Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ο 70ο Μ και... Θ «"'ελετὡνετ» από  Ο ος του "ΑΣ
πανω για Μ τον ΠΑ0Κ ο Βίταρ < › π ΠΧ. Φ
· Τόσα ζηταει από τον ΠΑΟΚ ο Πανιώνιο8 · Χόνε· δ·σρκὡ5 Πόντ0“5 Ο ΠΟΡἙ0Υόῆ05 στόπερ ο Το ανοιγμα για τη συνεργασία με τον Γεωργιάδη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣτοιχΗΜΑΤικΗ 8( ΠΑΡΑΣκΗΝιΑκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ·
ΗΡακΛΗΣ ¦ .Μ  "ΜτμαζοιΝ
ΨαΧνετ για · Φ ·
· Ι 2 Μα ' ω γ'
«αηΜατκτη», Ι .· .
' να τον 5  ' . ο· ο  ό Ο” ΜΜΜ
Μ “ ' · ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 2690 '
Μ · Ξ κ _ · ` 7_ ο Τα σημάδια-ιιου δείχνουν ηωε
ο·· ουραττ Ι ·.  Πισω-ι 6 ΛΠΡ|Λ|ΟΥ 2016 . Ξ : φευγει από τον ΠΑΟ ο Μηεμγκ
 Το «δώρο» Που μπορεί νο
κονει ο Φον Χοοῆ στον Οῆυμηιοκο!
· Το τρεῆό
σεναριο με.
ΣΒΛ|ΝΣΤΛ|ΓκΕΡ
και ΜΛΤΛ
· Γιατί
στο Λιμάνι
θυμήθηκαν
τον... ΖιοΒιΞινι|
ΠΩΣ ΞεΦεγΓογΜΕ ΑΠΟ Το... ΜικΡο 1.60  ὶΕ
  έπινε τι· ν, 
Μέση!" ΠΙ? πω! 
7· Ο ΒΕΤιηοηδείΧνει τον τρόηο με έναωαπμε  ηοῆῆούε“
ουγ6μαομούε · Στο Το6μηιονε Λιγκ και ηοῆι“τα;ῆεφτα
· Ληοὁοοει5-μομουΒ κυνηγάει ο «Ματοωμενοε» στο οὡοτημο γιο ειδικούε