Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
06-04-2016·
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΛΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Τοπικές νεφώσεις τό μεσημέρι καί τό απόγευμα στα ήπειρωτικά μέ
πρόσκαιρους όμβρους στα δυτικά καί βόρεια ὁρεινά.Ἀνεμοι μεταβλητοί ασθενεῖς.
'Η θερμοκρασία έως 25β.
Τετάρτη ό Ἀπριλίου 2016
Εύτυχίου Πατριάρχου Κων/πόλεως.
Τῶν έν Περσίδι 120 μαρτύρων.
ΣελήνηΔ2θ ήμερῶν
Αριθμ. φύλ. 40420 | Τιμή 1,50 €
Αμερικής 9, τ.κ. 10872, Αθήναι, ίπίο@εειίεηεννε.ςτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220631, σας: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 213 0170670 - 210 3227870
"Ετος 123ον
Διαδοχικα μέτωπα
συνεχείς κρίσεις ί
¦Επί 14 μήνες ή Κυβέρνησις Τσίπρα ανοίγει μέτωπα. Μέτωπο μέ τούς δανειστές πού ὁδήγησε σέ ωκςοδο καί στήν έπιβολή τών κεφαλαιακών περιορισμών. Μέτωπο μέ τήν Εύρωπαῖκή "Ενωση για τό
προσφυγικό. Μέτωπο μέ όσους θα μπορούσαν να φέρουν οἱκονομική αναπτυξη. Μέτωπο τώρα παλι μέ τό
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έξ αφορμής τών περιέργων ΜΜΜ ·
Καποιοι αποδίδουν τήν πρακτική αὐτή τού ανοίγματος μετώπων καί τής δημιουργίας κρίσεων στήν
ἱδιοσυγκρασία τού Πρωθυπουργού, ὁ ὁποῖος μόνον
αύτό ξέρει να κάνει. Ό κ. Τσίπρας δέν έχει μαθει να
έπιλύει προβλήματα, παρα μόνον να τα δημιουργεί.
°Επί ένα καί πλέον χρόνο δέν έχει κλείσει ούτε ένα
από τα μεγαλα ανοικτα θέματα πού παρέλαβε, για τα
ὁποῖα έπίσης φέρει εύθύνη μέ τήν στάση του ώςἈντιπολίτευσις. Ἀντιθέτως, έχει δημιουργήσει πρόσθετα
προβλήματα, τα ὁποῖα αδυνατεί να έπιλύσει.
'Η ΜΜΜ αὐτή χαρακτη ρίξει γενικός τήν
Ἀριστερά, ή ὁποία περιορίζεται στό να καταγγέλλει
καταστάσεις, να περιπλέκει τα θέματα καί να μήν δίδει λύσεις. Ό Σύριζα ύποτίθεται ότι ψηφίοθηκε για να
σκίσει τα μνημόνια, τα ὁποῖα δαιμονοποιούσε ως
Ἀντιπολίτευσις. Μόλις λοιιμ5ν Μια στήν ἐξουσία,
τι ισε μία ατέρμονα διαπραγμάτευση ή ὁποία δέν
ειχε κανένα στόχο. Κατα τήν διαρκεια της, ὁ τότε
ύπουργός Οἰκονομικών αλλά καί ὁ Πρωθυπουργός
δέν έπαυσαν να καταγγέλλουν τούς δανειστές μας.
"Ετσι, ήταν αδύνατον να ύπαρςει κάποιο θετικό
αποτέλεσμα Καθε απόπειρα συμβιβασμού τορπιλλίσθηκε καί φθάσαμε στό αδιέξοδο τού περυσινού Ίουνίου, τό ὁποῖο έγινε ακόμη χειρότερο μέ τήν προκήρυξη τού δημοψηφίσματος. Τό τελευταίο ήταν ένα
πρόσθετο μέτωπο πού ανοιςε ὁ κ. Τσίπρας χωρίς λόγο. Ἀπλώς έφερε τήν χώρα σέ δυσχερέστερη θέση,
αφού έπιβλήθηκαν οἱ κεφαλαιακοί περιορισμοί καί ὁ
Μος αναγκασθηκε να ύπο·γράψει πολύ χειρότερο
μνημόνιο. °Ενώ αν είχε καποιο σχέδιο, θα είχε έπέλθει νωρίτερα ὁ συμβιβασμός.
