Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Το πλήρες φορο - πακέτο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηηίτετΠΡοτίκί8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Μ κτλ" Μουσε @Ρ
_ . '
,¦¦Ξἑ_
ΡοειηοΝιΑ πιο ΗΑιιι Βίλκα 4.325
Π. ο. 8. |ΝτεΠΝΜιοΝΑι.
υοει@υοει.οκ
Τετάρτη 6 ΑΠριλίσυ 2016 Πωσ 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·|
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: θΖο · Αριθμός φύλλου: 26.036
ΕΠι·.Βοι·ηηΜ-Βογγ. Αηοστολτίκης
Τα στελέχη της ΚΡΝ6 μιλούν στη «Ν»
ΔΕΥΤΕΡΟΣ
ΑΝΤΑΓΩΝ|ΣΤ|·|Σ
ΣΤ|Σ ΡΑΓΕΣ
Μ Ρένα Αουρου
η Περιφερειάρχης Αττικης στη “Ν»
!^,(¦ι~ι“ τω. ίση ι`7”
Ιῖίῦ¦8#ΪΒΨ
,ι'ἱ'ι· ,:>·`·,ι
ί7 Η › 'ι Π2ὶ)1ἐ.'ΓΤ·λ 18 Μι 1. ί
Η ,τι ι, τι την Ξ».
σημερα στη Ν
Οι νέες τεχνολογίες «δένουν»
στα Ποσειδώνια του 2016
Μεγαλο Ποσοστό των 8,6 δισ. δολαρίων Που εΠενδυουν σι Ελληνες εφοΠλιστές σε νέες ναυΠηγΠσεις
Πλοίων θα δαΠανηθεί σε νέες τεχνολογίες, καθώς ο
ελληνόκτητος στόλος είναι αΠό τους Πλέον σύγχρονους και Ποιοτικούς. Δεν είναι λοιΠόν τυχαίο,
τονιΖει η διοργανώτρια εταιρεία της Διεθνούς Εκθεσης Ποσειδώνια, ότι Περισσότεροι αΠό 80 εκθέτες
αΠό τον Παγκόσμιο κλάδο της Τεχνολογίας Πληροφοριών και ΕΠικοινωνίας (ΤΠΕ) θα συμμετάσχουν
στα φετινό Ποσειδώνια και αναμένεται να Προσελκύσουν το ειδιαφέρσν της ελληνικης ναυτιλιακης
βιομηχανίας, η οΠοία διαθέτει τον μεγαλυτερο
εμΠορικό στόλο στον κόσμο με 4.500 Πλοία. >ί Ο
Οχι των γαλακτσΠαραγωγών
σε γιαούρτι χωρίς νωΠό γαλα
Με τον κίνδυνο της κατάρρευσης αΠειλείται ο κλαδσς της ελληνικης γαλακτοΠαραγωγου
αγελαδοτροφίας, με τους Παραγωγούς να Ζητούν
να καθιερωθεί «το ελληνικό σημα» για το γαλα και
να ενημερώνεται ο καταναλωτΠς για την
Προέλευση της Πρώτης ύλης των γαλακτοκομικών
Προιόντων, αλλά και να μην Προχωρησουν οι αλλαγές στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών σε ό, τι
αφορα το θέμα του γιαουρτιού. >9
ΤΑΧ|5: Δ|·|ΑΩΣΕ|Σ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ >5
ΓΕΡΝΑΝ|Α: ΔΕΝ ΚΕΡΔ|ΣΕ
ΤΟ ΣΤΟ|Χ|·|Γ|Α
ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ >21
ΡΑΝΑΓ|Α ΡΑΡΕΡ5: ΠΡΩΤΟ
ΟΥΓ|Α Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Τ|·|Σ |ΣΑΑΝΔ|ΑΣ >22
ΠΑΓΚΟΣΓ||Α Ο||(ΟΝΟΓ||Α
ΤΟ ΔΝΤ Ζ|·|ΤΕ| Τ|·| ΣΤ|·|Ρ|Ξ|·|
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ - ΚΕΝΤΡ||(ΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ >21
