Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Εξαφανίζονται μέσα στις πόλειςRecognized text:
αυτου αααΣοουΑ τον  Με τα τριτη τητα/Α 
· η ;· “ΛΕΠΡο“ΜΜΜΜΑ · ω 
. 7 _ ; _ ·. _Α · ινιΕτΡιιΣιι κ ι·ΕΣινι ν :γτ γ ΑιινιΑτ Σ · - ά ΠΕ · ΣΑΚΧΑι·0 · ΑιΜοΣοΑιΡιιιιι
· -. .ι : ΜΕΤΡΗΣΗ κ2ι=ΔιΑι8ιΣ ΣγχΝΒΝ=τΑΣ ο «7 . . ' γ"""χοΣ θγΡΕ0ε'^ογΣ Γ Φ 'ωχ · ονΡιΑ . Ει>νοι=Α ΑιΜοΣσΑιΕιΑ
ΑΞ|0Λ0ΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τ ` . .- η. ^°Γ"Σ" ΑΠΟΤΕ^Ε Ν 7” _ . .ΑιΜΑτοκΡιτιιτ ο ΑΕνκΑ ΑιινιοΣοΑιι=ιΑ
_ ~- ι · ΑιινιοιιΕτΑΑιΑ · ΑΕιοΑοτι-ιΣι-ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Δρυ Μαρκ]
σε εννέα διαγνωστικά
κεντρα ΜΜΜ ©@Υλ©ΝΙΝΝ
' Λεπτομέρειες στα σελίδα 5 ,
'Οταν ο λαόε φοβάται τον
κυβέρνασα, υπαρΧει τυραννία.
Όταν τι κυβέρνασα φοβάται
τον λαό, υααρΧα ελευθερία!
Τόμαε Τζἑφερσον,
305 πρόεδροε των ΗΠΑ (1801-1809)
Αρ. Φύλλου: 102
ΤεταρΠι
6 Απριλίου 2016
Τιμιὶ: 1 €
ια ο 'Για
κατά; :ιτῷῇ3ῖιζτ :ατετἑ_ιητιΞΞ·τζατι ρω; ιΓ:ἐ.Ξαζι .σ:τιζ:ῷοι_ηω.ι1τι;ζιιΧτ:; @ταΣῖιιιϊιΞ3ῖϊιΔΞ;
γιγα-..ΡΜ ΣΕ ΦιΑΣκο ΕΞΕΛ|ΣΣΕΤΛ| Η ΣΥΜΦΩΝ|Α ' . ΕΝΩοτΣιι·ιρτΣ
' ΝΝ ΤΝ 
ΔΑ»! Ωω” ι
-- -¦Ι
:Δ ΔιΕνι=αι·ιι-ιΣ κΑι τογι=κιΑΣ Ϊ, ΑΕΧΕιΑιΕι·ιιοΕΣΕιΣ
Ξ οιιιιιτηιιτηι
ΜΕΣΑ ΣΤ|Σ "ΜΕΝ νυν:: `
"ΤΝ" ΑΝΝ" Ο ΝΝ"Τ|Ν
Ι Ι Ι ' ΟΛ ΕτιιΣκΕΦτΕι ΚΔ' ΤΟ ΛΓ|ΟΝ ΟΡΟΣ
ΜΜΜ" "ΝΒ ΤΝ ΜΝΗΜΗ Η" Υ" ΑΝΤΕΝΝΑ" ΝΝ "ΜΑΜ" _.
 Γ _Πειραιά8: Αρνουνται να εγκαταῆείυιουν το ῆιμάνι ΣγΜΦΩΝΗΣ^Ν ΜΕΡκΕ^ - Μτκ^ρΝΤ
_-'Υηοητε5 ΜΚΟ τσυε υηαδαυῆίΖουν
Γ _Ειδοτιένη: Κατέῆαβαν χωράφια και εξοιιῆίΖουντο <<σηιτικό>> τουε  Η μ ο '
' Γ Χίοε: 2.000 ξένοι ηεριΦέρονται στου5 δρόμουε Μενα το 
Γ Λέσβοε: ομοδ|κέ8 α|τῇσε|5 γ|α ἀσυῇΩ Μελό Παρών στη συναντηση και ο ΠΟΕ] Τόμσεν
Άρθρο του θανου οικονομόπουῆου Άρθρο του ΣΩΤΗΡΗ Μ.ΤΖΟΥΜΑ ο
Ο ΠανΦαμηρ και... ο <<ανατρεητικάε>> ΠρωταβουΝα 'ερὡνυμου για επισκεψη .ἑά` ν Τα :
ηρωτοηάροε κ. Νηαητάε! Δ ,Ι Πάιια και Πατριάρχη στη Νυτιῆηνη ι_ά@ιἙ©τΝΛ©©;ι.....