Τό αλλο μεγάλο μέτωπο, τό προσφυγικό, έπίσης
έχει λαβει τίς σημερινές του διαστασεις μέ κυβερνητική εύθύνη. Ούδέποτε έπρεπε να διακηρυχθεῖ ότι ή
χώρα μας ακολουθεῖ πολιτική ανοικτών συνόρων. Καί
ούδέποτε έπρεπε να έχουν ένθαρρυνθεῖ οἱ πρόσφυγες
καί οἱ μετανάστες να χρησιμοποιήσουν τήν “Ελλάδα
ως δίοδο μεταβάσεώς τους πρός τήν κεντρική καί βόρεια Εύρώπη."Ομως καί έδώ, Μ λύσεως τού προβλήματος πού ή Βια ή Κυβέρνησις δημιούργησε, ανοιςε
νέο μέτωπο μέ τούς Εύρωπαίους έταίρους μας.
"Οταν οἱ κυβερνώντες διαπιστώνουν ότι έχουν
ὁδηγηθεῖ σέ αδιέξοδο, δημιουργούν μόνοι τους νέα
κρίση ώστε να στρέφουν τήν προσοχή τής κοινής
γνώμης σέ αύτήν. Κάτι τέτοιο Φαίνεται ότι συμβαίνει
τώρα μέ τήν απόθεση τού Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ἀνεςαρτήτως τού ποιός καί μέ ποιό σκοπό διέπραξε τήν ύποκλοπή, ή Κυβέρνησις όφειλε να μήν
δώσει ύψηλούς τόνους στό θέμα, αφού μόνο κακό
μπορούν να προκαλέσουν. Οἱ αντιδράσεις τόσο τών
Εύρωπαίων όσο καί τού ΔΝΤ αὐτό προμηνύουν.
τε διαδοχικά μέτωπα πού ανοίγει ή Κυβέρνησις δέν αφήνουν πολλα περιθώρια για λύσεις.
"Ετσι, ή 'Ελλάς βρίσκεται σέ καθεστώς διαρκούς
κρίσεως καί έν αναμονή καταστροφής.
Ανατολή ἡλίου 7.03'-Δύσις 7.53' ί
τό παρακράτος
τῶν «αλληλέγγυων»
Τό σκοτεινό παίγνιο τών ΜΚΟ μέ τήν ανοχή τής Ἀριστερας
ΕΑΝ ΕΤΙΘΕΤΟ στήν σημερινή
ι ἐποχή τό κρίσιμο έρώτη μα «ποιός
κυβερνά αὐτόν τόν τόπο», ή απάντησις θα προέκυπτε αβιάστως. Οἱ
γνωστοί-αγνωστοι τής «αλληλεγγύης», οἱ αρχιτέκτονες τού ἐποικισμού τής Ἑλλάδος από τό 'Ισλάμ,
οἱ δογματικοί τής έλευθεριακής
Ἀριστερας πού προκρίνουν τήν
ανο μία, χαρακτη ρίζοντάς την ανοχή καί φιλοξενία.
Κάθε μέρα πού περνα γίνεται
¦| ί Ι Ι Ω 3 Ι ~
> ολο και πιο φανερη η απουσια του
κράτους, τής συντεταγμένης Πολιτείας, τών ῦΕνόπλων Δυνάμεων,
τών Ἀρχών καί! τών “Υπηρεσιών
Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τής χώρας από
τήν διαχείριση τού προσφυγικού.