ΠΡΟΣΦΥΓ||(Ο: ΚΑΘΥΣΤΕΡΕ|
|·| ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΟ|·|Σ|·|,
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑ| Ο| ΑΦ|ΞΕ|Σ >23
[έμμεσοι φόροι] Η «Ν» αΠσκαλύΠτει όλα τα μέτρα για να συγκεντρωθεί το 1,8 δισ. ευ ρω
Το Πληρες φο ρο - Πακέτο
Ξενοδοχεία, ΙΧ., καύσιμα, φ. αέριο, κινητή τηλεφωνία, συνδ ρομητικη Τν
Δέκα μέτρα στην έμμεση φορολογία
και δύο Που αφορούν το σκέλος των δαΠανών, συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ, Περιλαμβάνει το τρίτο σχέδιο Που
υΠοβάλλεται αΠό την κυ βέρνηση στους
θεσμούς Προκειμένου να κλείσει ο «λογαριασμός» των 5,4 δισ. ευρώ της τριετίας. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο
Που φέρνει στο φως η «Ν», το σχέδιο
του υΠου ργείου Οικονομικών Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη θέσΠιση
«ειδικού τέλους διανυκτέρευσης», έναν
νέο φόρο Που θα εΠιβάλλεται στα ξενοδοχεία ανάλογα με τον αριθμό των
διανυκτερεύσεων, την αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε βενζίνες,
φυσικό αέριο, κινητά τηλεφωνία και
συνδρομητικό τηλεόραση, την αύξηση
του τέλους ταξινόμησης στα ΙΧ., αλλά
και τη ριζικό αναΠροσαρμογη του φόρου στα τυχερά Παιχνίδια. Ακόμη εΠιβάλλει «τέλσς διέλευσης» στα ΙΧ. με ξένες τΠνακίδες Που θα μΠαίνσυν εντός της
ελληνικης εΠικράτειας. Ο κατάλογος
Περιλαμβάνει εΠίσης «Πάγωμα» των
ΠροσλΠψ εων και μείωση των αμυντικών δαΠανών κατά 100 εκατ. ευ ρώ. Το
Πακέτο των μέτρων θα εμΠλσυτιστεί η
θα αναμορφωθεί με βάση και τις Προτάσεις των δανειστών, όΠως η Πρόταση
του ΔΝΤ για αύξηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος και νερού. >6 - 7
Τι θα τιηοδώσουν οι ΤΖ Παρεμβάσεις
Επιβολή «ειδικού τέλους διανυκτέρευσης» · Στόχος να αντληθούν Περί τα
150 εκατ. ευρώ
Αύξηση ειδυτσύ φόρου κατανάλωσης
στη βενζίνη · Στόχος η άντληση εΠιΠλέσν 100 εκατ. ευρώ
Αύξηση του ειδυ<ού τέλους στο 15%
· Στόχος η εξασφάλιση εσόδων της
τάξεως των 50 εκατ. ευρώ
Συνδρομητικά τηλεόραση
Ετηβολη ειδικού φόρου Που θα Προκαλέσει εηιβάρυνση 10%-15% · Στόχος
τα 30 εκατ. ευρώ ετησίως
Αύξηση της εΠιβάρυνοης Πάνω αΠό τα
50 λεητά ανά Πακέτο · Στόχος η είσηραξη 100 εκατ. ευρώ
Ι.Χ. με ξένες Πινακίδες
ΕΠιβολη ειδυ<ού τέλους διέλευσης
· Στόχος τα 15 εκατ. ευρώ
Τέλος ταξινόμησης στα ΙΧ.