ΕΣ .:2 ΟΣελ.:4 ε “ιὸΣ£λ-:2μ
3Τὅ88Ἡἶ;ΞΓρ%ἔοΜ'^ ΜΕτιΡοΣκηι-ιΣι-ιτονΑι=χιΕιιιΣκοτιονΑοι-ιΝαιιιΕι=ΩΝνΜον ”ἶ9Ε'ΔοΠἔ'ἔ"Μ"
φεύγουν από την Εηηαοα ΠάΠ05 και Βαρθοῇομαί08Ι · θα κάείσουν
Υιι ο αηάηαη τα ιυ|ωητιο|8 α τισ ατία ¦ ¦ το σχοῇείσ!
Τ)Σελ.: 12   Λείι·ιουνι0.0008κΠαιΒΜΜ0ί¦
η :_ τ _ αῆῆάυηὁσχσνταιθ!νία
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ <<Α»: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
. _<<Μονοὁρομοε
σε 20.000 ιιροσρυνότισυάα
[ι Σελ.: θ
ΕτΣι ΘΑ ΜΑΖΕιιιονιι το ι¦αΔιΣ. ΕΜ
Φοροε σε καυσιμα¦ κινητα
και συνδρομητικη τν
Χαράτσι και στα τραηεΖικέ5 συναῆῆσνέ5
0 Σελ.: 12
η έξοὁοε|αηό
το μνημονιο»
'Με εκ ιαΖει το ΔΝΤ
ῆἑει σκοινο ουῆευτικὁε
εκι·ιοσωι·ιοε του ΣΥΡ|ΖΑ
·Σελ.: θ
ΧΑΜΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΑ Γ' ΤΗΝ ΤΣΑΤΑΝΗ
ΕΩΣ Τ|Σ 15 ΑΠΡ|ΛΤΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜ|Α
Νεο τεηεσιγραφο τη5
Η ΡΑ στον Κοντονη
Τ ειεό οι ιανα ανυιια ειθι·εχἰτ
ΟΣΦΠ Οι τρειε Πρὸκαθήμενοι στέῇνουν τισγόσμι Σκῇ"ρῇ ῇὡσσα
μήνυμα για το Προσφυγικα Βεν|Ζέῇο" σε
θετική ήταν π απαντπσπ του Οικουμενικού ΠατριαρΧπ Βαρθολομαίου και του Παω Φραγκίσκου στον
ΠρόσκλΠσΠ του Αρκιεπισκ6που Ιερώνυμου να επισκεφτούν και οι τρεις υιΛέσβο, στέλνοντσε. ετσι, ένα μπ- Π ο Π ο ό Π ο Η Π ο
νυμα συμπαραστασπ9 για τουσ πρόσφυγε9 στον πολιτισμένο κόσμο. Οι τρει9 Προκαθπμενοι τπε Χριστιανο- γγ
σύνπε θα φτασουν στο νπαίτπν ερχόμενπ Πέμπτπ τι Παρασκευίι. Η επίσκεψπ αυτα θα συγκεντρώσει τα Ι λ ¦
βλέμματα όλου του κοσμου στο ελλπνικο ακριτικο ναοί, στο οποία έχουν βρει καταφύγιο οχι μόνο Σύρω ^"|°τευτο| 5|°ῇο ο' στην ΕΠ" °""
, , , , . , , , , η _ ¦ .
προσφυγεε, αλλα και μεταναστεε Χωρων που μαστιζονται απο ταν πεινα τι τα τοπικεε αυρραξειε. τ Σελ.. 5 3 θεο' !ων κο' Δ|°!Ε°νε|°ε Ντελ: 4
ή έ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ Η ΜΑΛΤΑ
, Αυριιαε στιΝρ@@υ@αο .
ῶ_ (ἶΣ Σ χ ` ω |_ ΑΖ” '_ Σ _ _ _ Σ Ϊ / . τετΑι>τιισΑτιι>ιΑιον2Μ
[email protected]ιι@©ηι0ααααη οιουυυο Με ἑ----Ἡ ι ¦ ι
ΖΑτα©ο€@α© για ιἑαγα@@@ _ὴ -7
Α Σελ.: 8 ἱ
'! ή _·
ς τ - , γ ,ν › .
:ικ¦υ馓Μιὁα
ΘΩΜΑ/Μ ;
χρυσού μέσα σε... ταξι!
0Σελ.: 7
ῳ ΣΜΣ ΣΕ ατα.
του Με φωσ .περασω
και. Μια ται ΧΑΔΑ κ