Ἀκόμη καί ή ίδια ή Κυβέρνησις,
τής «έλευθεριακής» Ἀριστερας τού
Σύριζα πού βλέπει τήν Ἑλλάδα, ώς
περιοχή τής Εύρώπης, απέραντο
γ καταυλισμό προσφύγων καί μετα
ναστών από τήν Ἀσία, πού χειραγωγούνται ή κατευθύνονται μέσα στήν
απόγνωση καί τόν πανικό τους από
ανύπαρκτες σύμφωνα μέ τόν νόμο
ΜΚΟ, έχει χάσει κάθε έλεγχο.
Τίθενται έρωτή ματα πού ζητούν
έπειγόντως απαντήσεις. Ποιοί διένειμαν τό φυλλάδιο στήν Είδομένη
για να ύπάρςει ή μαζική είσοδος
προσφύγων καί μεταναστών στα
σύνορα τών Σκοπίων από ση μεῖο
τού ποταμού; Ποιοί μοιράζουν
φυλλάδια στό λιμάνι τού Πειραιώς
πού πανικοβάλλουν τούς μετανάστες, ώστε να μήν πανε στα 1ιοτ
εροτε; Ποιοί καθοδηγούν τα καραβάνια τών απελπισμένων στό να
ζητήσουν άσυλο στήν Έλλαδα παραμένοντας έδώ;
η Πώς είναι δυνατόνή κυβέρνησις νά χρησιμοποιεί τόν Στρατό,
τήν Ἀστυνο μία καί τίς Μυστικές
ΕΥπηρεσίες τής χώρας σέ διάταξη
έξυπηρέτησης τών Μή ΚυβερνητικώνῦΟργανώσεων, έχοντας συμφωνήσει να κατευθυνθούν πρός
τίς τελευταῖες περίπου 700 έκατομμύρια εύρώ από εύρωπαῖκά,
διεθνή καί έθνικά κονδύλια μέσα
σέ ένα χρόνο;
Εἶναι πλέον παραπανω από
έμφανές ότι ένα «παρακράτος»
αποτελούμενο από σκιώδεις ἡγεσίες ΜΚΟ έχει αναλάβει τόν αποσυντονισμό τής έθνικής καί λειτουργικής συνοχής τής χώραςἈγνωστοι, πίσω από τήν γενικότητα τού χαρακτη ρισμού «αλληλέγγυοι» έχουν πάρει τα ήνία τής διαχειρίσεως τού προσφυγικού. Τήν
ἴδια στιγμή, ή διακυβέρνησις Τσίπρα, ύπόλογη για πολλά, δέν έχει
κατανοήσει, ούτε αὐτή τήν ύστατη
ώρα, ότι ή κατάληψις τής χώρας
από μετανάστες δέν είναι μία πραγματικότης ανοχής καί ανθρωπισμού. Εἶναι ή πλήρης παράδοσις
τού κράτους πού ανέλαβε νά διαχειρισθεί στό παρακράτος τών ΜΚΟ
πού ούτε ή ίδια δέν ξέρει ποιές σκοπιμότητες αυτή ρετούν.
Οἱ Βίκινγκ εἶχαν ανακαλύψει
. πρώτοι τήν Ἀμερική
Νέα εύρήματα έπιβεβαιώνουν τό γεγονός
ΜΙΑ σπουδαία ανακαλυψις έρχεται
νά ρίξει φώς στό έρώτημα «ποιός
ανακαλυψε πρώτος τήν Ἀμερική» καί, καθώς φαίνεται, δέν ήταν ὁ
Χριστόφορος Κολόμβος. Νέα ανασκαφικά δεδομένα πού έπαληθεύουν στοιχεῖα από δορυφορικές
αποτυπώσεις αποκαλύπτουν τήν
έγκατασταση τών Βίκινγκ σέ περισσότερα ση μεῖα τού Ἀνατολικού
Καναδά, καί συγκεκριμένα στήν
Νέα Γή. Ἀπὸ τήν δεκαετία τού
1960 εἶχε ανασκαφεί ὁ μόνος μέχρι
τίς προάλλες οἰκισμός τών Βίκινγκ
περί τό 800-1000 μ.Χ. στήν τοποθεσία ΙΧ Απεο ευΧ Μοεάοννε, στό βορειοανατολικό άκρο τής Νέας Γής,
όπου βρέθηκε καί λίθος μέ ρούνους
(τι «γραμματα» τών Βίκινγκ). Τώ
ρα όμως ή Ἀμερικανίδα αρχαιολόγος Σάρα Πάρκακ, χρη σιμοποιώντας δορυφορικές εἰκόνες, ένετόπισε σειρά τοποθεσιών από έγκαταστάσεις τών Βίκινγκ στήν Νέα Γή,
πολύ δυτικώτερα από τήν γνωστή
τοποθεσία.
:παπα μία θέση στό νοτιοδυτικό άκρο τής Νέας Γής, όπου
βρήκε τα ίχνη ἑνὸς χωριού τών
Βίκιγκ ήλικίας 1000 ἐτῶν. Στό
ακρωτήριο Πουάν Ροζέ απεκαλύφθη χώρος όπου έγινε καύσις
ίσως πρός παραγωγή σιδή ρου από
ὲπιφανειακή έζόρυξη καί χύτευση, καθώς εύρέθη καί λίθος μέ
ίχνη καύσεως σέ πολύ ύψηλές
θερμοκρασίες. Τό εύρημα κρίνε
ται σημαντικό, διότι έλπίζεται να
αποδώσει πληροφορίες για τό
διαστη μα τής ατυχούς προσπαθείας τών Βίκινγκ να θεμελιώσουν
αποικία στήν Νέα Γή, όπως μαρτυρούν τόσο τα εύρήματα τού
1960, όσο καί τα και τους ποιή ματα, πού έχουν σωθεί.
Όμως, στίς ἐπίσημες ανακοινώσεις διακρίνεται καί μία έλαφρα
μνησικακία κατά τής πρωτοκαθε
δρίας τής Ἑλληνικῆς Ἀρχαιολο- `
γίας, καθώς οἱ Βρεταννοί καί Άμερικανοί δημοσιογράφοι ση μειώνουν μέ κάποια όζύτητα ότι οἱ Βί
κινγκ δέν αφησαν «όγκώδη πέτρι
να θέατρα»!
(Λεπτομέρειες σελ. 5)
Σήμερα
Βιώσιμο τό χρέος
μέχρι τό 2022
Τό χρέος είναι βιώσιμο
μέχρι τό 2022, είπε χθές
Τα ἡμέρας ·'
Όταν μυρίζει καλοκαιράκι...
ο ύπουργός Οἰκονόμικῶν, κ. Γ. Σταθάκης,
αλλάζοντας τήν μέχρι
τώρα θέση τού ΣΥΡΜΑ.
ΣΕΛ.2
'Ο Πάπας
στήν Μυτιλήνη
'Ο Ποντίφικας, μαζί μέ
τόν Οίκουμενικό Πατριάρχη, θά έπιακεφθεῖ
τήν άλλη έβδομάόα τήν
Μυτιλήνη. Σελ. 3
τα γερμανικά
Θάσοα Με»
Στίς εύρωπαϊκές τράπεζες πού διαχειρίσθηκαν
οπεηοτε βρίσκονται έξι
από τίς από μεγαλύτερες γερμανικές τραπεζες, καίή 81ειιιειιε. ΣΕΛ.5
Η ΜΜΜ ί01 121]
Καί ξαφνικά, «Γουίκι Λίκς» καί
«Πάναμα παίηπερα. Διαρροές, «ωφσόρ», αποκαλύψεις. «Σεισμός» παντού,
συμπατριώτες. Ό Φάμπρ ήρθε, κούνησε τα «παλλόμενα» καί απεχώρησε.
Μάς έμεινε ό Μπαλτᾶς, πού δέν πάλλεται. Ό Κοντσνής ωριμάζει «Γκρέξιπ
στό ποδόσφαιρο. Είναι τό μόνο καλό
πού μπορεί να κάνει μιά κυβέρνηση
όπως αύτή πού κυβερνά.
'Η Μαρινέλλα ετοιμάζει συναυλία
μέ τριάντα έξι πνωστά στή σκηνή.
Ούτε ένα μπουζούκι!
Ό Νίκος Φίλης έπιμένει νά φορα
τήν πετσέτα στό φαγητό όπως ό
αρχιμανδρίτης τό έπιτραχήλιο!
Δέν είναι ΜΜΜ όλα αύτά;
Άσε πού άρχισε πάλι τό (Εξ Μαρ»
καί τό «Γιόρ φαίης σάουνα φαι!λιαρ»!
'Ελληνικάτατα «εδώ», πού προβάλλονται έν χορδαῖς καί όργάνοις! 'Οπως
βλέπετε, συμπατριώτες, όλα πάνε κα
λά στή χώρα τής φαιδρά πορτοκαλέ- να μήν πίνουμε, να μήν καπνίζω, νά
ας. Μπάλωσε ή νέα. μπω ή νύχτα, μή χρησιμοποιούμε τα Καπνογόνα
όλο καί κάποιο γιασεμί θά μυρίσει, όλο κινητά τηλέφωνα (τά προφυλω<τικά
καί κάποιο νυχτολούλουδο ω έχει ξε- παραλείπονται)...
φύγει καί οι έχει θεριέψει σέ κάποια
γλάστρα.
_ Πολύ θέλει ό'Ελληνας για νά νιώσει ότι ήρθε ή Άνοιξη, πλησιάζουν τα
μπάνια τού λαού καί θα γεμίσει τίς
μπαταρίες του γιά έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα; °Ιδού ό διάλογος μεταξύ
μέσον ΜΜΜ @Με μέ τόν σύζυγονάέχειήδη τόμυαλόστόκαλοκαίρι
καί τίς διακοπές.
- Αγάπη μου, άκουσα ότι θα
αύξηθούν τά τέλη τής κινητής τηλεφωνίας. ή τιμή τῆς βενζίνης. ὁ προς
στό αλκοόλ, τά τσιγάρα καί τά προ
φυλακτικά.
- Καί τί σκάς; 'Επί τέλους, έχουμε
μια κυβέρνηση πού μας νοιάζεται. θέλει νά περπατάμε, χωρίς αύτοκίνητο,
- Νέα μου. διάβασες τις πως·
ρίδες; Είδες τί γίνεται μέ Τα «Πάναμα
_ παίηπερς»: Μέχρι καί ό Πούτιν έχει
ύπεράκτια εταιρεία!
-'Ελα, καημένη γυναίκα! 'Αν κατέβεις στήν Ἀκτή Μιαούλη, ύπεράκτιες
εταιρείες έχουν μέχρι καί τά περίπτερα.
Δέν θά είχε ό Πούτιν καί ὁ Μέσι; Σοβαροί να είμαστε... `
-Εί8ετίἐγινεμέτήδιαρΜτῶν
διαλόγων τού Τόμσεν μέ τήν Ντέλια
Βελκσυλέσκου; Χαμός! Άστραψε καί
βρόντηξε ό Τσίπρας!
- Κατ αρχήν μήν τή λές «Ντέλια».
Τό όνομά της είναι «Δειλία» καί προέρχεται άπό τήν Δήλο. 'Ελληνικότατο
όνομα έχει ή κοπέλα καί τήν λέμε
κΔρακωλέσκου»! Ντροπή...
-'Ἀμ τό άλλο; Τόν βλέπεις ἐκείνου
τόν άγροῖκο ύπουργό Πολλάκη ;
'Υπουργός 'Υγείας, σού λέει, αλλά σέ
κάθεται βήμαὰεικιένατσιγάρο στό
στόμα! Αίσχος!
-'Ελα, καημένη γυναίκα. Γιατρός
είναιόάνθρωπος Δένδέρειςόπόκαρδιολόγος σού λέει να μήν καπνίζεις καί
ανάβει τσιγάρο; Δὲν τό ιείναι;
Ἀγανωςτεῖ ή σύζυγος, πού βλέπει
ότι τό αύτί τού καλού της δέν ίδρώνει μέ
τίποτε από όσα ήδη τού έχει Μιάου.
-Ἀμάν, χριστιανέ μου; Ἀναίσθητος
είσαι; Σού λέω ότι έρχεται Ἀρμαγεδδών στα οίκονομικά μας, σού λέω ότι
χάσαμε τά «παλλόμενα», σού λέω ότι
ό Φίλης ζώνεται τήν πετσέτα σέ κοσμικά έστιατόρια, καί έσύ τα βρίσκεις
όλα φυσιολογικά;
- Μά, μωρό μου, σέ δυό μήνες
έχουμε καλοκαίρι...
1ΠΠΟΔΑΜΟΣ
Αἱόως Ἀρχιεῖοι
Αἱδώς (Σ)
Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Στεφανάκης* 
|. εκτιοετΑι ὡς αίτιολογική έκθεση φορολογικού
νόμου: ή φοροδιαφυγή αναιρεί τόν κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους, τό [...] στερεί από αναγκαίους πόρους ί...] στούς τομείς ύγείας, πρόνοιας, παιδείας κλπ. Αποδυναμώνει [...] τήν καταπολέμηση της ανεργίας, τήν έκτέλεση έργων
ύποδομής κ.σ.κ.
Τό να λέγονται αὐτά πρός "Ελληνες είναι
ντροπή (1).
- Συνειρμικά αναπηδα είκόνα ήλικιωμένου
πρωθυπουργού. Είναι έγκατεοτημένος στήν περιὡνυμη <<ρόζ βίλλα», μέ τήν τελευταία του γυναίκα. 'Επιδιώκει φορολογική νομιμοποίηση. Φίλοι προσφέρονται."Ενας είναι έμπορος όπλων.
'Υπάρχουν καί πολιτικοί. Εξ αὐτῶν θ' αναδειχθεί
καί Πρόεδρος Δημοκρατίας (1).
Οί <<έθελοντές>> έμφανίσθηκαν ὡς δανειστές (1). κάλύφθη κε έτσι τό φορολογικό άνοιγμα. Ούδείς έξέτασε τό κρίσιμο προαπαιτούμενο
τού φορολογικού. Δηλαδή, τό πόθεν τού κεφαλαίου πού φορολογικά <<τακτοποιήθηκε>>. Ούτε
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝτοκογΜιτΝτλ γ
. <ἔΌταν ό¦Καρκαβίτσας συνάντησε
τόν Παπαδιαμάντη στήν Σκιάθο»
τού Ελευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)
,Συνέχεια στήν σελ. 8
Πέκινπα
ΒΑΝ κατά
· Περάκης
τα «Ποιά νομίζει ότι είναι
ή ΝΑ8Α; Ἐμεἶς είμαστε
καλύτεροι», άπεφάνθη ὁ
ύπουργός Δασικών καί
'Υδάτινων Πόρων τῆς
Τουρκια ΒειοἘΆ"Ερογλοα
άμφισβητώντας μελέτη
τής αμερικανικής Διαστημικῆς Ύπηρεσίας πού κατέληξε στό συμπέρασμα
ότι ή σημερινή ξηρασία
στήν Ανατολική Μεσόγειο
είναι ή χειρότερη ἐδῶ καί
900 χρόνια. Κατά τήν
ἔφημερίδά «Η αιτίγοτΒείΙγ Νοτια», ὁ Τούρκος
ύπουργός προσέθεσε·
«Α ύτοί μπορεί νά έχουν
δορυφόρους, ἐμεἴς ὅμως
έχουμε τόν δικό μας θόλτίίτΙ<». “Οχι παίζουμε! Ποιά
είναι ή ΝΑ8Α; Οί Τούρκοι
ξέρουν καλ ύτερα. ..