Επιβολή εΠιβαρύνσεων για καινούργια
και μεταχειρισμένα οχηματα
ΕΠανασχεδιασμός του ειδικού φόρου
στα τυχερά Παιχνίδια · Στόχος τα 500
εκατ. μαζί με τα ΜΙ.Τ8
Αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά τουλάχιστον 15% · Στόχος
η είσηραξη 25 εκατ. ευρώ
Συντελεστές υπολογισμού ΕΝΦΙΑ
Αύξηση συντελεστών ειδικά για συμΠληρωματικό φόρο και Πιθανά μείωση «αφορολόγητου» · Στόχος να εΠανέλθουν τα έσοδα στα 3,2 δισ. ευ ρω
Αμυντικές δαπάνες
Μείωση αμυντικών δαΠανών κατά 100
εκατ. ευρώ αντί 500 εκατ. ευρώ
Προσλήψεις στο Δημόσιο
Πρόσληψη ενός υΠαλληλου για κάθε
Πέντε αΠοχωρΠσεις · Στόχος η μείωση της μισθολογικάς δαΠάνης
[Ψί|ά|οη|τ$]
ΑΠειλΠ
ο χρόνος
για την
αξιολόγηση
Πληθαίνουν οι Πιθανότητες
ανατροΠης του χρονοδιαγράμματσς ολοκλΠρωσης της αξιολόγησης έτσι όΠως το είχε σχεδιάσει η ελληνικη κυβέρνηση,
μετά την αΠώλεια των δύο Πρώτων ημερών αυτης της εβδομάδας λόγω των ΤΜκ11ςειΙ<8, Παρότι αμφότερες οι Πλευ ρές, Ελλάδα και δανειστές, τσνίξσυν εΠισημως την ανάγκη άμεσης ολοκληρωσης της διαΠραγμάτευσης. Ωστόσσ, υΠάρχει ακόμη
αΠόσταση, ενώ η υΠόθεση των
ΜνίΙάΙεειΙς8 έχει Παγώσει τσ κλίμα, τουλάχιστον μεταξύ κυ βέρνησης και ΔΝΤ. Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό η διαΠραγμάτευ ση έΠρεΠε να ξεκινησει αΠό
τη Δευτέρα 4 ΑΠριλίσυ. >4 - 5
Γερμανία: Ναι στο ΔΝΤ, όχι στο «κού ρεμα» - Ζήτημα βιωσιμότητας αΠό το Ταμείο
Αμετακίνητες Μέ ρκελ-Λαγκάρντ
Την Πάγια θέση του Βερολίνου για την
ανάγκη συμμετοχΠς του ΔΝΤ στο ελληνικό Πρόγραμμα εΠανέλαβε χθες η
Γερμανίδα καγκελά ρισς Αγκελα Μέρκελ,
αΠορρίΠτσντας όμως κατηγορηματικά
το ενδεχόμενο ενός «κου ρέματσς», την
ώρα Που η γενικη διευθύντρια του ΔΝΤ
Κριστίν Λαγκάρντ έδωσε έμφαση στο
ζητημα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, ενώ Παραδέχθηκε ότι, Παρά την Πρόσδο, «δεν είμαστε ακόμη
εκεί Που θέλουμε». ΑΠό τις δηλώσεις
τους είναι σαφές Πως στη συνάντηση
το ελληνικό χρέος και η διευθέτηση
του ηταν στο τραΠέζι της συζητησης,
με τις δύο Πλέυ ρές να διατηρούν τις
θέσεις τους. >3
Η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ
(δεξιά) με τη γενικη διευθύντρια του ΔΝΤ
! . Κριστίν Λαγκάρντ.
[τιηοκρατικοΠοιιίσεις]
Γ. Σταθάκης:
Στα 6 - 7 δισ.
ψαλιδίζονται
οι στόχοι
Στα εΠίΠεδα των 6-7 δισ. ευ ρώ
Προσγείωσε τα έσοδα των αΠόκρατικσΠοιΠσεων ο υΠου ργός
Οικονομίας Γ. Σταθάκης, αΠό
15 δισ. ευρώ Που ΠροβλέΠει το
Πρόγραμμα, μιλώντας σε συνέδριο στο Βερολίνο. Παράλληλα, σύγχυση για τον χρόνο
διευθέτησης του χρέους δημισύ ργησε η αναφορά του υΠου ργσύ Περί βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους έως τσ 2022. >5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα