Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|0
Ο ΛΟΓΟΣ
'οεοε“εν@οωΜο ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΕΔώ  `
ρ<__~
ΝΕΑ ΠΕ|ΘΑΡΧ|ΚΑ ΜΕΤΡΑ
| ¦ ¦ ΕνοεΒεί ·όΟοι
ΒουΤσης¦ Οι βουλευπς θα υπογραφουν 
περιμένουν το 50 δις οπό τις
αποκρατικοποιήσεις όπως είχε
δεσμευτεί το κολοκοίρι ιι ελλο
νική κυ8έρνιισιι.
ω Η | Γιο τον Γερμονίο. ο συμφωνίο
που συνήφθιι με τον Ελλάδο πέρυσι το κολοκοίρι, τι οποίο προέ8λεπε έσοδο οπό οποκροτικοποιήσεις ύφους 50 δισεκ· ευ·
ρω, συνεκίεει νο ισκόει, δήλωσε
σήμερο εκπρόσωπος του νερμονικού υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνο με τον εκπρόσωπο.
ιι Ελλόδο είχε συμφωνήσει με
τους διεθνείς δονειστες της νο
περιλπφθοόν στο μνήμόνιο έσο·
δο ύφους 50 δισεκ. ευρώ οπό
οποκροτικοποιήσεις. "Σε ότι
μος οφορή, ουτό το μνημόνιο
συνεκί:ει νο ισχύει", δήλωσε ιι
εκπρόσωπος σε συνέντευξή Τόπου.
Σήμειώνετοι ότι χθες οπό το
Βερολίνο ο υπουργός Οικονομίος Γιώργος Στοθόκπς, ονοφερόμενος στις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως ο ορκικός στόκος γιο έσοδο 50 δισ. ευρω δεν
ήτον ρεολιστικός κοι τώρο ο
στόχος είνοι το 15 δισ. ευρώ,
που όμως μπορεί νο κοτολήξει
νο είνοι κοι μικρότερος.
Ο λογικός
«Μολών λοβέ»
η Μαι
γιο το επιδόμοτσ
Σελ. Β