α Ἡ Γκουίνεθ Πάλτροου
κάνει θεραπεία όμορφιάς
στό πρόσωπο μέ. .. “τσιμπήματα μελισσῶν! Ἡ διάσημη ήθοποιός δήλωσε
στούς «Νέα ΥοτΙς
Τύπος» ότι πρόκειται γιά
αρχαία θεραπεία πού λέγεται άπιθεραπείά καί γίνεται γιά νά φύγουν
φλεγμονές καί ούλές. Προσέθεσε πάντως ότι είναι
πολύ ἐπώδυνη, μέθοδος.
Είπαμε ότι «μπρός στά
κάλλη τί είναι ὁ πόνος»,
αλλά όχι κι έτσι. Μία μέλισσα σέ τσιμπάει, καί ὁ
πόνος καί τό πρήξιμο
είναι αφόρητα... Νά σέ
ο Μία είκοσάχρονη ὁδηγός στό Βιετνάμ μπήκε
από αντίθετο ρεύμα κυκλοφοριίας, ευτυχώς χωρίς
ἐπακόλουθα Οί αστυνομικοί τήν σταμάτησαν καί
δεχθήκαν τήν δικαιολογία
της ότι δέν ειχε δεῖ τήν πινάκίδα πού έγραφε ότι
ήταν μονόδρομος. ”Ετσι,
ασ! νά Τα γράψουν πρό
στιμο, τήν έβαλαν γιά...
τιμωρία νά γράψει 50 φορές «Δέν θά ξαναμπῶ στό
αντιθετο ρεύμα»! Καί ἐκείνη
είπω; κάθισε στό πεζοδρόμιο καί άρχισε νά γράφει! Ἐάν ή αστυνομία
αὐτή ήταν ἑλληνική, θά
ότρεπε όλοι νά γράφουμε
συνέχειά. ..
ο Κομφούζιο δημιουργήθηκε σέ γέφυρά στό Σάν
Φρανσίσκο όταν ένα σκυλάκι τσιουάουα ξέφυγε
άπό τήν ίδιοκτήτη του
καί άρχισε νά τρέχει ἀνάμεσα στά αύτοκίνη τα.
Εύτυχῶς ό «δράπέτηςδρομέας» πιάστηκε ἐγκαι|ρως πό τήν αστυνομία.
α Γνωρίζάμε ότι συχνά οί
φάλαινες χάνουν τόν προσανατολισμό τους καί παγιδεύοντάι στά αβαθή.
Τώρα μαθαίνουμε ότι τό
παθαίνουν καί οί μέδουσες.
”Ενα συγκεκριμένο είδος, ή
νοΙοίΙε νοΙοίΙε, άκιίνδυνη
γιά τόν άνθρωπο, βγήκε
κατά χιλιάδες σέ άκτή τῆς
Φλόριντα. Μάλιστα, τό
φαι νόμενο_ παρατηρείται
κάθε τρία χρόνια. Τί νά
είναι άραγε; Μαζική _
Μοκτονία γιά τά χάλια
στά ὁποία έχει φέρει ὁ
τσιμπανε δεκάδες; άνθρωπος τήν θάλασσα;
Διαβάστε τά ἄρ θρα
«Μνήμης χρέος»
Χριστόφορος Χ. Ματιατος (σελ. 3)
«Για τήν Ἀστυνομία»
Χρήστος Κονταρἰδης (σελ. 3)