα. Άλλοι καιροί ἄλλα ήθη.
ο 'Η Ἀρχή Διάφημιστικῶν Προτύπων απηγόρευσε διαφήμιση τού
Οίκου (Μπι ἐπειδή περιλαμβάνει απολύτως άνορεξικά φωτομοντέλά. Ἡ
διαφήμισις εᾶε αναρτηθεί
στήν ἰστοσελίδα των
«Ποιες» καί «κατέβηκε»
διότι πιο, ότι ή μεταδιδομένη είκόνά μπορεί νά
.παρασύρει νεαρά άτομα.
'Ο οίκος μόδας διεμάρτυ`ρήθη λέγοντας ότι ή διαφήμισις ἐστόχευε σέ κοινό
«μεγάλ ύτερο σέ ηλικία καί
πιό έκλεπτυσμένο». Ἡ
αλήθεια είναι ότι τό φόρεμα πού διεφήμιζε ή ανορεξική κοπέλα δέν ταιριάζει
σέ γυναίκα μέ καμπύλες.
διότι θά τήν κάνει νά φαί
' νεται τετράποχη!
ο "Ενα κοριτσάκι από τό
ίΟχάιο ήλικίας μόλις 5
ἐτῶν ἐπράγμάτοποίησε
τό όνειρο τής ζωής του.
Συνάνιήθηκε μέ τόν Πάπα
Φραγκίσκο, τόν είδε καί
τόν άκουσε πρίν χάσει τήν
όραση καί τήν άκοή της
από σπάνια γενετική
ανωμαλία. Τό πάιδάκι δέν
γνωριζει ότι πάσχει. Καί
ὁ τραγικός πατέρας συμπληρώνει ότι ἐλπίζει σέ
ένα θαύμα...
·“Ενάς θηριώδης ἀλιτγάτορας μήκους πέντε μέτρων «κατοικούσε» στήν
λιμνούλά στό κτήμα τού
Λή Λάιτσυ, κτημάτίου
στήν Φλόριντα, καί τού
έτρωγε τίς αγελάδες όταν
αύτές πήγαιναν νά πισι7ν
νερό. Ό κτημάτίας είδε Τά
...αποφάγια τοϋ άλιγάτσρα καί απεφάσισε νά τού
κόψει τήν όρεξη. Μαζί μέ
είδικό κυνηγό έσκότωσάν
τό ἑρπετό, αλλά χρειάοθηκάν μπουλντόζά γιά
νά τό ανασύρουν. Τό κρέας του ἐδωρήθη σε ...φιλανθρωπικές όργανώσεις!
σ 'Η ίδέα ότι Τό ύδρογόνο μπορεί νά μετατραπεί
σέ μέταλλο, καί μάλιστα
σέ μέταλλο ύπεραγωγό
σέ θερμοκρασία δωματίου
εδω διάτυττωθεῖ τήν δέκατο γ
τίά τού 1930. Τώρα ἐπιστήμονες στήν Βρεταννία
βρίσκονται ένα βήμα πλησιέστερά πρός αὐτήν τήν
κατεύθυνση.
ο Μία μικρούλα ήλικίας
μόλις 9 ἐτῶν στα Σελινσγκρουβ τής Πενσυλβάνια
έβαλε τά γυαλιά στούς
δημοσιογράφους. Πρώτη
αὐτή άνήρτησε στό Μοςἑφτιμερίδα της Τήν είδηση
γιά τήν δολοφονία μιάς
γυναικάς από τόν σύζυγό
της. "Οταν τό άνήρτησε,
όλοι οί δημοσιογράφοι
άγνοοι7σάν τό γεγονός.
Ίστορικά ντοκουμέντα
«Ό °Ιαπων Τσίν-Τσών πού ήθελε
να σώσει τήν οίκονομία μας»
τού Ἐλευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)